Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : L’Autre

Poème - Sans Thème -
Publié le 29/04/2004 00:00

L'écrit contient 183 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Emma Lalonde

L’Autre

L’autre

Dans un moment de faiblesse j’ai ete l’autre.
Je t’ai laisse m’amadouer, j’ai eu confiance.
J’ai cru a tes mensonges, ou etait ma mefiance ?
Je ne suis laissee entrainer et etre l’autre.

Je croyais en une histoire allant vers l’amour.
Je croyais y trouver securite et confort.
Je t’ai accepte les yeux fermes, j’avais tord
Et tu as gagne comme on emporte un concours.

Tu l’as trompe et tu as ose me mentir.
Aujourd’hui tu marches confiant a ses cotes.
Ta fausse gentillesse ne peut me convertir,
Tes sourires ne me feront pas m’abaisser.

Tu t’es egare et as perdu l’equilibre ;
Je ne te laisserai m’entrainer dans ta chute.
Ton mauvais choix d’homme confus m’a rendu libre,
Aujourd’hui je veux etre seule dans ma lutte.

Vraiment, je n’ai pas besoin d’un autre menteur.
Aucunes ennemies, s’il vous plait, laissez moi seule.
Je ne veux pas rencontrer un autre rodeur,
Je prefere me battre me debrouiller seule.

11/04/04
 • Pieds Hyphénique: L’Autre

  lau=tre 2

  dans=un=mo=ment=de=fai=bles=se=jai=e=te=lautre 12
  je=tai=lais=se=ma=ma=douer=jai=eu=con=fian=ce 12
  jai=cru=a=tes=men=songes=ou=e=tait=ma=me=fiance 12
  je=ne=suis=lais=see=en=trai=ner=et=e=tre=lautre 12

  je=cro=yais=en=une=his=toi=real=lant=vers=la=mour 12
  je=cro=yais=y=trou=ver=se=cu=rite=et=con=fort 12
  je=tai=ac=cep=te=les=y=eux=fermes=ja=vais=tord 12
  et=tu=as=gagne=com=meon=em=por=te=un=con=cours 12

  tu=las=trom=pe=et=tu=as=o=se=me=men=tir 12
  au=jourd=hui=tu=mar=ches=con=fiant=a=ses=co=tes 12
  ta=faus=se=gen=tilles=se=ne=peut=me=con=ver=tir 12
  tes=sou=ri=res=ne=me=fe=ront=pas=ma=bais=ser 12

  tu=tes=e=ga=re=et=as=per=du=le=qui=libre 12
  je=ne=te=lais=se=rai=men=trai=ner=dans=ta=chute 12
  ton=mau=vais=choix=d=homme=con=fus=ma=ren=du=libre 12
  au=jourd=hui=je=veux=e=tre=seu=le=dans=ma=lutte 12

  vrai=ment=je=nai=pas=be=soin=dun=au=tre=men=teur 12
  au=cunes=en=ne=mies=sil=vous=plait=lais=sez=moi=seule 12
  je=ne=veux=pas=ren=con=trer=un=au=tre=ro=deur 12
  je=pre=fe=re=me=bat=tre=me=de=brouiller=seu=le 12

  onze=s=la=sh=zé=ro=qua=tre=s=la=sh=zé=ro=quatre 14
 • Phonétique : L’Autre

  lotʁə

  dɑ̃z- œ̃ mɔmɑ̃ də fεblεsə ʒε ətə lotʁə.
  ʒə tε lεsə mamadue, ʒε y kɔ̃fjɑ̃sə.
  ʒε kʁy a tε mɑ̃sɔ̃ʒə, u ətε ma məfjɑ̃sə ?
  ʒə nə sɥi lεsi ɑ̃tʁεne e εtʁə lotʁə.

  ʒə kʁwajεz- ɑ̃n- ynə istwaʁə alɑ̃ vεʁ lamuʁ.
  ʒə kʁwajεz- i tʁuve səkyʁitə e kɔ̃fɔʁ.
  ʒə tε aksεptə lεz- iø fεʁmə, ʒavε tɔʁ
  e ty a ɡaɲə kɔmə ɔ̃n- ɑ̃pɔʁtə œ̃ kɔ̃kuʁ.

  ty la tʁɔ̃pə e ty a ozə mə mɑ̃tiʁ.
  oʒuʁdɥi ty maʁʃə kɔ̃fjɑ̃ a sε kɔtə.
  ta fosə ʒɑ̃tijεsə nə pø mə kɔ̃vεʁtiʁ,
  tε suʁiʁə nə mə fəʁɔ̃ pa mabεse.

