Poeme : Princesse De Mes Nuits…

Princesse De Mes Nuits…

Insomnie, tu es ma seul odeur

Tu rends triste mon cœur

A minuit, tu quittes tes portes jarretelles

Pour me séduire, moi simple mortelle

Tu m’avais promis de t’en aller
Amante d’une de mes nuits, tu devais filer
Mais tu n’as pas oubliée ta jouissance
Tu es revenue me demander en abondance

Tu prends plaisir à me caresser
Laissant sur ma joue coulaient
Les larmes de mon corps convulsé
Où, je m’abandonne à ta triste réalité

Voilà quelques heures que je traîne
Tu me rattrape et m’entraine
Enlacée dans tes bras pour que je vienne
Comprendre que toi seul tu es ma reine

Enflammer, en moi tu t’es accrocher
Sur cette danse endiabler
Ou ma tête se vide, et le froid s’empare de moi
Lasse de ton plaisir, tu me remplis plus d’effroi

Tu me fais tournoyer, dans cette pièce sans gène
Encore une heure et tu m’auras remplie de haine
Pourtant tu restes là, tu me deviens immortelle sans plus te cacher
Tu abuse et frisonne ma tête comme un sexe écorcher

Mes mains t’en arrachent quelques cheveux
Le temps s’est arrêter, j’écoute tes aveux
Mes yeux n’existent plus, comme délaissés
Tu me deviens une douce folie intemporelle, d’où je veux m’en échappée

J’en viens à m’étouffée, sous mon oreiller
Ou mes cries de délivrance sont enraillés
Pour toi, quelle plaisir, tu nage dans l’extase
Ou moi je pleure et m’enlise dans la vase

Tu prends ton pied, quelle bonheur
Tu t’amuses et t’engouffre dans mon cœur
Tu ouvres une à une mes cicatrices
Me faisant rappeler que de ma vie, je ne suis qu’actrice

Tu te remplis de joie, de mon encre coulé
Qui me serre à écrire pour me libérer
Mais de mon être, tu t’es marié
Alors que moi tous simplement je veux divorcer

Tu es têtue et embrasse ma peine
Alors que celas en n’advienne
J’accepte, mais le jour se lève, pour toi tu dois me quitter
Ne fais pas semblent de pleurait, et d’être peiner

Je sais que tu reviendras la nuit prochaine
Encore une fois joué ta vilaine
Une nuit de plus pour moi, ou je me battrais dans le vide
Avec le fruit de ta jouissance qui me laisseras un gout acide

Doucement bercée, tu me laisse, et m’enrhume
Tu disparais dans la brume
Comme si de rien étais, je n’ai juste pas fermée l’œil, demande à ma plume
Pour toi s’est nuit-là, te sont passionnée
Et tu as raison parce qu’encore une fois tu,

… A gagnée…

-Fin-

Delphine D.

© Tous droits réservés.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Princesse De Mes Nuits…

  in=som=nie=tu=es=ma=seul=o=deur 9

  tu=rends=tris=te=mon=cœur 6

  a=mi=nuit=tu=quit=tes=tes=portes=jar=re=telles 11

  pour=me=sé=dui=re=moi=sim=ple=mor=telle 10

  tu=ma=vais=pro=mis=de=ten=al=ler 9
  amante=du=ne=de=mes=nuits=tu=de=vais=fi=ler 11
  mais=tu=nas=pas=ou=bli=ée=ta=jouis=sance 10
  tu=es=re=ve=nue=me=de=man=der=en=a=bon=dance 13

  tu=prends=plai=sir=à=me=ca=res=ser 9
  lais=sant=sur=ma=joue=cou=laient 7
  les=lar=mes=de=mon=corps=con=vul=sé 9
  où=je=ma=ban=donneà=ta=tris=te=ré=a=li=té 12

  voi=là=quel=ques=heu=res=que=je=traî=ne 10
  tu=me=rat=tra=pe=et=men=trai=ne 9
  en=la=cée=dans=tes=bras=pour=que=je=vienne 10
  com=pren=dre=que=toi=seul=tu=es=ma=reine 10

  en=flam=mer=en=moi=tu=tes=ac=cro=cher 10
  sur=cet=te=dan=se=en=di=a=bler 9
  ou=ma=tête=se=vi=de=et=le=froid=sem=pa=re=de=moi 14
  lasse=de=ton=plai=sir=tu=me=rem=plis=plus=def=froi 12

