Poème-France.com

Poeme : Sans Toi…Sans Toi…

Aujourd’hui encore, je promène ma solitude ça et là
C’est un rituel, je suis le même trajet comme un chemin de croix
Mon cœur se serre à chaque pas qui m’amène vers toi
Et sur ce marbre froid, je dépose un baiser du bout des doigts.

Je t’amène des fleurs ou je viens les arroser
Ou juste te dire à quel point tu peux me manquer
Et quand je sens mes yeux qui commencent à se mouiller
A nouveau, je te dépose un baiser… avant de m’en aller.

Et, les yeux noyés de larmes qui ne demandent qu’à couler
Une fois de plus, je repars seule, j’ai si mal sans toi…
Mélancolique du passé, le pas traînant, je parcours les allées
Mon esprit regorge de pensées et mon cœur a toujours aussi froid
Qu’au premier jour où j’ai dû te laisser là et repartir sans toi…
… Sans toi…
Ephémère

PostScriptum

Le temps qui passe n’apaise rien… toujours aussi mal… sans toi…


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

oʒuʁdɥi ɑ̃kɔʁə, ʒə pʁɔmεnə ma sɔlitydə sa e la
sεt- œ̃ ʁitɥεl, ʒə sɥi lə mεmə tʁaʒε kɔmə œ̃ ʃəmɛ̃ də kʁwa
mɔ̃ kœʁ sə seʁə a ʃakə pa ki mamεnə vεʁ twa
e syʁ sə maʁbʁə fʁwa, ʒə depozə œ̃ bεze dy bu dε dwa.

ʒə tamεnə dε flœʁz- u ʒə vjɛ̃ lεz- aʁoze
u ʒystə tə diʁə a kεl pwɛ̃ ty pø mə mɑ̃ke
e kɑ̃ ʒə sɑ̃s mεz- iø ki kɔmɑ̃se a sə muje
a nuvo, ʒə tə depozə œ̃ bεze… avɑ̃ də mɑ̃n- ale.

e, lεz- iø nwaje də laʁmə- ki nə dəmɑ̃de ka kule
ynə fwa də plys, ʒə ʁəpaʁ sələ, ʒε si mal sɑ̃ twa…
melɑ̃kɔlikə dy pase, lə pa tʁεnɑ̃, ʒə paʁkuʁ lεz- ale
mɔ̃n- εspʁi ʁəɡɔʁʒə də pɑ̃sez- e mɔ̃ kœʁ a tuʒuʁz- osi fʁwa
ko pʁəmje ʒuʁ u ʒε dy tə lεse la e ʁəpaʁtiʁ sɑ̃ twa…
… sɑ̃ twa…