  ty tε əɡaʁə e a pεʁdy ləkilibʁə,
  ʒə nə tə lεsəʁε mɑ̃tʁεne dɑ̃ ta ʃytə.
  tɔ̃ movε ʃwa dɔmə kɔ̃fy ma ʁɑ̃dy libʁə,
  oʒuʁdɥi ʒə vøz- εtʁə sələ dɑ̃ ma lytə.

  vʁεmɑ̃, ʒə nε pa bəzwɛ̃ dœ̃n- otʁə mɑ̃tœʁ.
  okynəz- εnəmi, sil vu plε, lεse mwa sələ.
  ʒə nə vø pa ʁɑ̃kɔ̃tʁe œ̃n- otʁə ʁɔdœʁ,
  ʒə pʁəfəʁə mə batʁə mə dəbʁuje sələ.

  ɔ̃zə slaʃ zeʁo katʁə slaʃ zeʁo katʁə
 • Pieds Phonétique : L’Autre

  lo=tʁə 2

  dɑ̃=zœ̃=mɔ=mɑ̃=də=fε=blε=sə=ʒε=ə=tə=lotʁə 12
  ʒə=tε=lε=sə=ma=ma=du=e=ʒε=y=kɔ̃=fjɑ̃sə 12
  ʒε=kʁy=a=tε=mɑ̃=sɔ̃ʒə=u=ə=tε=ma=mə=fjɑ̃sə 12
  ʒə=nə=sɥi=lε=si=ɑ̃=tʁε=ne=e=ε=tʁə=lotʁə 12

  ʒə=kʁwa=jε=zɑ̃=nynə=is=twa=ʁəa=lɑ̃=vεʁ=la=muʁ 12
  ʒə=kʁwa=jε=zi=tʁu=ve=sə=ky=ʁitə=e=kɔ̃=fɔʁ 12
  ʒə=tε=ak=sεp=tə=lε=zi=ø=fεʁmə=ʒa=vε=tɔʁ 12
  e=ty=a=ɡaɲə=kɔ=məɔ̃=nɑ̃=pɔʁ=tə=œ̃=kɔ̃=kuʁ 12

  ty=la=tʁɔ̃=pə=e=ty=a=o=zə=mə=mɑ̃=tiʁ 12
  o=ʒuʁ=dɥi=ty=ma=ʁʃə=kɔ̃=fjɑ̃=a=sε=kɔ=tə 12
  ta=fo=sə=ʒɑ̃=ti=jεsə=nə=pø=mə=kɔ̃=vεʁ=tiʁ 12
  tε=su=ʁi=ʁə=nə=mə=fə=ʁɔ̃=pa=ma=bε=se 12

  ty=tε=ə=ɡa=ʁə=e=a=pεʁ=dy=lə=ki=libʁə 12
  ʒə=nə=tə=lε=sə=ʁε=mɑ̃=tʁε=ne=dɑ̃=ta=ʃytə 12
  tɔ̃=mo=vε=ʃwa=dɔ=mə=kɔ̃=fy=ma=ʁɑ̃=dy=libʁə 12
  o=ʒuʁ=dɥi=ʒə=vø=zε=tʁə=sə=lə=dɑ̃=ma=lytə 12

  vʁε=mɑ̃=ʒə=nε=pa=bə=zwɛ̃=dœ̃=no=tʁə=mɑ̃=tœʁ 12
  o=kynə=zε=nə=mi=sil=vu=plε=lε=se=mwa=sə=lə 13
  ʒə=nə=vø=pa=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe=œ̃=no=tʁə=ʁɔ=dœʁ 12
  ʒə=pʁə=fə=ʁə=mə=batʁə=mə=də=bʁu=je=sə=lə 12

  ɔ̃=zə=slaʃ=ze=ʁo=ka=tʁə=slaʃ=ze=ʁo=ka=tʁə 12

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
23/05/2004 00:00Silent_Innocence

ahum. . . je vais passer voir d’autres poemes car j’ai apprécié les sonorités et il n’y a rien a redire sur le sens. . . étant si clair. .
Amicalement,
Richard

Auteur de Poésie
24/03/2005 16:47Lancu, Cooloost

Pourquoi si peu de commentaires pour un poème si sincère ???? ?????????????
380 lectures pour un seul commentaire en 2004 !
En lisant ton poème je comprends mieux pourquoi il ya tant de célibataires...

Cela me fait plaisir de pouvoir te relire et surtout lire
tes anciens poèmes, car il est vrai que ça fait longtemps que je ne t’ai plus lu.
Amitié, respect et admiration.