Poeme : Lorelei

Lorelei

Pour toi Lorelei, ma sœur, toi qui repose dans cette terre lointaine
Bruit, pleurs, cris, bombes
Nous, mère, sœur, moi
Vivants, veut pas de nous la tombe
Ils viennent, cœurs en bois
Nous emmenent loin, si loin
Plaine, bois, plaines, immenses
Batiments, appellent çà, camp
Animaux domestiques ? nous
Temp qui passe lent
Trés lent, trop lent, saisons
Printemps, été, automne, hiver
Huit ans, huit ans
Sœur, moi anniversaire
Joie, heureux, il neige
C’est beau, blanc, tout blanc
On joue, boules de neige
Il vient, rigole, ivre
Insulte, mauvais homme
Frappe mère, moi
Sœur crie
Bruit énorme
Sœur, sa tête, sang
Tombe là, neige devient rouge
Mère, dis rien
Prends sœur dans ses bras
Lui, rit, rit, rit
Mère, moi, sœur plus là
Depuis, moi en dedans tout froid
Le 13 octobre 1952
Le jour de notre annivessaire un officier soviétque ivre a abattue ma sœur Lorelei

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Lorelei

  pour=toi=lore=lei=ma=sœur=toi=qui=re=po=se=dans=cet=te=ter=re=loin=taine 18
  bruit=pleurs=cris=bom=bes 5
  nous=mè=re=sœur=moi 5
  vi=vants=veut=pas=de=nous=la=tombe 8
  ils=vien=nent=cœurs=en=bois 6
  nous=em=me=nent=loin=si=loin 7
  plaine=bois=plai=nes=im=menses 6
  ba=timents=ap=pel=lent=çà=camp 7
  ani=maux=domes=ti=ques=nous 6
  temp=qui=pas=se=lent 5
  trés=lent=trop=lent=sai=sons 6
  prin=temps=é=té=au=tomne=hi=ver 8
  hu=it=ans=huit=ans 5
  sœur=moi=an=ni=ver=saire 6
  joie=heu=reux=il=nei=ge 6
  cest=beau=blanc=tout=blanc 5
  on=joue=bou=les=de=neige 6
  il=vient=ri=go=le=ivre 6
  in=sul=te=mau=vais=homme 6
  frap=pe=mè=re=moi 5
  sœur=crie 2
  bruit=é=nor=me 4
  sœur=sa=tê=te=sang 5
  tombe=là=nei=ge=de=vient=rouge 7
  mè=re=dis=rien 4
  prends=sœur=dans=ses=bras 5
  lui=rit=rit=rit 4
  mè=re=moi=sœur=plus=là 6
  de=puis=moi=en=de=dans=tout=froid 8
  le=treizeoc=to=bre=mille=neuf=cent=cin=quan=te=deux 11
  le=jour=de=notrean=ni=ves=sai=re=un=of=fi=cier=so=vi=ét=que=i=vre=a=a=bat=tue=ma=sœur=lo=re=lei 27
 • Phonétique : Lorelei

  puʁ twa lɔʁəlε, ma sœʁ, twa ki ʁəpozə dɑ̃ sεtə teʁə lwɛ̃tεnə
  bʁɥi, plœʁ, kʁi, bɔ̃bə
  nu, mεʁə, sœʁ, mwa
  vivɑ̃, vø pa də nu la tɔ̃bə
  il vjεne, kœʁz- ɑ̃ bwa
  nuz- aməne lwɛ̃, si lwɛ̃
  plεnə, bwa, plεnə, imɑ̃sə
  batimɑ̃, apεlle sa, kɑ̃
  animo dɔmεstik ? nu
  tɑ̃p ki pasə lɑ̃
  tʁe lɑ̃, tʁo lɑ̃, sεzɔ̃
  pʁɛ̃tɑ̃, ete, otɔmnə, ivεʁ
  ɥit ɑ̃, ɥit ɑ̃
  sœʁ, mwa anivεʁsεʁə
  ʒwa, œʁø, il nεʒə
  sε bo, blɑ̃, tu blɑ̃
  ɔ̃ ʒu, bulə də nεʒə
  il vjɛ̃, ʁiɡɔlə, ivʁə
  ɛ̃syltə, movεz- ɔmə
  fʁapə mεʁə, mwa
  sœʁ kʁi
  bʁɥi enɔʁmə
  sœʁ, sa tεtə, sɑ̃
  tɔ̃bə la, nεʒə dəvjɛ̃ ʁuʒə
  mεʁə, di ʁjɛ̃
  pʁɑ̃ sœʁ dɑ̃ sε bʁa
  lɥi, ʁit, ʁit, ʁit
  mεʁə, mwa, sœʁ plys la
  dəpɥi, mwa ɑ̃ dədɑ̃ tu fʁwa
  lə tʁεzə ɔktɔbʁə milə nəf sɑ̃ sɛ̃kɑ̃tə dø
  lə ʒuʁ də nɔtʁə anivesεʁə œ̃n- ɔfisje sɔvjetkə ivʁə a abatɥ ma sœʁ lɔʁəlε
 • Syllabes Phonétique : Lorelei

