Poeme-France : Lecture Écrit Sensualité

Poeme : Envie De Toi…

Poème Sensualité
Publié le 04/09/2012 16:03

L'écrit contient 310 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Finou

Envie De Toi…

Du doux matin au petit jour
Juste l’extase de notre amour
Parsemer de folie et d’humour
Ou sans cesse de mes bras, je t’entoure
Envie indestructible
Ton corps me devient cible
Désir indicible
Ou mes sentiments ne sont pas divisibles
Ton corps humidifié par la chaleur ambiante
De mes caresses non fuyantes
Sur ta poitrine flamboyante
Ou ta peau ruisselle et devient brillante
Nos cœur se rythme ensemble, sur cette belle romance
Pour une fulgurante alliance
Notre amour seras puissance
Hum ! ! A deux on s’encense
Sentir ton souffle sur ta peau
Acheminer vers l’extase, venue d’en haut
La vapeur de ta folle étreinte, me sonne comme un cadeau
Je t’embrasse sur tes lèvres suaves, à fleur de peau
De ta poitrine, qui pointe vers le chemin du plaisir
J’en viens me délectée sans feutrine
Pour goûter à ton fruit d’échine
Je me dirige de mes caresses, vers ton île taquine
Envie irrésistible et passionnelle
Soulevant ton corps fusionnel
L’excitation n’est plus rationnelle
Ou mes doigts ne me sont plus personnels
De tes reins à tes cuisses, je te serre et te retiens
Te soulevant, pour entamer nos vas et vient
Le battement de mon cœur, se mélange au tien
Oh ! Que je te désir excitation suprême, ton envie et le mien
Alors vient le grand final
Quand j’atteins le haut de ta fleur, et ses pétales
Tes sensations exotiques me deviennent orales
De gémissements, au crie du final
Puis enfin le repos de nos deux cœurs
Ou leur battements affaiblis, nous font peur
Retour au calme, partageant notre bonheur
De se retrouver, serrer l’une contre l’autre, avec lueur
Appréciant ce moment de désir féerique
Soulevant notre envie magnifique
Ou l’orgasme et frénétique
Pour un instant de délice,
… Très Poétique…
-Fin-
Delphine D.
© Tous droits réservés.
 • Pieds Hyphénique: Envie De Toi…

