Poème-France.com

Poeme : MatinsMatins

Ses matins de bonheur
Passer à tes cotes
Ces matins de douleur
Jamais oublier
Mes blessures ne
Sont que passures
Mes blessures ne
Se cicatrisent pas

Je ne pourrai plus vivre
À l’idée de t’oublier
Je ne pourrais pas
T’oublier malgré la douleur

Je n’ai plu qu’une envi
Celle de me rapprocher
Je n’ai plu qu’une envi
Celle de t’aimer

Je n’ai fais qu’essayer
De te trouver pour te parler
Je n’ai fais qu’essayer
De te trouver pour te rechercher

L’idée de ne te revoir
Me fait penser à
L’idée de tout recommencer

T’oublier n’es qu’un déchirement
T’oublier n’est qu’une douleur de ma terrible vie

Sans toi je ne suis rien
Sans toi ma vie n’existe plus

Mon cœur ne vit plus sans toi
Mon cœur n’attend plus ke toi
Mon cœur t’aime depuis 5 mois et
Ne pourra jamais t’oublier

Ma vie est différente sans toi
Ma vie n’existe plus sans toi
Ma vie est sale sans toi
Ma vie est triste sans toi

Je ne peux ke t’aimer pour vivre
L’idée de tout recommencer me fait vibrer

Maintenant, Il ne reste plus qu’une chose essentielle
C’est que tu reviennes et la je te dirais je t’aime.
Eternel

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

sε matɛ̃ də bɔnœʁ
pase a tε kɔtə
sε matɛ̃ də dulœʁ
ʒamεz- ublje
mε blesyʁə nə
sɔ̃ kə pasyʁə
mε blesyʁə nə
sə sikatʁize pa

ʒə nə puʁʁε plys vivʁə
a lide də tublje
ʒə nə puʁʁε pa
tublje malɡʁe la dulœʁ

ʒə nε ply kynə ɑ̃vi
sεllə də mə ʁapʁoʃe
ʒə nε ply kynə ɑ̃vi
sεllə də tεme

ʒə nε fε kesεje
də tə tʁuve puʁ tə paʁle
ʒə nε fε kesεje
də tə tʁuve puʁ tə ʁəʃεʁʃe

lide də nə tə ʁəvwaʁ
mə fε pɑ̃se a
lide də tu ʁəkɔmɑ̃se

tublje nε kœ̃ deʃiʁəmɑ̃
tublje nε kynə dulœʁ də ma teʁiblə vi

sɑ̃ twa ʒə nə sɥi ʁjɛ̃
sɑ̃ twa ma vi nεɡzistə plys

mɔ̃ kœʁ nə vit plys sɑ̃ twa
mɔ̃ kœʁ natɑ̃ plys kə twa
mɔ̃ kœʁ tεmə dəpɥi sɛ̃k mwaz- e
nə puʁʁa ʒamε tublje

ma vi ε difeʁɑ̃tə sɑ̃ twa
ma vi nεɡzistə plys sɑ̃ twa
ma vi ε salə sɑ̃ twa
ma vi ε tʁistə sɑ̃ twa

ʒə nə pø kə tεme puʁ vivʁə
lide də tu ʁəkɔmɑ̃se mə fε vibʁe

mɛ̃tənɑ̃, il nə ʁεstə plys kynə ʃozə esɑ̃sjεllə
sε kə ty ʁəvjεnəz- e la ʒə tə diʁε ʒə tεmə.