Poeme-France : Lecture Écrit Souffrance

Poeme : Please

Poème Souffrance
Publié le 29/04/2004 00:00

L'écrit contient 215 mots qui sont répartis dans 10 strophes.

Poete : Emma Lalonde

Please

Please

Please don’t believe a word I say
When I say everything is fine
When I smile my worries away
When my life seems to be in line

The truth is, my heart is aching
Everything is falling apart
My last chance for hope escaping
My dreams and realities part

This strength and happiness you see
The laughter that shakes my body
A camouflage so you don’t see
The dry tears that shake my body

Never will he love me again
And school is not going my way
All efforts seem to be in vain
I can see my goals drift away

This year, many loved ones have gone
This year brought so many hassles
Enough pain let it soon be dawn
And let me win all these battles

Hard times occupied this year
But I am willing to hold on
I continue facing my fear
Until risks of failure are gone

Don’t believe a word I say
Even I may look okay
The want to quit I am fighting
And for your help I am praying

Please, I beg you, see past my smiles
Do not let it faint past the miles
I do fight but I need your help
Please don’t listen. I need your help.

12/04/04
 • Pieds Hyphénique: Please

  plea=se 2

  please=dont=be=lie=vea=word=i=say 8
  when=i=say=e=ve=ry=thing=is=fine 9
  when=i=s=mile=my=wor=ries=a=way 9
  when=my=life=seems=to=be=in=line 8

  the=tru=th=is=my=heart=is=a=ching 9
  eve=ry=thing=is=fal=ling=a=part 8
  my=last=chance=for=ho=pees=ca=ping 8
  my=dreams=and=rea=li=ties=part 7

  this=streng=th=and=hap=pi=ness=you=see 9
  the=laugh=ter=that=shakes=my=bo=dy 8
  a=ca=mou=flage=so=you=dont=see 8
  the=dry=tears=that=shake=my=bo=dy 8

  ne=ver=will=he=love=me=a=gain 8
  and=school=is=not=going=my=way 7
  all=ef=forts=seem=to=be=in=vain 8
  i=can=see=my=goals=drift=a=way 8

  this=year=ma=ny=lo=ved=ones=ha=ve=gone 10
  this=year=brought=so=ma=ny=has=sles 8
  en=ough=pain=let=it=soon=be=dawn 8
  and=let=me=win=all=the=se=bat=tles 9

  hard=ti=mes=oc=cu=pied=this=year 8
  but=i=am=wil=ling=to=hold=on 8
  i=con=ti=nue=fa=cing=my=fear 8
  un=til=risks=of=fai=lurea=re=gone 8

  dont=be=lie=ve=a=word=i=say 8
  even=i=may=look=o=kay 6
  the=want=to=quit=i=am=figh=ting 8
  and=for=your=help=i=am=praying 7

  please=i=beg=you=see=past=my=s=miles 9
  do=not=let=it=faint=past=the=miles 8
  i=do=fight=but=i=need=your=help 8
  please=dont=lis=ten=i=need=your=help 8

  douze=s=la=sh=zé=ro=qua=tre=s=la=sh=zé=ro=quatre 14
 • Phonétique : Please

  pləazə

  pləazə dɔnte bəljəvə a wɔʁ i sε
  wɛ̃ i sε əvəʁitiŋ is finə
  wɛ̃ i smilə mi wɔʁiz- awε
  wɛ̃ mi lifə sim to bə ɛ̃ linə

  tə tʁyt is, mi əaʁ is aʃiŋ
  əvəʁitiŋ is faliŋ apaʁ
  mi last ʃɑ̃sə fɔʁ ɔpə εskapiŋ
  mi dʁəamz- ɑ̃d ʁəaliti paʁ

  ti stʁɑ̃t ɑ̃d-apinεsz- iu si
  tə loɡte ta ʃakə mi bɔdi
  a kamuflaʒə so iu dɔnte si
  tə dʁi təaʁ ta ʃakə mi bɔdi

  nəve wij ə lɔvə mə aɡɛ̃
  ɑ̃d skul is no ɡuiŋ mi wε
  al efɔʁ sim to bə ɛ̃ vɛ̃
  i kɑ̃ si mi ɡɔal dʁift awε

  tiz- iəaʁ, mani lɔvεd ɔnə-avə ɡɔnə
  tiz- iəaʁ bʁuɡt so mani-aslə
  ɑ̃nuɡ pɛ̃ lεt it sun bə dawn
  ɑ̃d lεt mə wɛ̃ al təzə batlə

  aʁ timəz- ɔkypjε tiz- iəaʁ
  byt i am wijiŋ to ɔld ɔ̃
  i kɔ̃tinɥ fasiŋ mi fəaʁ
  œ̃til ʁiskz- ɔf fεlyʁə aʁə ɡɔnə

  dɔnte bəljəvə a wɔʁ i sε
  əvɛ̃ i mε luk ɔkε
  tə wɑ̃ to ki i am fiɡtiŋ
  ɑ̃d fɔʁ iuʁ εlp i am pʁεjiŋ

  pləazə, i bεɡ iu, si past mi smilə
  do no lεt it fɛ̃ past tə milə
  i do fiɡt byt i nid iuʁ εlp
  pləazə dɔnte listɛ̃. i nid iuʁ εlp.