  du=doux=ma=tin=au=pe=tit=jour 8
  jus=te=lex=tase=de=no=trea=mour 8
  par=se=mer=de=fo=lieet=dhu=mour 8
  ou=sans=ces=se=de=mes=bras=je=ten=toure 10
  en=vie=in=des=truc=ti=ble 7
  ton=corps=me=de=vient=ci=ble 7
  dé=sir=in=di=ci=ble 6
  ou=mes=sen=timents=ne=sont=pas=di=vi=sibles 10
  ton=corps=hu=mi=di=fié=par=la=cha=leur=am=biante 12
  de=mes=ca=res=ses=non=fuy=antes 8
  sur=ta=poi=tri=ne=flam=boy=ante 8
  ou=ta=peau=ruis=sel=leet=de=vient=brillante 9
  nos=cœur=se=ryth=meen=sem=ble=sur=cette=bel=le=ro=mance 13
  pour=une=ful=gu=ran=te=al=liance 8
  no=tre=a=mour=se=ras=puis=sance 8
  hum=a=deux=on=sen=cen=se 7
  sen=tir=ton=souf=fle=sur=ta=peau 8
  ache=mi=ner=vers=lex=tase=ve=nue=den=haut 10
  la=va=peur=de=ta=fol=leé=treinte=me=son=ne=com=me=un=ca=deau 16
  je=tem=brasse=sur=tes=lè=vres=sua=ves=à=fleur=de=peau 13
  de=ta=poi=trine=qui=pointe=vers=le=che=min=du=plai=sir 13
  jen=viens=me=dé=lec=tée=sans=feu=trine 9
  pour=goû=ter=à=ton=fruit=dé=chine 8
  je=me=di=rige=de=mes=ca=res=ses=vers=ton=î=le=ta=quine 15
  en=vie=ir=ré=sis=tibleet=pas=sion=nelle 9
  sou=le=vant=ton=corps=fu=sion=nel 8
  lex=ci=ta=tion=nest=plus=ra=ti=on=nelle 10
  ou=mes=doigts=ne=me=sont=plus=per=son=nels 10
  de=tes=reins=à=tes=cuisses=je=te=ser=reet=te=re=tiens 13
  te=soule=vant=pour=en=ta=mer=nos=vas=et=vient 11
  le=bat=te=ment=de=mon=cœur=se=mé=langeau=tien 11
  oh=que=je=te=dé=sir=ex=ci=ta=tion=su=prême=ton=en=vieet=le=mien 17
  a=lors=vient=le=grand=fi=nal 7
  quand=jat=teins=le=haut=de=ta=fleur=et=ses=pé=tales 12
  tes=sen=sa=tions=exo=ti=ques=me=de=viennent=o=rales 12
  de=gé=misse=ments=au=crie=du=fi=nal 9
  puis=en=fin=le=re=pos=de=nos=deux=cœurs 10
  ou=leur=bat=te=ments=af=fai=blis=nous=font=peur 11
  re=tour=au=cal=me=par=ta=geant=notre=bon=heur 11
  de=se=re=trou=ver=ser=rer=lune=con=tre=lau=tre=a=vec=lueur 15
  ap=pré=ciant=ce=moment=de=dé=sir=fée=rique 10
  soule=vant=no=treen=vie=ma=gni=fique 8
  ou=lor=gas=me=et=fré=né=tique 8
  pour=un=ins=tant=de=dé=li=ce 8
  très=po=é=ti=que 6
  fin 1
  del=phi=ne=d 4
  co=py=right=tous=droits=ré=ser=vés 8
 • Phonétique : Envie De Toi…