  tu=me=fais=tour=noyer=dans=cette=piè=ce=sans=gène 11
  en=coreu=ne=heu=re=et=tu=mau=ras=rem=plie=de=haine 13
  pour=tant=tu=res=tes=là=tu=me=de=viens=im=mor=tel=le=sans=plus=te=ca=cher 19
  tu=a=buseet=fri=son=ne=ma=tê=te=com=me=un=sexe=é=cor=cher 16

  mes=mains=ten=ar=ra=chent=quel=ques=che=veux 10
  le=temps=sest=ar=rê=ter=jé=coute=tes=a=veux 11
  mes=y=eux=nexistent=plus=com=me=dé=lais=sés 10
  tu=me=de=viens=une=dou=ce=fo=liein=tem=po=rel=le=doù=je=veux=men=é=chap=pée 20

  jen=viens=à=mé=touf=fée=sous=mon=o=reiller 10
  ou=mes=cries=de=dé=li=vrance=sont=en=raillés 10
  pour=toi=quel=le=plai=sir=tu=nage=dans=lex=tase 11
  ou=moi=je=pleureet=men=li=se=dans=la=vase 10

  tu=prends=ton=pied=quel=le=bon=heur 8
  tu=ta=muses=et=ten=gouf=fre=dans=mon=cœur 10
  tu=ouvres=u=neà=u=ne=mes=ci=ca=trices 10
  me=fai=sant=rap=pe=ler=que=de=ma=vie=je=ne=suis=quac=trice 15

  tu=te=rem=plis=de=joie=de=mon=encre=cou=lé 11
  qui=me=serreà=é=cri=re=pour=me=li=bé=rer 11
  mais=de=mon=ê=tre=tu=tes=ma=ri=é 10
  a=lors=que=moi=tous=simple=ment=je=veux=di=vor=cer 12

  tu=es=tê=tue=et=em=bras=se=ma=peine 10
  a=lors=que=ce=las=en=nad=vien=ne 9
  jac=cep=te=mais=le=jour=se=lève=pour=toi=tu=dois=me=quit=ter 15
  ne=fais=pas=sem=blent=de=pleu=rait=et=dêtre=pei=ner 12

  je=sais=que=tu=re=vien=dras=la=nuit=pro=chaine 11
  en=co=re=u=ne=fois=joué=ta=vi=laine 10
  une=nuit=de=plus=pour=moi=ou=je=me=bat=trais=dans=le=vide 14
  a=vec=le=fruit=de=ta=jouis=sance=qui=me=lais=se=ras=un=gout=a=cide 17

  douce=ment=ber=cée=tu=me=lais=se=et=men=rhume 11
  tu=dis=pa=rais=dans=la=bru=me 8
  comme=si=de=rien=é=tais=je=nai=jus=te=pas=fer=mée=lœil=de=man=deà=ma=plume 19
  pour=toi=sest=nuit=là=te=sont=pas=sion=née 10
  et=tu=as=rai=son=par=ce=quen=coreu=ne=fois=tu 12

  a=ga=gnée 4

  fin 1

  del=phi=ne=d 4

  co=py=right=tous=droits=ré=ser=vés 8
 • Phonétique : Princesse De Mes Nuits…

  ɛ̃sɔmni, ty ε ma səl ɔdœʁ

  ty ʁɑ̃ tʁistə mɔ̃ kœʁ

  a minɥi, ty kitə tε pɔʁtə- ʒaʁətεllə

  puʁ mə sedɥiʁə, mwa sɛ̃plə mɔʁtεllə

  ty mavε pʁɔmi də tɑ̃n- ale
  amɑ̃tə dynə də mε nɥi, ty dəvε file
  mε ty na pa ublje ta ʒuisɑ̃sə
  ty ε ʁəvənɥ mə dəmɑ̃de ɑ̃n- abɔ̃dɑ̃sə

  ty pʁɑ̃ plεziʁ a mə kaʁese
  lεsɑ̃ syʁ ma ʒu kulε
  lε laʁmə- də mɔ̃ kɔʁ kɔ̃vylse
  u, ʒə mabɑ̃dɔnə a ta tʁistə ʁealite

  vwala kεlkz- œʁ kə ʒə tʁεnə
  ty mə ʁatʁapə e mɑ̃tʁεnə
  ɑ̃lase dɑ̃ tε bʁa puʁ kə ʒə vjεnə
  kɔ̃pʁɑ̃dʁə kə twa səl ty ε ma ʁεnə

