Poème-France.com

Poeme : Loin De Son CoinLoin De Son Coin

Des fois je regarde mon téléphone
Je me dis s’il sonne
Que sa voix sera une mélodie
Dans mes oreilles approfondie
Et me dire que je le manque aussi
Difficile de ne pas penser
À lui, meme avec chagrin
Car il est devenu le souverain
Tellement que le besoin
Me prend vers son coin
Regarder ce qui me reste
Juste ses deux t-shirt mais pas sa veste
Des photos, des souvenirs
Des larmes et des soupires
Le temps se passe et je tiens le coup
Car l’habitude m’apprit beaucoup
Patienter comme j’ai fait avant
C’est inutile, c’est trés chagrinant
De regarder dans l’horizon en pensant
À ses yeux noisettes et ses cheveux chatains
Le teint rose melangé du brun
Les rayons du soleil chaque matin
Une tasse de café et un bout de pain
Un baiser doux et des yeux encore fermés
Un cœur si chaud pret à aimer
Mon amour est si sauvage
Quand il etait en rage
Sans me faire peur
Ce n’etais pas la vraie douleur
C’est d’etre loin
De son coin.
Enigma_23M

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

dε fwa ʒə ʁəɡaʁdə mɔ̃ telefɔnə
ʒə mə di sil sɔnə
kə sa vwa səʁa ynə melɔdi
dɑ̃ mεz- ɔʁεjəz- apʁɔfɔ̃di
e mə diʁə kə ʒə lə mɑ̃kə osi
difisilə də nə pa pɑ̃se
a lɥi, məmə avεk ʃaɡʁɛ̃
kaʁ il ε dəvəny lə suvəʁɛ̃
tεllmɑ̃ kə lə bəzwɛ̃
mə pʁɑ̃ vεʁ sɔ̃ kwɛ̃
ʁəɡaʁde sə ki mə ʁεstə
ʒystə sε dø te ʃiʁ mε pa sa vεstə
dε fɔto, dε suvəniʁ
dε laʁməz- e dε supiʁə
lə tɑ̃ sə pasə e ʒə tjɛ̃ lə ku
kaʁ labitydə mapʁi boku
pasjɑ̃te kɔmə ʒε fε avɑ̃
sεt- inytilə, sε tʁe ʃaɡʁinɑ̃
də ʁəɡaʁde dɑ̃ lɔʁizɔ̃ ɑ̃ pɑ̃sɑ̃
a sεz- iø nwazεtəz- e sε ʃəvø ʃatɛ̃
lə tɛ̃ ʁozə məlɑ̃ʒe dy bʁœ̃
lε ʁεjɔ̃ dy sɔlεj ʃakə matɛ̃
ynə tasə də kafe e œ̃ bu də pɛ̃
œ̃ bεze duz- e dεz- iøz- ɑ̃kɔʁə fεʁme
œ̃ kœʁ si ʃo pʁε a εme
mɔ̃n- amuʁ ε si sovaʒə
kɑ̃t- il ətε ɑ̃ ʁaʒə
sɑ̃ mə fεʁə pœʁ
sə nətε pa la vʁε dulœʁ
sε dεtʁə lwɛ̃
də sɔ̃ kwɛ̃.