Poème-France.com

Poeme : What Do I Want ?What Do I Want ?

What do I want ?

Do I want to be on my own ?
And do I want to stay alone ?
Do I want to lower the fence ?
Maybe I should give you a chance.

What should I do ? I wish I knew.
What is it I want ? Is it you ?
Do I still want to run freely ?
Or go through life safely ?

Are you too wild ? Are you serious ?
Are you respectful or vicious ?
Will you teach and show me boredom ?
Or will you leave me my freedom ?

Should I go my own way ?
Or should I go your way ?

11-03-04
Emma Lalonde

PostScriptum

ah lala… un choix bien superficiel mais tellement plus agreable que d’autres choix.


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

wa do i wɑ̃ ?

do i wɑ̃ to bə ɔ̃ mi ɔwn ?
ɑ̃d do i wɑ̃ to stε alɔnə ?
do i wɑ̃ to lɔwœʁ tə fɑ̃sə ?
mεbə i ʃuld ʒivə iu a ʃɑ̃sə.

wa ʃuld i do ? i wiʃ i knεw.
wa is it i wɑ̃ ? is it iu ?
do i stij wɑ̃ to ʁœ̃ fʁili ?
ɔʁ ɡo tʁuɡ lifə safəli ?

aʁə iu tu wild ? aʁə iu səʁjus ?
aʁə iu ʁεspεktfyl ɔʁ visjus ?
wij iu təak ɑ̃d ʃɔw mə bɔʁədɔm ?
ɔʁ wij iu ləavə mə mi fʁidɔm ?

ʃuld i ɡo mi ɔwn wε ?
ɔʁ ʃuld i ɡo iuʁ wε ?

ɔ̃zə tiʁε zeʁo tʁwa tiʁε zeʁo katʁə