Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Matins

Poème Amour
Publié le 19/06/2004 00:00

L'écrit contient 228 mots qui sont répartis dans 11 strophes.

Poete : Eternel

Matins

Ses matins de bonheur
Passer à tes cotes
Ces matins de douleur
Jamais oublier
Mes blessures ne
Sont que passures
Mes blessures ne
Se cicatrisent pas

Je ne pourrai plus vivre
À l’idée de t’oublier
Je ne pourrais pas
T’oublier malgré la douleur

Je n’ai plu qu’une envi
Celle de me rapprocher
Je n’ai plu qu’une envi
Celle de t’aimer

Je n’ai fais qu’essayer
De te trouver pour te parler
Je n’ai fais qu’essayer
De te trouver pour te rechercher

L’idée de ne te revoir
Me fait penser à
L’idée de tout recommencer

T’oublier n’es qu’un déchirement
T’oublier n’est qu’une douleur de ma terrible vie

Sans toi je ne suis rien
Sans toi ma vie n’existe plus

Mon cœur ne vit plus sans toi
Mon cœur n’attend plus ke toi
Mon cœur t’aime depuis 5 mois et
Ne pourra jamais t’oublier

Ma vie est différente sans toi
Ma vie n’existe plus sans toi
Ma vie est sale sans toi
Ma vie est triste sans toi

Je ne peux ke t’aimer pour vivre
L’idée de tout recommencer me fait vibrer

Maintenant, Il ne reste plus qu’une chose essentielle
C’est que tu reviennes et la je te dirais je t’aime.
 • Pieds Hyphénique: Matins

  ses=ma=tins=de=bon=heur 6
  pas=ser=à=tes=co=tes 6
  ces=ma=tins=de=dou=leur 6
  ja=mais=ou=bli=er 5
  mes=bles=su=res=ne 5
  sont=que=pas=su=res 5
  mes=bles=su=res=ne 5
  se=ci=ca=tri=sent=pas 6

  je=ne=pour=rai=plus=vivre 6
  à=li=dée=de=tou=blier 6
  je=ne=pour=rais=pas 5
  tou=blier=mal=gré=la=dou=leur 7

  je=nai=plu=quune=en=vi 6
  cel=le=de=me=rap=pro=cher 7
  je=nai=plu=quune=en=vi 6
  cel=le=de=tai=mer 5

  je=nai=fais=ques=say=er 6
  de=te=trou=ver=pour=te=par=ler 8
  je=nai=fais=ques=say=er 6
  de=te=trou=ver=pour=te=re=cher=cher 9

  li=dée=de=ne=te=re=voir 7
  me=fait=pen=ser=à 5
  li=dée=de=tout=re=commen=cer 7

  tou=blier=nes=quun=dé=chire=ment 7
  tou=blier=nest=quune=dou=leur=de=ma=ter=ri=ble=vie 12

  sans=toi=je=ne=suis=rien 6
  sans=toi=ma=vie=nexiste=plus 6

  mon=cœur=ne=vit=plus=sans=toi 7
  mon=cœur=nat=tend=plus=ke=toi 7
  mon=cœur=taime=de=puis=cinq=mois=et 8
  ne=pour=ra=ja=mais=tou=blier 7

  ma=vieest=dif=féren=te=sans=toi 7
  ma=vie=nexiste=plus=sans=toi 6
  ma=vie=est=sale=sans=toi 6
  ma=vie=est=triste=sans=toi 6

  je=ne=peux=ke=tai=mer=pour=vivre 8
  li=dée=de=tout=re=commen=cer=me=fait=vi=brer 11

  mainte=nant=il=ne=res=te=plus=quu=ne=cho=sees=sen=tielle 13
  cest=que=tu=re=viennes=et=la=je=te=di=rais=je=taime 13
 • Phonétique : Matins

  sε matɛ̃ də bɔnœʁ
  pase a tε kɔtə
  sε matɛ̃ də dulœʁ
  ʒamεz- ublje
  mε blesyʁə nə
  sɔ̃ kə pasyʁə
  mε blesyʁə nə
  sə sikatʁize pa

  ʒə nə puʁʁε plys vivʁə
  a lide də tublje
  ʒə nə puʁʁε pa
  tublje malɡʁe la dulœʁ

