Poème-France.com

Poeme : LoreleiLorelei

Pour toi Lorelei, ma sœur, toi qui repose dans cette terre lointaine
Bruit, pleurs, cris, bombes
Nous, mère, sœur, moi
Vivants, veut pas de nous la tombe
Ils viennent, cœurs en bois
Nous emmenent loin, si loin
Plaine, bois, plaines, immenses
Batiments, appellent çà, camp
Animaux domestiques ? nous
Temp qui passe lent
Trés lent, trop lent, saisons
Printemps, été, automne, hiver
Huit ans, huit ans
Sœur, moi anniversaire
Joie, heureux, il neige
C’est beau, blanc, tout blanc
On joue, boules de neige
Il vient, rigole, ivre
Insulte, mauvais homme
Frappe mère, moi
Sœur crie
Bruit énorme
Sœur, sa tête, sang
Tombe là, neige devient rouge
Mère, dis rien
Prends sœur dans ses bras
Lui, rit, rit, rit
Mère, moi, sœur plus là
Depuis, moi en dedans tout froid
Le 13 octobre 1952
Le jour de notre annivessaire un officier soviétque ivre a abattue ma sœur Lorelei
Ernst

PostScriptum

Nés en 1944, ma mère, ma soeur et moi avons été déportés en urss, suis arrivé en France début 1954,


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

puʁ twa lɔʁəlε, ma sœʁ, twa ki ʁəpozə dɑ̃ sεtə teʁə lwɛ̃tεnə
bʁɥi, plœʁ, kʁi, bɔ̃bə
nu, mεʁə, sœʁ, mwa
vivɑ̃, vø pa də nu la tɔ̃bə
il vjεne, kœʁz- ɑ̃ bwa
nuz- aməne lwɛ̃, si lwɛ̃
plεnə, bwa, plεnə, imɑ̃sə
batimɑ̃, apεlle sa, kɑ̃
animo dɔmεstik ? nu
tɑ̃p ki pasə lɑ̃
tʁe lɑ̃, tʁo lɑ̃, sεzɔ̃
pʁɛ̃tɑ̃, ete, otɔmnə, ivεʁ
ɥit ɑ̃, ɥit ɑ̃
sœʁ, mwa anivεʁsεʁə
ʒwa, œʁø, il nεʒə
sε bo, blɑ̃, tu blɑ̃
ɔ̃ ʒu, bulə də nεʒə
il vjɛ̃, ʁiɡɔlə, ivʁə
ɛ̃syltə, movεz- ɔmə
fʁapə mεʁə, mwa
sœʁ kʁi
bʁɥi enɔʁmə
sœʁ, sa tεtə, sɑ̃
tɔ̃bə la, nεʒə dəvjɛ̃ ʁuʒə
mεʁə, di ʁjɛ̃
pʁɑ̃ sœʁ dɑ̃ sε bʁa
lɥi, ʁit, ʁit, ʁit
mεʁə, mwa, sœʁ plys la
dəpɥi, mwa ɑ̃ dədɑ̃ tu fʁwa
lə tʁεzə ɔktɔbʁə milə nəf sɑ̃ sɛ̃kɑ̃tə dø
lə ʒuʁ də nɔtʁə anivesεʁə œ̃n- ɔfisje sɔvjetkə ivʁə a abatɥ ma sœʁ lɔʁəlε