Poème-France.com

Poeme : KaianKaian

Kaian, le dernier de mes enfants,
Qui s’appelle en mon temps…

Aux portes des nuits redoutées,
Un songe des prières enfantées
Raconte, aux reflets de Lune…
La petite main des peines et haines

Qui habite l’être des souvenirs,
Aux sourires d’un père à partir

Dans les rues des peurs endormies,
Aux pas d’un silence sur notre Vie
Qui s’emprunte dans l’ombre du cœur
Perdu à l’antan des moindres pleurs

Un visage disparu dans les regards,
De ces traits en cauchemards…

Il faut lire, à la lueur des jours,
La mire désenchantée pour toujours
Au contour d’un être d’alors…
Qui s’oublie à l’ombre d’encore

Kaian, l’esprit de mes souvenirs,
Qui s’entendent en ses tristes rires

Des autres présents à vivre, pour lui
Et, à se pleurer dans les grandes nuits
Du temps passé qui s’ensorcelle…
Au regard des larmes à l’étoile,

D’un enfant au visage éteint,
Dans les ombres de mes matins

Kaian, l’enfant qui me ressemble,
Dans la moindre innocence d’elle
Le dernier fils de mon histoire…
Qui vit à jamais dans les réalités noires

D’un père vaincu, son songe d’éphémère
Etreint à la charnelle douleur de survivre.

Kaian, l’enfant de mes souffrances,
Le reflet des nuits perdues en conscience
Fab, Kristell

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

kεɑ̃, lə dεʁnje də mεz- ɑ̃fɑ̃,
ki sapεllə ɑ̃ mɔ̃ tɑ̃…

o pɔʁtə- dε nɥi ʁədute,
œ̃ sɔ̃ʒə dε pʁjεʁəz- ɑ̃fɑ̃te
ʁakɔ̃tə, o ʁəflε də lynə…
la pətitə mɛ̃ dε pεnəz- e-εnə

ki-abitə lεtʁə dε suvəniʁ,
o suʁiʁə dœ̃ pεʁə a paʁtiʁ

dɑ̃ lε ʁy dε pœʁz- ɑ̃dɔʁmi,
o pa dœ̃ silɑ̃sə syʁ nɔtʁə vi
ki sɑ̃pʁœ̃tə dɑ̃ lɔ̃bʁə dy kœʁ
pεʁdy a lɑ̃tɑ̃ dε mwɛ̃dʁə- plœʁ

œ̃ vizaʒə dispaʁy dɑ̃ lε ʁəɡaʁd,
də sε tʁεz- ɑ̃ koʃəmaʁd…

il fo liʁə, a la lɥœʁ dε ʒuʁ,
la miʁə dezɑ̃ʃɑ̃te puʁ tuʒuʁ
o kɔ̃tuʁ dœ̃n- εtʁə dalɔʁ…
ki subli a lɔ̃bʁə dɑ̃kɔʁə

kεɑ̃, lεspʁi də mε suvəniʁ,
ki sɑ̃tɑ̃de ɑ̃ sε tʁistə ʁiʁə

dεz- otʁə- pʁezɑ̃z- a vivʁə, puʁ lɥi
e, a sə pləʁe dɑ̃ lε ɡʁɑ̃də nɥi
dy tɑ̃ pase ki sɑ̃sɔʁsεllə…
o ʁəɡaʁ dε laʁməz- a letwalə,

dœ̃n- ɑ̃fɑ̃ o vizaʒə etɛ̃,
dɑ̃ lεz- ɔ̃bʁə- də mε matɛ̃

kεɑ̃, lɑ̃fɑ̃ ki mə ʁəsɑ̃blə,
dɑ̃ la mwɛ̃dʁə inɔsɑ̃sə dεllə
lə dεʁnje fis də mɔ̃n- istwaʁə…
ki vit a ʒamε dɑ̃ lε ʁealite nwaʁə

dœ̃ pεʁə vɛ̃ky, sɔ̃ sɔ̃ʒə defemεʁə
εtʁɛ̃ a la ʃaʁnεllə dulœʁ də syʁvivʁə.

kεɑ̃, lɑ̃fɑ̃ də mε sufʁɑ̃sə,
lə ʁəflε dε nɥi pεʁdɥz- ɑ̃ kɔ̃sjɑ̃sə