  ʒə nε ply kynə ɑ̃vi
  sεllə də mə ʁapʁoʃe
  ʒə nε ply kynə ɑ̃vi
  sεllə də tεme

  ʒə nε fε kesεje
  də tə tʁuve puʁ tə paʁle
  ʒə nε fε kesεje
  də tə tʁuve puʁ tə ʁəʃεʁʃe

  lide də nə tə ʁəvwaʁ
  mə fε pɑ̃se a
  lide də tu ʁəkɔmɑ̃se

  tublje nε kœ̃ deʃiʁəmɑ̃
  tublje nε kynə dulœʁ də ma teʁiblə vi

  sɑ̃ twa ʒə nə sɥi ʁjɛ̃
  sɑ̃ twa ma vi nεɡzistə plys

  mɔ̃ kœʁ nə vit plys sɑ̃ twa
  mɔ̃ kœʁ natɑ̃ plys kə twa
  mɔ̃ kœʁ tεmə dəpɥi sɛ̃k mwaz- e
  nə puʁʁa ʒamε tublje

  ma vi ε difeʁɑ̃tə sɑ̃ twa
  ma vi nεɡzistə plys sɑ̃ twa
  ma vi ε salə sɑ̃ twa
  ma vi ε tʁistə sɑ̃ twa

  ʒə nə pø kə tεme puʁ vivʁə
  lide də tu ʁəkɔmɑ̃se mə fε vibʁe

  mɛ̃tənɑ̃, il nə ʁεstə plys kynə ʃozə esɑ̃sjεllə
  sε kə ty ʁəvjεnəz- e la ʒə tə diʁε ʒə tεmə.
 • Pieds Phonétique : Matins

  sε=ma=tɛ̃=də=bɔ=nœʁ 6
  pa=se=a=tε=kɔ=tə 6
  sε=ma=tɛ̃=də=du=lœʁ 6
  ʒa=mε=zu=blj=e 5
  mε=ble=sy=ʁə=nə 5
  sɔ̃=kə=pa=sy=ʁə 5
  mε=ble=sy=ʁə=nə 5
  sə=si=ka=tʁi=ze=pa 6

  ʒə=nə=puʁ=ʁε=plys=vivʁə 6
  a=li=de=də=tu=blje 6
  ʒə=nə=puʁ=ʁε=pa 5
  tu=blje=mal=ɡʁe=la=du=lœʁ 7

  ʒə=nε=ply=kynə=ɑ̃=vi 6
  sεllə=də=mə=ʁa=pʁo=ʃe 6
  ʒə=nε=ply=kynə=ɑ̃=vi 6
  sεl=lə=də=tε=me 5

  ʒə=nε=fε=ke=sε=je 6
  də=tə=tʁu=ve=puʁtə=paʁ=le 7
  ʒə=nε=fε=ke=sε=je 6
  də=tə=tʁu=ve=puʁtə=ʁə=ʃεʁ=ʃe 8

  li=de=də=nə=təʁə=vwaʁ 6
  mə=fε=pɑ̃=se=a 5
  li=de=də=tuʁə=kɔ=mɑ̃se 6

  tu=blje=nε=kœ̃=de=ʃiʁə=mɑ̃ 7
  tu=blje=nε=kynə=du=lœʁ=də=ma=te=ʁi=blə=vi 12

  sɑ̃=twa=ʒə=nə=sɥi=ʁjɛ̃ 6
  sɑ̃=twa=ma=vi=nεɡ=zistə=plys 7

  mɔ̃=kœʁ=nə=vit=plys=sɑ̃=twa 7
  mɔ̃=kœʁ=na=tɑ̃=plys=kə=twa 7
  mɔ̃=kœʁ=tεmə=dəp=ɥi=sɛ̃k=mwa=ze 8
  nə=puʁ=ʁa=ʒa=mε=tu=blje 7

  ma=vi=ε=di=fe=ʁɑ̃tə=sɑ̃=twa 8
  ma=vi=nεɡ=zistə=plys=sɑ̃=twa 7
  ma=vi=ε=salə=sɑ̃=twa 6
  ma=vi=ε=tʁistə=sɑ̃=twa 6

  ʒə=nə=pøkə=tε=me=puʁvivʁə 6
  li=de=də=tuʁə=kɔ=mɑ̃=se=mə=fε=vi=bʁe 11

  mɛ̃tə=nɑ̃=il=nə=ʁεs=tə=plys=ky=nə=ʃo=zəe=sɑ̃=sjεllə 13
  sεkə=ty=ʁə=vjε=nə=ze=la=ʒə=tə=di=ʁε=ʒə=tεmə 13

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
19/06/2004 00:00Mya..

trés belle declaration. . . . . . . . . courage!! continue d’ecrire c trés zoli
amitié. . .