  dy du matɛ̃ o pəti ʒuʁ
  ʒystə lεkstazə də nɔtʁə amuʁ
  paʁsəme də fɔli e dymuʁ
  u sɑ̃ sεsə də mε bʁa, ʒə tɑ̃tuʁə
  ɑ̃vi ɛ̃dεstʁyktiblə
  tɔ̃ kɔʁ mə dəvjɛ̃ siblə
  deziʁ ɛ̃disiblə
  u mε sɑ̃timɑ̃ nə sɔ̃ pa diviziblə
  tɔ̃ kɔʁz- ymidifje paʁ la ʃalœʁ ɑ̃bjɑ̃tə
  də mε kaʁesə nɔ̃ fyiɑ̃tə
  syʁ ta pwatʁinə flɑ̃bwajɑ̃tə
  u ta po ʁɥisεllə e dəvjɛ̃ bʁijɑ̃tə
  no kœʁ sə ʁitmə ɑ̃sɑ̃blə, syʁ sεtə bεllə ʁɔmɑ̃sə
  puʁ ynə fylɡyʁɑ̃tə aljɑ̃sə
  nɔtʁə amuʁ səʁa pɥisɑ̃sə
  ɔm ! ! a døz- ɔ̃ sɑ̃sɑ̃sə
  sɑ̃tiʁ tɔ̃ suflə syʁ ta po
  aʃəmine vεʁ lεkstazə, vənɥ dɑ̃-o
  la vapœʁ də ta fɔlə etʁɛ̃tə, mə sɔnə kɔmə œ̃ kado
  ʒə tɑ̃bʁasə syʁ tε lεvʁə- sɥavə, a flœʁ də po
  də ta pwatʁinə, ki pwɛ̃tə vεʁ lə ʃəmɛ̃ dy plεziʁ
  ʒɑ̃ vjɛ̃ mə delεkte sɑ̃ føtʁinə
  puʁ ɡute a tɔ̃ fʁɥi deʃinə
  ʒə mə diʁiʒə də mε kaʁesə, vεʁ tɔ̃n- ilə takinə
  ɑ̃vi iʁezistiblə e pasjɔnεllə
  suləvɑ̃ tɔ̃ kɔʁ fyzjɔnεl
  lεksitasjɔ̃ nε plys ʁasjɔnεllə
  u mε dwa nə mə sɔ̃ plys pεʁsɔnεl
  də tε ʁɛ̃z- a tε kɥisə, ʒə tə seʁə e tə ʁətjɛ̃
  tə suləvɑ̃, puʁ ɑ̃tame no va e vjɛ̃
  lə batəmɑ̃ də mɔ̃ kœʁ, sə melɑ̃ʒə o tjɛ̃
  ɔ ! kə ʒə tə deziʁ εksitasjɔ̃ sypʁεmə, tɔ̃n- ɑ̃vi e lə mjɛ̃
  alɔʁ vjɛ̃ lə ɡʁɑ̃ final
  kɑ̃ ʒatɛ̃ lə-o də ta flœʁ, e sε petalə
  tε sɑ̃sasjɔ̃z- εɡzɔtik mə dəvjεne ɔʁalə
  də ʒemisəmɑ̃, o kʁi dy final
  pɥiz- ɑ̃fɛ̃ lə ʁəpo də no dø kœʁ
  u lœʁ batəmɑ̃z- afεbli, nu fɔ̃ pœʁ
  ʁətuʁ o kalmə, paʁtaʒɑ̃ nɔtʁə bɔnœʁ
  də sə ʁətʁuve, seʁe lynə kɔ̃tʁə lotʁə, avεk lɥœʁ
  apʁesjɑ̃ sə mɔmɑ̃ də deziʁ feəʁikə
  suləvɑ̃ nɔtʁə ɑ̃vi maɲifikə
  u lɔʁɡasmə e fʁenetikə
  puʁ œ̃n- ɛ̃stɑ̃ də delisə,
  … tʁε pɔetikə…
  fɛ̃
  dεlfinə de.
  kɔpiʁajt tus dʁwa ʁezεʁve.
 • Pieds Phonétique : Envie De Toi…

