Poème-France.com

Poeme : Mots Et SentimentsMots Et Sentiments

Souvent on ma conseillé de me méfier des beaux parleurs
Ceux qui jouent avec leurs mots.
Croyant que je ne me laisserai pas faire
Et que j’ai marché prudemment
Avec tes mots et surtout ton regard
Tu as bien joué le rôle d’un amant
Je t’ai aimé ne pouvant rien faire
Que d’obéir à mes sentiments
J’ai cru qu’avec toi serait mon bonheur
Et je t’ai suivi aveuglément
Ma seule faute est que j’étais sincère
Mais toi tu connais pas ce que signifie ce mot.
Je t’ai aimé du fond du cœur
Et tout ce que je t’ai dit je l’ai ressenti vraiment.
Je voulais être ta partenaire
T’aimer et te chérir éternellement
J’ai fait tout pour te plaire
Sauf de changer mon comportement
Et toi tu disais que j’étais ta fleur
Et que tu m’aimais vraiment
Ce n’étaient que des mots dans l’air
Tu jouais avec mes sentiments
Maintenant je me remets debout ne regardant pas derrière
Et je me retire de ton jeu calmement
Le vent de la vérité enlèvera la poussière
Et le temps me guérira des traces de tes mots
Car je ne suis pas celle qui s’accrochera à son mouchoir
Ni celle qui va te pleurer éternellement
Alors cherche pour toi une autre fleur
Celle qui t’aimera vraiment.
C’est difficile de trouver un cœur
Comme celui que tu as brisé froidement.
Et moi j’essaierai d’apprendre, de ma part
À faire la différence entre mots et sentiments…

Fatima Zohra Dahman
Esperanza

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

suvɑ̃ ɔ̃ ma kɔ̃sεje də mə mefje dε bo paʁlœʁ
sø ki ʒue avεk lœʁ mo.
kʁwajɑ̃ kə ʒə nə mə lεsəʁε pa fεʁə
e kə ʒε maʁʃe pʁydamɑ̃
avεk tε moz- e syʁtu tɔ̃ ʁəɡaʁ
ty a bjɛ̃ ʒue lə ʁolə dœ̃n- amɑ̃
ʒə tε εme nə puvɑ̃ ʁjɛ̃ fεʁə
kə dɔbeiʁ a mε sɑ̃timɑ̃
ʒε kʁy kavεk twa səʁε mɔ̃ bɔnœʁ
e ʒə tε sɥivi avøɡlemɑ̃
ma sələ fotə ε kə ʒetε sɛ̃sεʁə
mε twa ty kɔnε pa sə kə siɲifi sə mo.
ʒə tε εme dy fɔ̃ dy kœʁ
e tu sə kə ʒə tε di ʒə lε ʁəsɑ̃ti vʁεmɑ̃.
ʒə vulεz- εtʁə ta paʁtənεʁə
tεme e tə ʃeʁiʁ etεʁnεllmɑ̃
ʒε fε tu puʁ tə plεʁə
sof də ʃɑ̃ʒe mɔ̃ kɔ̃pɔʁtəmɑ̃
e twa ty dizε kə ʒetε ta flœʁ
e kə ty mεmε vʁεmɑ̃
sə netε kə dε mo dɑ̃ lεʁ
ty ʒuεz- avεk mε sɑ̃timɑ̃
mɛ̃tənɑ̃ ʒə mə ʁəmε dəbu nə ʁəɡaʁdɑ̃ pa dəʁjεʁə
e ʒə mə ʁətiʁə də tɔ̃ ʒø kalməmɑ̃
lə vɑ̃ də la veʁite ɑ̃lεvəʁa la pusjεʁə
e lə tɑ̃ mə ɡeʁiʁa dε tʁasə də tε mo
kaʁ ʒə nə sɥi pa sεllə ki sakʁoʃəʁa a sɔ̃ muʃwaʁ
ni sεllə ki va tə pləʁe etεʁnεllmɑ̃
alɔʁ ʃεʁʃə puʁ twa ynə otʁə flœʁ
sεllə ki tεməʁa vʁεmɑ̃.
sε difisilə də tʁuve œ̃ kœʁ
kɔmə səlɥi kə ty a bʁize fʁwadəmɑ̃.
e mwa ʒesεəʁε dapʁɑ̃dʁə, də ma paʁ
a fεʁə la difeʁɑ̃sə ɑ̃tʁə moz- e sɑ̃timɑ̃…

fatima zɔʁa damɑ̃