Poème-France.com

Poeme : Je M’InquièteJe M’Inquiète

(À ma meilleure amie, qui ne va pas très bien ! )
Pour toi, je m’inquiète
À ta petite tête tristounette,
Je me demande ce qui ne va pas
Je m’interroge sur ce que tu as
Peut-être à moi, tu vas te confier
Et me dire ce qui te fait souffrir,
Ce mal qui t’enlève ton sourire
J’èspère te guérir grace à mon amitié
Si tu préfère garder le silence
C’est ton droit, c’est ta vie
Comment la mener, tu choisis
Sinon te suffie-t-elle ma présence ?
À toi, laura, ma sœur de cœur,
Je ne veux pas te perdre, je t’aime trop,
J’èspère que tu retrouveras tes couleurs
Et qu’ils te reconforteront, ces mots !
Etoile Du Soir

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

(a ma mεjəʁə ami, ki nə va pa tʁε bjɛ̃ ! )
puʁ twa, ʒə mɛ̃kjεtə
a ta pətitə tεtə tʁistunεtə,
ʒə mə dəmɑ̃də sə ki nə va pa
ʒə mɛ̃teʁɔʒə syʁ sə kə ty a
pø tεtʁə a mwa, ty va tə kɔ̃fje
e mə diʁə sə ki tə fε sufʁiʁ,
sə mal ki tɑ̃lεvə tɔ̃ suʁiʁə
ʒεspεʁə tə ɡeʁiʁ ɡʁasə a mɔ̃n- amitje
si ty pʁefεʁə ɡaʁde lə silɑ̃sə
sε tɔ̃ dʁwa, sε ta vi
kɔmɑ̃ la məne, ty ʃwazi
sinɔ̃ tə syfi tεllə ma pʁezɑ̃sə ?
a twa, loʁa, ma sœʁ də kœʁ,
ʒə nə vø pa tə pεʁdʁə, ʒə tεmə tʁo,
ʒεspεʁə kə ty ʁətʁuvəʁa tε kulœʁ
e kil tə ʁəkɔ̃fɔʁtəʁɔ̃, sε mo !