  duzə slaʃ zeʁo katʁə slaʃ zeʁo katʁə
 • Pieds Phonétique : Please

  plə=a=zə 3

  pləazə=dɔ=nə=te=bə=ljə=və=a=wɔʁ=i=sε 11
  wɛ̃=i=sε=ə=və=ʁi=tiŋ=is=fi=nə 10
  wɛ̃=i=smi=lə=mi=wɔ=ʁi=za=wε 9
  wɛ̃=mi=li=fə=sim=to=bə=ɛ̃=li=nə 10

  tə=tʁyt=is=miə=aʁ=is=a=ʃiŋ 8
  ə=və=ʁi=tiŋ=is=fa=liŋ=a=paʁ 9
  mi=last=ʃɑ̃sə=fɔʁ=ɔ=pəεs=ka=piŋ 8
  midʁə=am=zɑ̃d=ʁə=a=li=ti=paʁ 8

  ti=stʁɑ̃t=ɑ̃d-a=pi=nεs=zi=u=si 9
  tə=loɡ=te=ta=ʃakə=mi=bɔ=di 8
  a=ka=mu=flaʒə=so=i=u=dɔ=nə=te=si 11
  tə=dʁitəaʁ=ta=ʃa=kə=mi=bɔ=di 8

  nə=ve=wij=ə=lɔvə=mə=a=ɡɛ̃ 8
  ɑ̃d=skul=is=no=ɡu=iŋ=mi=wε 8
  al=e=fɔʁ=sim=to=bə=ɛ̃=vɛ̃ 8
  i=kɑ̃=si=mi=ɡɔ=al=dʁift=a=wε 9

  ti=ziəaʁ=ma=ni=lɔ=vεd=ɔ=nə-a=və=ɡɔnə 11
  ti=ziə=aʁ=bʁuɡt=so=ma=ni-aslə 8
  ɑ̃=nuɡ=pɛ̃=lεt=it=sun=bə=dawn 8
  ɑ̃d=lεt=mə=wɛ̃=al=tə=zə=batlə 8

  aʁ=timə=zɔ=ky=pjε=ti=zi=əaʁ 8
  byt=i=am=wi=jiŋ=to=ɔld=ɔ̃ 8
  i=kɔ̃=tinɥ=fa=siŋ=mi=fə=aʁ 8
  œ̃=til=ʁis=kzɔf=fε=lyʁəa=ʁə=ɡɔnə 8

  dɔnə=te=bə=ljə=vəa=wɔʁ=i=sε 8
  ə=vɛ̃=i=mε=luk=ɔ=kε 7
  tə=wɑ̃=to=ki=i=am=fiɡ=tiŋ 8
  ɑ̃d=fɔʁ=i=uʁ=εlp=i=am=pʁε=jiŋ 9

  pləazə=i=bεɡ=i=u=si=past=mi=smilə 9
  do=no=lεt=it=fɛ̃=past=tə=milə 8
  i=do=fiɡt=byt=i=nid=i=uʁ=εlp 9
  pləazə=dɔ=nə=te=lis=tɛ̃=i=nid=i=uʁ=εlp 11

  duzə=slaʃ=ze=ʁo=ka=tʁə=slaʃ=ze=ʁo=katʁə 10

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
16/05/2004 00:00Philia Thalès

If you have a purpose in life, you have everything. Everyone has a unique life mission. The dream of what might be is more important than the record of what has been.
The way to get your purpose is to focus on what you want to be, consider what you want to do and considered the values and principles upon which your character and contributions are based.
If you enjoy doing some activity, if you are good at something, if you are concerned about solving some problem, or if you have a dream about reaching some heights, you are on your way to establishing your purpose in life.

Auteur de Poésie
08/02/2005 00:00Lancu, Cooloost

Bien que "the hole of your sorrow" est mon préféré de tous tes poèmes, celui ci l’est également, non j’aim tous tes poèmes en anglais ! lol Mais dans celui ci j’adore ces 4 vers :
"The truth is, my heart is aching
Everything is falling apart
My last chance for hope escaping
My dreams and realities part"
Tellement vrai et sincère.
Je pourrais passer des heures à le commenter (l’envie me presse, mais le temps me manque) etje recommende aux futurs lecteurs, laissez un com, écrivez ce que vous ressentez quand vous lisez ce poème, ou même une petite ovation, pour ne pas la laisser dans sa peur, de ne pas être à la hauteur alors que ses poèmes sont grands. . .
Si cela ne tenait qu’à moi je voterai toujours 5.
Respect et admiration. TL.