  puʁ=twa=lɔʁə=lε=ma=sœʁ=twa=ki=ʁə=po=zə=dɑ̃=sε=tə=te=ʁə=lwɛ̃=tεnə 18
  bʁɥi=plœ=ʁə=kʁi=bɔ̃=bə 6
  nu=mε=ʁə=sœ=ʁə=mwa 6
  vi=vɑ̃=vø=padə=nu=latɔ̃bə 6
  il=vjε=ne=kœʁ=zɑ̃=bwa 6
  nu=zamə=ne=lwɛ̃=si=lwɛ̃ 6
  plεnə=bwa=plε=nə=i=mɑ̃sə 6
  ba=ti=mɑ̃=a=pεl=le=sa=kɑ̃ 8
  a=ni=mo=dɔ=mεs=tik=nu 7
  tɑ̃p=ki=pa=sə=lɑ̃ 5
  tʁe=lɑ̃=tʁo=lɑ̃=sε=zɔ̃ 6
  pʁɛ̃=tɑ̃=e=te=o=tɔmnə=i=vεʁ 8
  ɥ=it=ɑ̃=ɥit=ɑ̃ 5
  sœʁ=mwa=a=ni=vεʁ=sεʁə 6
  ʒwa=œ=ʁø=il=nε=ʒə 6
  sε=bo=blɑ̃=tu=blɑ̃ 5
  ɔ̃=ʒu=bu=lə=də=nεʒə 6
  il=vjɛ̃=ʁi=ɡɔ=lə=ivʁə 6
  ɛ̃=syl=tə=mo=vε=zɔmə 6
  fʁa=pə=mε=ʁə=mwa 5
  sœ=ʁə=kʁi 3
  bʁɥi=e=nɔʁ=mə 4
  sœ=ʁə=sa=tε=tə=sɑ̃ 6
  tɔ̃bə=la=nε=ʒə=də=vjɛ̃ʁuʒə 6
  mε=ʁə=di=ʁj=ɛ̃ 5
  pʁɑ̃=sœ=ʁə=dɑ̃=sε=bʁa 6
  lɥi=ʁit=ʁit=ʁit 4
  mε=ʁə=mwa=sœʁ=plys=la 6
  dəp=ɥi=mwa=ɑ̃də=dɑ̃=tu=fʁwa 7
  lə=tʁεzəɔk=tɔ=bʁə=mi=lə=nəf=sɑ̃=sɛ̃=kɑ̃=tə=dø 12
  lə=ʒuʁdə=nɔ=tʁəa=ni=ve=sε=ʁə=œ̃=nɔ=fi=sje=sɔ=vjet=kə=i=vʁə=a=a=batɥ=ma=sœʁ=lɔ=ʁə=lε 25

PostScriptum

Nés en 1944, ma mère, ma soeur et moi avons été déportés en urss, suis arrivé en France début 1954,

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
09/09/2005 12:22Mya..

c trés emouvant j’espèr ke tu te sens mieux
bienvenu parmi ns et continue d’ecrir
au plaisir de te relir

Auteur de Poésie
09/09/2005 14:22(F)Fleurlune Mimi(F)

c vraiment triste
bonne continuation

la fleur de lune(f)

bienvenu sur le site 🙂

Auteur de Poésie
09/09/2005 15:44L'ange Bleu

C’est très triste et très émouvant.
amitié

Auteur de Poésie
09/09/2005 16:36Gwenlan

Trés beau poéme! Au plaisir de te relire! amitiés