Poeme : Mots Et Sentiments

Mots Et Sentiments

Souvent on ma conseillé de me méfier des beaux parleurs
Ceux qui jouent avec leurs mots.
Croyant que je ne me laisserai pas faire
Et que j’ai marché prudemment
Avec tes mots et surtout ton regard
Tu as bien joué le rôle d’un amant
Je t’ai aimé ne pouvant rien faire
Que d’obéir à mes sentiments
J’ai cru qu’avec toi serait mon bonheur
Et je t’ai suivi aveuglément
Ma seule faute est que j’étais sincère
Mais toi tu connais pas ce que signifie ce mot.
Je t’ai aimé du fond du cœur
Et tout ce que je t’ai dit je l’ai ressenti vraiment.
Je voulais être ta partenaire
T’aimer et te chérir éternellement
J’ai fait tout pour te plaire
Sauf de changer mon comportement
Et toi tu disais que j’étais ta fleur
Et que tu m’aimais vraiment
Ce n’étaient que des mots dans l’air
Tu jouais avec mes sentiments
Maintenant je me remets debout ne regardant pas derrière
Et je me retire de ton jeu calmement
Le vent de la vérité enlèvera la poussière
Et le temps me guérira des traces de tes mots
Car je ne suis pas celle qui s’accrochera à son mouchoir
Ni celle qui va te pleurer éternellement
Alors cherche pour toi une autre fleur
Celle qui t’aimera vraiment.
C’est difficile de trouver un cœur
Comme celui que tu as brisé froidement.
Et moi j’essaierai d’apprendre, de ma part
À faire la différence entre mots et sentiments…

Fatima Zohra Dahman

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Mots Et Sentiments

  souvent=on=ma=con=seillé=de=me=mé=fier=des=beaux=par=leurs 13
  ceux=qui=jouent=a=vec=leurs=mots 7
  croy=ant=que=je=ne=me=laisse=rai=pas=faire 10
  et=que=jai=mar=ché=pru=dem=ment 8
  a=vec=tes=mots=et=sur=tout=ton=re=gard 10
  tu=as=bien=joué=le=rô=le=dun=a=mant 10
  je=tai=ai=mé=ne=pou=vant=rien=fai=re 10
  que=do=béir=à=mes=sen=ti=ments 8
  jai=cru=qua=vec=toi=se=rait=mon=bon=heur 10
  et=je=tai=sui=vi=a=veu=glé=ment 9
  ma=seu=le=faute=est=que=jé=tais=sin=cère 10
  mais=toi=tu=con=nais=pas=ce=que=si=gni=fie=ce=mot 13
  je=tai=ai=mé=du=fond=du=cœur 8
  et=tout=ce=que=je=tai=dit=je=lai=res=sen=ti=vraiment 13
  je=vou=lais=ê=tre=ta=par=te=nai=re 10
  tai=mer=et=te=ché=rir=é=ter=nel=le=ment 11
  jai=fait=tout=pour=te=plai=re 7
  sauf=de=chan=ger=mon=com=por=te=ment 9
  et=toi=tu=di=sais=que=jé=tais=ta=fleur 10
  et=que=tu=mai=mais=vrai=ment 7
  ce=né=taient=que=des=mots=dans=lair 8
  tu=jou=ais=a=vec=mes=sen=ti=ments 9
  mainte=nant=je=me=re=mets=de=bout=ne=re=gar=dant=pas=der=rière 15
  et=je=me=re=tire=de=ton=jeu=cal=me=ment 11
  le=vent=de=la=vé=ri=té=en=lève=ra=la=pous=sière 13
  et=le=temps=me=gué=ri=ra=des=traces=de=tes=mots 12
  car=je=ne=suis=pas=cel=le=qui=sac=croche=ra=à=son=mou=choir 15
  ni=cel=le=qui=va=te=pleu=rer=é=ter=nel=le=ment 13
  a=lors=cherche=pour=toi=u=ne=au=tre=fleur 10
  cel=le=qui=tai=me=ra=vrai=ment 8
  cest=dif=fi=ci=le=de=trou=ver=un=cœur 10
  comme=ce=lui=que=tu=as=bri=sé=froi=de=ment 11
  et=moi=jes=saie=rai=dap=prendre=de=ma=part 10
  à=faire=la=dif=fé=ren=ceen=tre=mots=et=sen=timents 12

