Poeme : Je M’inquiète

Je M’inquiète

(À ma meilleure amie, qui ne va pas très bien ! )
Pour toi, je m’inquiète
À ta petite tête tristounette,
Je me demande ce qui ne va pas
Je m’interroge sur ce que tu as
Peut-être à moi, tu vas te confier
Et me dire ce qui te fait souffrir,
Ce mal qui t’enlève ton sourire
J’èspère te guérir grace à mon amitié
Si tu préfère garder le silence
C’est ton droit, c’est ta vie
Comment la mener, tu choisis
Sinon te suffie-t-elle ma présence ?
À toi, laura, ma sœur de cœur,
Je ne veux pas te perdre, je t’aime trop,
J’èspère que tu retrouveras tes couleurs
Et qu’ils te reconforteront, ces mots !

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Je M’inquiète

  à=ma=meilleurea=mie=qui=ne=va=pas=très=bien 11
  pour=toi=je=min=qui=è=te 7
  à=ta=pe=ti=te=tê=te=tris=tou=nette 10
  je=me=de=man=de=ce=qui=ne=va=pas 10
  je=min=ter=ro=ge=sur=ce=que=tu=as 10
  peut=tê=tre=à=moi=tu=vas=te=con=fier 10
  et=me=di=re=ce=qui=te=fait=souf=frir 10
  ce=mal=qui=ten=lè=ve=ton=sou=ri=re 10
  jès=père=te=gué=rir=gra=ceà=mon=a=mi=tié 11
  si=tu=pré=fè=re=gar=der=le=si=lence 10
  cest=ton=droit=cest=ta=vie 6
  com=ment=la=me=ner=tu=choi=sis 8
  si=non=te=suf=fie=tel=le=ma=pré=sence 10
  à=toi=lau=ra=ma=sœur=de=cœur 8
  je=ne=veux=pas=te=perdre=je=tai=me=trop 10
  jès=père=que=tu=re=trou=ve=ras=tes=cou=leurs 11
  et=quils=te=re=con=for=te=ront=ces=mots 10
 • Phonétique : Je M’inquiète

  (a ma mεjəʁə ami, ki nə va pa tʁε bjɛ̃ ! )
  puʁ twa, ʒə mɛ̃kjεtə
  a ta pətitə tεtə tʁistunεtə,
  ʒə mə dəmɑ̃də sə ki nə va pa
  ʒə mɛ̃teʁɔʒə syʁ sə kə ty a
  pø tεtʁə a mwa, ty va tə kɔ̃fje
  e mə diʁə sə ki tə fε sufʁiʁ,
  sə mal ki tɑ̃lεvə tɔ̃ suʁiʁə
  ʒεspεʁə tə ɡeʁiʁ ɡʁasə a mɔ̃n- amitje
  si ty pʁefεʁə ɡaʁde lə silɑ̃sə
  sε tɔ̃ dʁwa, sε ta vi
  kɔmɑ̃ la məne, ty ʃwazi
  sinɔ̃ tə syfi tεllə ma pʁezɑ̃sə ?
  a twa, loʁa, ma sœʁ də kœʁ,
  ʒə nə vø pa tə pεʁdʁə, ʒə tεmə tʁo,
  ʒεspεʁə kə ty ʁətʁuvəʁa tε kulœʁ
  e kil tə ʁəkɔ̃fɔʁtəʁɔ̃, sε mo !
 • Syllabes Phonétique : Je M’inquiète

  a=ma=mεjə=ʁəa=mi=kinə=va=pa=tʁε=bjɛ̃ 11
  puʁ=twa=ʒə=mɛ̃=kj=ε=tə 7
  a=ta=pə=ti=tə=tε=tə=tʁis=tu=nεtə 10
  ʒə=mə=də=mɑ̃=də=sə=ki=nə=va=pa 10
  ʒə=mɛ̃=te=ʁɔ=ʒə=syʁ=sə=kə=ty=a 10
  pø=tε=tʁə=a=mwa=ty=va=tə=kɔ̃=fje 10
  e=mə=di=ʁə=sə=ki=tə=fε=su=fʁiʁ 10
  sə=mal=ki=tɑ̃=lε=və=tɔ̃=su=ʁi=ʁə 10
  ʒεs=pεʁə=tə=ɡe=ʁiʁ=ɡʁa=səa=mɔ̃=na=mi=tje 11
  si=ty=pʁe=fε=ʁə=ɡaʁ=de=lə=si=lɑ̃sə 10
  sε=tɔ̃=dʁwa=sε=ta=vi 6
  kɔ=mɑ̃=la=mə=ne=ty=ʃwa=zi 8
  si=nɔ̃=tə=sy=fi=tεl=lə=ma=pʁe=zɑ̃sə 10
  a=twa=lo=ʁa=ma=sœ=ʁə=də=kœʁ 9
  ʒə=nə=vø=patə=pεʁ=dʁə=ʒə=tε=mə=tʁo 10
  ʒεs=pεʁə=kə=ty=ʁə=tʁu=və=ʁa=tε=ku=lœʁ 11
  e=kil=tə=ʁə=kɔ̃=fɔʁ=tə=ʁɔ̃=sε=mo 10

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
28/06/2011 07:42Solfege34

c’est beau l’amitié
bravo, j’aime beaucoup

Auteur de Poésie
29/06/2011 23:05Etoile Du Soir

Merci!! 🙂

Auteur de Poésie
03/08/2011 18:28Gramo

J’espère que ton amie aura retrouvé le sourire de la vie à l’heure qu’il est.
Elle a bien de la chance d’avoir une amie qui s’inquiète pour elle.
Continue aassumer ta réconfortante présence.

GRAMO

Auteur de Poésie
11/08/2011 15:42Mamoune

rare sont les vrais amis!! elle a de la chance de t’avoir!! continue a prendre soin d’elle!!

Poème - Sans Thème -
Publié le 23/06/2011 19:08

L'écrit contient 124 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Etoile Du Soir

Récompense

0
1
0

Texte des commentateurs