Poeme-France : Lecture Écrit Détresse

Poeme : La Prison Du Silence

Poème Détresse
Publié le 23/08/2005 23:55

L'écrit contient 149 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Ephémère

La Prison Du Silence

On dit qu’il faut se faire entendre, parler
Pour qu’aux yeux de tous éclate la vérité
Qu’un jour on finira par nous croire
Mais moi je suis restée seule dans le noir.
Je n’ai pas connu l’idéal de l’enfance
Pour moi c’était synonyme d’errance.
Je ne savais pas qui et ce que j’étais
Et encore moins pourquoi j’étais née.
A cet âge on a besoin d’être protégé
Ca aurait pu être le cas si j’avais su parler
Si seulement j’avais su dire ne serait-ce que non
Mais de ma bouche n’est jamais sorti un seul son
Jour après jour s’accentuait ma descente en enfer
Mais c’était impossible de revenir en arrière
Je me suis murée dans la prison du silence
Et j’ai prié la mort de m’ôter toutes ces souffrances.
 • Pieds Hyphénique: La Prison Du Silence

  on=dit=quil=faut=se=fai=re=en=ten=dre=par=ler 12
  pour=quaux=y=eux=de=tous=é=cla=te=la=vé=ri=té 13
  quun=jour=on=fi=ni=ra=par=nous=croi=re 10
  mais=moi=je=suis=res=tée=seule=dans=le=noir 10
  je=nai=pas=con=nu=li=dé=al=de=len=fance 11
  pour=moi=cé=tait=sy=no=ny=me=der=rance 10
  je=ne=sa=vais=pas=qui=et=ce=que=jé=tais 11
  et=en=co=re=moins=pour=quoi=jé=tais=née 10
  a=cet=â=geon=a=be=soin=dêtre=pro=té=gé 11
  ca=au=rait=pu=être=le=cas=si=ja=vais=su=par=ler 13
  si=seule=ment=ja=vais=su=di=re=ne=se=rait=ce=que=non 14
  mais=de=ma=bouche=nest=ja=mais=sor=ti=un=seul=son 12
  jour=a=près=jour=sac=cen=tuait=ma=des=centeen=en=fer 12
  mais=cé=tait=im=pos=sible=de=re=ve=nir=en=ar=rière 13
  je=me=suis=mu=rée=dans=la=pri=son=du=si=lence 12
  et=jai=prié=la=mort=de=mô=ter=toutes=ces=souf=frances 12
 • Phonétique : La Prison Du Silence

  ɔ̃ di kil fo sə fεʁə ɑ̃tɑ̃dʁə, paʁle
  puʁ koz- iø də tusz- eklatə la veʁite
  kœ̃ ʒuʁ ɔ̃ finiʁa paʁ nu kʁwaʁə
  mε mwa ʒə sɥi ʁεste sələ dɑ̃ lə nwaʁ.
  ʒə nε pa kɔny lideal də lɑ̃fɑ̃sə
  puʁ mwa setε sɛ̃ɔnimə deʁɑ̃sə.
  ʒə nə savε pa ki e sə kə ʒetε
  e ɑ̃kɔʁə mwɛ̃ puʁkwa ʒetε ne.
  a sεt aʒə ɔ̃n- a bəzwɛ̃ dεtʁə pʁɔteʒe
  ka oʁε py εtʁə lə ka si ʒavε sy paʁle
  si sələmɑ̃ ʒavε sy diʁə nə səʁε sə kə nɔ̃
  mε də ma buʃə nε ʒamε sɔʁti œ̃ səl sɔ̃
  ʒuʁ apʁε ʒuʁ saksɑ̃tɥε ma desɑ̃tə ɑ̃n- ɑ̃fe
  mε setε ɛ̃pɔsiblə də ʁəvəniʁ ɑ̃n- aʁjεʁə
  ʒə mə sɥi myʁe dɑ̃ la pʁizɔ̃ dy silɑ̃sə
  e ʒε pʁje la mɔʁ də mote tutə sε sufʁɑ̃sə.
 • Pieds Phonétique : La Prison Du Silence

  ɔ̃=di=kil=fo=sə=fε=ʁə=ɑ̃=tɑ̃=dʁə=paʁ=le 12
  puʁ=ko=zi=ø=də=tus=ze=kla=tə=la=ve=ʁi=te 13
  kœ̃=ʒuʁ=ɔ̃=fi=ni=ʁa=paʁ=nu=kʁwa=ʁə 10
  mε=mwa=ʒə=sɥi=ʁεs=te=sə=lə=dɑ̃=lə=nwaʁ 11
  ʒə=nε=pa=kɔ=ny=li=de=al=də=lɑ̃=fɑ̃=sə 12
  puʁ=mwa=se=tε=sɛ̃=ɔ=ni=mə=de=ʁɑ̃sə 10
  ʒə=nə=sa=vε=pa=ki=e=sə=kə=ʒe=tε 11
  e=ɑ̃=kɔ=ʁə=mwɛ̃=puʁ=kwa=ʒe=tε=ne 10
  a=sεt=a=ʒə=ɔ̃=nabə=zwɛ̃=dε=tʁə=pʁɔ=te=ʒe 12
  ka=o=ʁε=py=εtʁə=lə=ka=si=ʒa=vε=sy=paʁ=le 13
  sisə=lə=mɑ̃=ʒa=vε=sy=di=ʁə=nə=sə=ʁε=sə=kə=nɔ̃ 14
  mεdə=ma=bu=ʃə=nε=ʒa=mε=sɔʁ=ti=œ̃=səl=sɔ̃ 12
  ʒuʁ=a=pʁε=ʒuʁ=sak=sɑ̃t=ɥε=ma=de=sɑ̃təɑ̃=nɑ̃=fe 12
  mεse=tε=ɛ̃=pɔ=si=blə=dəʁə=və=niʁ=ɑ̃=na=ʁjεʁə 12
  ʒə=mə=sɥi=my=ʁe=dɑ̃=la=pʁi=zɔ̃=dy=si=lɑ̃sə 12
  e=ʒε=pʁje=la=mɔʁdə=mo=te=tu=tə=sε=su=fʁɑ̃sə 12

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
02/12/2005 20:26Mess Of Blues

Sublimement triste, expicite et poètique.
Ta plume sais me donner le frisson, tes écrits des sensations que je ne connais que trop.
Merci pour ces vers aussi fort que sublîmes.