  fa=ti=ma=zoh=ra=dah=man 7
 • Phonétique : Mots Et Sentiments

  suvɑ̃ ɔ̃ ma kɔ̃sεje də mə mefje dε bo paʁlœʁ
  sø ki ʒue avεk lœʁ mo.
  kʁwajɑ̃ kə ʒə nə mə lεsəʁε pa fεʁə
  e kə ʒε maʁʃe pʁydamɑ̃
  avεk tε moz- e syʁtu tɔ̃ ʁəɡaʁ
  ty a bjɛ̃ ʒue lə ʁolə dœ̃n- amɑ̃
  ʒə tε εme nə puvɑ̃ ʁjɛ̃ fεʁə
  kə dɔbeiʁ a mε sɑ̃timɑ̃
  ʒε kʁy kavεk twa səʁε mɔ̃ bɔnœʁ
  e ʒə tε sɥivi avøɡlemɑ̃
  ma sələ fotə ε kə ʒetε sɛ̃sεʁə
  mε twa ty kɔnε pa sə kə siɲifi sə mo.
  ʒə tε εme dy fɔ̃ dy kœʁ
  e tu sə kə ʒə tε di ʒə lε ʁəsɑ̃ti vʁεmɑ̃.
  ʒə vulεz- εtʁə ta paʁtənεʁə
  tεme e tə ʃeʁiʁ etεʁnεllmɑ̃
  ʒε fε tu puʁ tə plεʁə
  sof də ʃɑ̃ʒe mɔ̃ kɔ̃pɔʁtəmɑ̃
  e twa ty dizε kə ʒetε ta flœʁ
  e kə ty mεmε vʁεmɑ̃
  sə netε kə dε mo dɑ̃ lεʁ
  ty ʒuεz- avεk mε sɑ̃timɑ̃
  mɛ̃tənɑ̃ ʒə mə ʁəmε dəbu nə ʁəɡaʁdɑ̃ pa dəʁjεʁə
  e ʒə mə ʁətiʁə də tɔ̃ ʒø kalməmɑ̃
  lə vɑ̃ də la veʁite ɑ̃lεvəʁa la pusjεʁə
  e lə tɑ̃ mə ɡeʁiʁa dε tʁasə də tε mo
  kaʁ ʒə nə sɥi pa sεllə ki sakʁoʃəʁa a sɔ̃ muʃwaʁ
  ni sεllə ki va tə pləʁe etεʁnεllmɑ̃
  alɔʁ ʃεʁʃə puʁ twa ynə otʁə flœʁ
  sεllə ki tεməʁa vʁεmɑ̃.
  sε difisilə də tʁuve œ̃ kœʁ
  kɔmə səlɥi kə ty a bʁize fʁwadəmɑ̃.
  e mwa ʒesεəʁε dapʁɑ̃dʁə, də ma paʁ
  a fεʁə la difeʁɑ̃sə ɑ̃tʁə moz- e sɑ̃timɑ̃…

  fatima zɔʁa damɑ̃
 • Syllabes Phonétique : Mots Et Sentiments

  su=vɑ̃=ɔ̃=ma=kɔ̃=sε=je=də=mə=me=fje=dε=bo=paʁ=lœʁ 15
  sø=ki=ʒu=e=a=vεk=lœ=ʁə=mo 9
  kʁwa=jɑ̃kə=ʒə=nə=mə=lε=sə=ʁε=pa=fεʁə 10
  e=kə=ʒε=maʁ=ʃe=pʁy=da=mɑ̃ 8
  a=vεk=tε=mo=ze=syʁ=tu=tɔ̃=ʁə=ɡaʁ 10
  ty=a=bjɛ̃=ʒu=e=lə=ʁolə=dœ̃=na=mɑ̃ 10
  ʒə=tε=ε=me=nə=pu=vɑ̃=ʁjɛ̃=fε=ʁə 10
  kə=dɔ=be=iʁ=a=mε=sɑ̃=ti=mɑ̃ 9
  ʒε=kʁy=ka=vεk=twa=sə=ʁε=mɔ̃=bɔ=nœʁ 10
  e=ʒə=tε=sɥi=vi=a=vø=ɡle=mɑ̃ 9
  masə=lə=fo=tə=ε=kə=ʒe=tε=sɛ̃=sεʁə 10
  mε=twa=ty=kɔ=nεpasə=kə=si=ɲi=fi=sə=mo 11
  ʒə=tε=ε=me=dy=fɔ̃=dy=kœ=ʁə 9
  e=tusə=kə=ʒə=tε=di=ʒə=lε=ʁə=sɑ̃=ti=vʁε=mɑ̃ 13
  ʒə=vu=lε=zε=tʁə=ta=paʁ=tə=nεʁ=ə 10
  tε=me=e=tə=ʃe=ʁiʁ=e=tεʁ=nεl=lmɑ̃ 10
  ʒε=fε=tu=puʁ=tə=plε=ʁə 7
  sof=də=ʃɑ̃=ʒe=mɔ̃=kɔ̃=pɔʁ=tə=mɑ̃ 9
  e=twa=ty=di=zε=kə=ʒe=tε=ta=flœʁ 10
  e=kə=ty=mε=mε=vʁε=mɑ̃ 7
  sə=ne=tε=kə=dε=mo=dɑ̃=lεʁ 8
  ty=ʒu=ε=za=vεk=mε=sɑ̃=ti=mɑ̃ 9
  mɛ̃tə=nɑ̃=ʒə=mə=ʁə=mε=də=bu=nə=ʁə=ɡaʁ=dɑ̃=pa=də=ʁjεʁə 15
  e=ʒə=məʁə=tiʁə=də=tɔ̃=ʒø=kal=mə=mɑ̃ 10
  lə=vɑ̃də=la=ve=ʁi=te=ɑ̃=lε=və=ʁa=la=pu=sjεʁə 13
  e=lə=tɑ̃mə=ɡe=ʁi=ʁa=dε=tʁa=sə=də=tε=mo 12
  kaʁʒə=nə=sɥi=pa=sεllə=ki=sa=kʁo=ʃə=ʁa=a=sɔ̃=mu=ʃwaʁ 14
  ni=sεllə=ki=vatə=plə=ʁe=e=tεʁ=nεl=lmɑ̃ 10
  a=lɔʁ=ʃεʁʃə=puʁ=twa=y=nə=o=tʁə=flœʁ 10
  sεl=lə=ki=tε=mə=ʁa=vʁε=mɑ̃ 8
  sε=di=fi=si=lə=də=tʁu=ve=œ̃=kœʁ 10
  kɔmə=səl=ɥi=kə=ty=a=bʁi=ze=fʁwa=də=mɑ̃ 11
  e=mwa=ʒe=sεə=ʁε=da=pʁɑ̃=dʁə=də=ma=paʁ 11
  a=fεʁə=la=di=fe=ʁɑ̃səɑ̃=tʁə=mo=ze=sɑ̃=ti=mɑ̃ 12

  fa=ti=ma=zɔ=ʁa=da=mɑ̃ 7

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
03/02/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.