Poème-France.com

Poeme : Tu M’Aimes, Tu L’Aimes.Tu M’Aimes, Tu L’Aimes.

Tu m’aimes, tu l’aimes. Vraiment, qui aimes-tu ?
Ni moi ni elle ou tu ne vacillerais pas.
Dans ce jeu de saute mouton sans retenu
Ton sourire ne suffira pas pour appas.

Tu dis être fidèle à ton autre moitié,
Alors pourquoi dois-je éviter tes doux baisers ?
Tu dis que ce qui nous lie n’est qu’amitié,
Alors pourquoi enlaces-tu nos deux cœurs embrasés ?

Je suis attirée par toi comme tu l’es par moi.
Tu me retiens, je te retiens, je te repousse.
Ce chemin emprunté est trop étroit pour trois.
Je t’aime. Tu n’as que désir, on le sait tous.

Mon cher ami, laisses moi partir sans soucis.
Je te veux mais je mérite quelqu’un de mieux.
Laisse moi partir vers mon futur indécis.
Aimes une autre et ce souvenir deviendra vieux.

29-07-05
Emma Lalonde

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty mεmə, ty lεmə. vʁεmɑ̃, ki εmə ty ?
ni mwa ni εllə u ty nə vasijʁε pa.
dɑ̃ sə ʒø də sotə mutɔ̃ sɑ̃ ʁətəny
tɔ̃ suʁiʁə nə syfiʁa pa puʁ apa.

ty di εtʁə fidεlə a tɔ̃n- otʁə mwatje,
alɔʁ puʁkwa dwa ʒə evite tε du bεze ?
ty di kə sə ki nu li nε kamitje,
alɔʁ puʁkwa ɑ̃lasə ty no dø kœʁz- ɑ̃bʁaze ?

ʒə sɥiz- atiʁe paʁ twa kɔmə ty lε paʁ mwa.
ty mə ʁətjɛ̃, ʒə tə ʁətjɛ̃, ʒə tə ʁəpusə.
sə ʃəmɛ̃ ɑ̃pʁœ̃te ε tʁo etʁwa puʁ tʁwa.
ʒə tεmə. ty na kə deziʁ, ɔ̃ lə sε tus.

mɔ̃ ʃεʁ ami, lεsə mwa paʁtiʁ sɑ̃ susi.
ʒə tə vø mε ʒə meʁitə kεlkœ̃ də mjø.
lεsə mwa paʁtiʁ vεʁ mɔ̃ fytyʁ ɛ̃desi.
εməz- ynə otʁə e sə suvəniʁ dəvjɛ̃dʁa vjø.

vɛ̃t- nəf tiʁε zeʁo sεt tiʁε zeʁo sɛ̃k