  dy=du=ma=tɛ̃=o=pə=ti=ʒuʁ 8
  ʒys=tə=lεk=sta=zə=də=nɔ=tʁə=a=muʁ 10
  paʁ=sə=me=də=fɔ=li=e=dy=muʁ 9
  u=sɑ̃=sε=sə=də=mε=bʁa=ʒə=tɑ̃=tuʁə 10
  ɑ̃=vi=ɛ̃=dεs=tʁyk=ti=blə 7
  tɔ̃=kɔʁ=mə=də=vj=ɛ̃=si=blə 8
  de=ziʁ=ɛ̃=di=si=blə 6
  u=mε=sɑ̃=ti=mɑ̃nə=sɔ̃=pa=di=vi=ziblə 10
  tɔ̃=kɔʁ=zy=mi=di=fje=paʁ=la=ʃa=lœʁ=ɑ̃=bjɑ̃tə 12
  də=mε=ka=ʁe=sə=nɔ̃=fy=i=ɑ̃=tə 10
  syʁ=ta=pwa=tʁi=nə=flɑ̃=bwa=j=ɑ̃=tə 10
  u=ta=po=ʁɥi=sεllə=e=də=vjɛ̃=bʁi=jɑ̃tə 10
  no=kœʁ=sə=ʁit=məɑ̃sɑ̃blə=syʁ=sε=tə=bεllə=ʁɔmɑ̃sə 10
  puʁ=y=nə=fyl=ɡy=ʁɑ̃=tə=a=ljɑ̃=sə 10
  nɔ=tʁə=a=muʁ=sə=ʁa=pɥi=sɑ̃=sə 9
  ɔm=a=dø=zɔ̃=sɑ̃=sɑ̃=sə 7
  sɑ̃=tiʁ=tɔ̃=su=flə=syʁ=ta=po 8
  aʃə=mi=ne=vεʁ=lεk=sta=zə=vənɥ=dɑ̃-o 10
  la=va=pœʁ=də=ta=fɔləe=tʁɛ̃=tə=mə=sɔ=nə=kɔ=mə=œ̃=ka=do 16
  ʒə=tɑ̃=bʁasə=syʁ=tε=lε=vʁəs=ɥa=və=a=flœʁ=də=po 13
  də=ta=pwa=tʁinə=ki=pwɛ̃tə=vεʁ=lə=ʃə=mɛ̃=dy=plε=ziʁ 13
  ʒɑ̃=vjɛ̃=mə=de=lεk=te=sɑ̃=fø=tʁi=nə 10
  puʁ=ɡu=te=a=tɔ̃=fʁɥi=de=ʃi=nə 9
  ʒə=mə=di=ʁiʒə=də=mε=ka=ʁe=sə=vεʁ=tɔ̃=ni=lə=ta=kinə 15
  ɑ̃=vi=i=ʁe=zis=tiblə=e=pa=sjɔ=nεllə 10
  su=lə=vɑ̃=tɔ̃=kɔʁ=fy=zj=ɔ=nεl 9
  lεk=si=ta=sjɔ̃=nε=plys=ʁa=sjɔ=nεl=lə 10
  u=mε=dwa=nə=mə=sɔ̃=plys=pεʁ=sɔ=nεl 10
  də=tε=ʁɛ̃=za=tε=kɥisə=ʒə=tə=se=ʁəe=tə=ʁə=tjɛ̃ 13
  tə=sulə=vɑ̃=puʁ=ɑ̃=ta=me=no=va=e=vjɛ̃ 11
  lə=batə=mɑ̃=də=mɔ̃=kœʁ=sə=me=lɑ̃=ʒəo=tjɛ̃ 11
  ɔ=kə=ʒə=tə=de=ziʁ=εk=si=ta=sjɔ̃=sy=pʁεmə=tɔ̃=nɑ̃=vi=e=lə=mjɛ̃ 18
  a=lɔʁ=vj=ɛ̃=lə=ɡʁɑ̃=fi=nal 8
  kɑ̃=ʒa=tɛ̃=lə-odə=ta=flœʁ=e=sε=pe=talə 11
  tε=sɑ̃=sa=sjɔ̃=zεɡ=zɔ=tik=mə=də=vjε=ne=ɔ=ʁalə 13
  də=ʒe=mi=sə=mɑ̃=o=kʁi=dy=fi=nal 10
  pɥi=zɑ̃=fɛ̃=lə=ʁə=po=də=no=dø=kœʁ 10
  u=lœʁ=batə=mɑ̃=za=fε=bli=nu=fɔ̃=pœʁ 10
  ʁə=tuʁ=o=kal=mə=paʁ=ta=ʒɑ̃=nɔtʁə=bɔ=nœʁ 11
  də=sə=ʁə=tʁu=ve=se=ʁe=lynə=kɔ̃=tʁə=lo=tʁə=a=vεk=lɥœʁ 15
  a=pʁe=sjɑ̃sə=mɔ=mɑ̃=də=de=ziʁ=fe=ə=ʁikə 11
  su=lə=vɑ̃=nɔ=tʁə=ɑ̃=vi=ma=ɲi=fikə 10
  u=lɔʁ=ɡas=mə=e=fʁe=ne=ti=kə 9
  puʁ=œ̃=nɛ̃s=tɑ̃=də=de=li=sə 8
  tʁε=pɔ=e=ti=kə 6
  fɛ̃ 1
  dεl=fi=nə=de 4
  kɔ=pi=ʁajt=tus=dʁwa=ʁe=zεʁ=ve 8

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
23/02/2015 15:41Inmortuum

Je ne suis pas fan,je vous l’avoue des répétitions de rime( même si dans certaines de mes poèmes,je m’y suis essayé)
Mais j’ai apprécié votre poème que j’ai trouvé bien mené

Merci du partage