Poème-France.com

Poeme : L’Alphabet De Mon Amour…L’Alphabet De Mon Amour…

Aimer de tout mon être

Balbutier de tendres mots d’amour, sans omettre

Crier ta satisfaction, jusqu’à l’extinction de ta voix

Donner l’envie de recommencer à chaque fois

Envahie par tes doux parfums de cœur
Fermer les yeux pour mieux ressentir le bonheur
Garder jusqu’à la dernière minute le cri d’extase
Hurler encore, et encore, ne pas s’arrêter en rase

Inventer des jeux secrets et tendres
Jouer à deux des heures entières sans méandre
Khat de ses feuilles nous enivrés
Le long de ton corps faire courir mes baisers

Murmurer à ton oreille, tu es ma femme bien aimé
N’entendant que ton chant mélodieux et réanimé
Oserais-je te demander
Prends-moi dans tes bras, pour ne plus bouger

Que j’épouse ton corps brûlant de désirs
Redis-moi ces mots d’amour et de plaisir
Souris-moi quand tu atteins l’orgasme
Telles les cordes d’un violon jouer la musique de ton fantasme

Un rictus en disant long sur ton plaisir
Viens au plus profond de mon corps en élixir
Waouuuuu ! Cette envie tellement succulente
Xérès étanche notre soif si ardente

Y a-t-il quelque chose de plus beau
Zinzin, folle, dérangée, du haut

Amoureuse de toi, oui je le suis
Et sa dit toi que, c’est sans ennuie
Mon amour vogue, jour comme nuit
Et mon cœur se remplie, ou mon visage, mon ange

… Te souris…

-Fin-

Delphine D.

© Tous droits réservés.
Finou

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

εme də tu mɔ̃n- εtʁə

balbytje də tɑ̃dʁə- mo damuʁ, sɑ̃z- ɔmεtʁə

kʁje ta satisfaksjɔ̃, ʒyska lεkstɛ̃ksjɔ̃ də ta vwa

dɔne lɑ̃vi də ʁəkɔmɑ̃se a ʃakə fwa

ɑ̃vai paʁ tε du paʁfœ̃ də kœʁ
fεʁme lεz- iø puʁ mjø ʁəsɑ̃tiʁ lə bɔnœʁ
ɡaʁde ʒyska la dεʁnjεʁə minytə lə kʁi dεkstazə
yʁle ɑ̃kɔʁə, e ɑ̃kɔʁə, nə pa saʁεte ɑ̃ ʁazə

ɛ̃vɑ̃te dε ʒø sεkʁεz- e tɑ̃dʁə
ʒue a dø dεz- œʁz- ɑ̃tjεʁə sɑ̃ meɑ̃dʁə
ka də sε fœjə nuz- ɑ̃nivʁe
lə lɔ̃ də tɔ̃ kɔʁ fεʁə kuʁiʁ mε bεze

myʁmyʁe a tɔ̃n- ɔʁεjə, ty ε ma famə bjɛ̃ εme
nɑ̃tɑ̃dɑ̃ kə tɔ̃ ʃɑ̃ melɔdjøz- e ʁeanime
ozəʁε ʒə tə dəmɑ̃de
pʁɑ̃ mwa dɑ̃ tε bʁa, puʁ nə plys buʒe

kə ʒepuzə tɔ̃ kɔʁ bʁylɑ̃ də deziʁ
ʁədi mwa sε mo damuʁ e də plεziʁ
suʁi mwa kɑ̃ ty atɛ̃ lɔʁɡasmə
tεllə lε kɔʁdə- dœ̃ vjɔlɔ̃ ʒue la myzikə də tɔ̃ fɑ̃tasmə

œ̃ ʁiktysz- ɑ̃ dizɑ̃ lɔ̃ syʁ tɔ̃ plεziʁ
vjɛ̃z- o plys pʁɔfɔ̃ də mɔ̃ kɔʁz- ɑ̃n- eliksiʁ
wauyyy ! sεtə ɑ̃vi tεllmɑ̃ sykylɑ̃tə
kseʁεz- etɑ̃ʃə nɔtʁə swaf si aʁdɑ̃tə

i a til kεlkə ʃozə də plys bo
zɛ̃zɛ̃, fɔlə, deʁɑ̃ʒe, dy-o

amuʁøzə də twa, ui ʒə lə sɥi
e sa di twa kə, sε sɑ̃z- ɑ̃nɥi
mɔ̃n- amuʁ vɔɡ, ʒuʁ kɔmə nɥi
e mɔ̃ kœʁ sə ʁɑ̃pli, u mɔ̃ vizaʒə, mɔ̃n- ɑ̃ʒə

… tə suʁi…

fɛ̃

dεlfinə de.

kɔpiʁajt tus dʁwa ʁezεʁve.