  ɑ̃flame, ɑ̃ mwa ty tε akʁoʃe
  syʁ sεtə dɑ̃sə ɑ̃djable
  u ma tεtə sə vidə, e lə fʁwa sɑ̃paʁə də mwa
  lasə də tɔ̃ plεziʁ, ty mə ʁɑ̃pli plys defʁwa

  ty mə fε tuʁnwaje, dɑ̃ sεtə pjεsə sɑ̃ ʒεnə
  ɑ̃kɔʁə ynə œʁ e ty moʁa ʁɑ̃pli də-εnə
  puʁtɑ̃ ty ʁεstə la, ty mə dəvjɛ̃z- imɔʁtεllə sɑ̃ plys tə kaʃe
  ty abyzə e fʁizɔnə ma tεtə kɔmə œ̃ sεksə ekɔʁʃe

  mε mɛ̃ tɑ̃n- aʁaʃe kεlk ʃəvø
  lə tɑ̃ sεt- aʁεte, ʒekutə tεz- avø
  mεz- iø nεɡziste plys, kɔmə delεse
  ty mə dəvjɛ̃z- ynə dusə fɔli ɛ̃tɑ̃pɔʁεllə, du ʒə vø mɑ̃n- eʃape

  ʒɑ̃ vjɛ̃z- a metufe, su mɔ̃n- ɔʁεje
  u mε kʁi də delivʁɑ̃sə sɔ̃t- ɑ̃ʁaje
  puʁ twa, kεllə plεziʁ, ty naʒə dɑ̃ lεkstazə
  u mwa ʒə plœʁə e mɑ̃lizə dɑ̃ la vazə

  ty pʁɑ̃ tɔ̃ pje, kεllə bɔnœʁ
  ty tamyzəz- e tɑ̃ɡufʁə dɑ̃ mɔ̃ kœʁ
  ty uvʁəz- ynə a ynə mε sikatʁisə
  mə fəzɑ̃ ʁapəle kə də ma vi, ʒə nə sɥi kaktʁisə

  ty tə ʁɑ̃pli də ʒwa, də mɔ̃n- ɑ̃kʁə kule
  ki mə seʁə a ekʁiʁə puʁ mə libeʁe
  mε də mɔ̃n- εtʁə, ty tε maʁje
  alɔʁ kə mwa tus sɛ̃pləmɑ̃ ʒə vø divɔʁse

  ty ε tεtɥ e ɑ̃bʁasə ma pεnə
  alɔʁ kə səlaz- ɑ̃ nadvjεnə
  ʒaksεptə, mε lə ʒuʁ sə lεvə, puʁ twa ty dwa mə kite
  nə fε pa sɑ̃ble də pləʁε, e dεtʁə pεne

  ʒə sε kə ty ʁəvjɛ̃dʁa la nɥi pʁoʃεnə
  ɑ̃kɔʁə ynə fwa ʒue ta vilεnə
  ynə nɥi də plys puʁ mwa, u ʒə mə batʁε dɑ̃ lə vidə
  avεk lə fʁɥi də ta ʒuisɑ̃sə ki mə lεsəʁaz- œ̃ ɡu asidə

  dusəmɑ̃ bεʁse, ty mə lεsə, e mɑ̃ʁymə
  ty dispaʁε dɑ̃ la bʁymə
  kɔmə si də ʁjɛ̃ etε, ʒə nε ʒystə pa fεʁme lœj, dəmɑ̃də a ma plymə
  puʁ twa sε nɥi la, tə sɔ̃ pasjɔne
  e ty a ʁεzɔ̃ paʁsə kɑ̃kɔʁə ynə fwa ty,

  … a ɡaɲe…

  fɛ̃

  dεlfinə de.

  kɔpiʁajt tus dʁwa ʁezεʁve.
 • Syllabes Phonétique : Princesse De Mes Nuits…

  ɛ̃=sɔm=ni=ty=ε=ma=səl=ɔ=dœ=ʁə 10

  ty=ʁɑ̃=tʁis=tə=mɔ̃=kœ=ʁə 7

  a=min=ɥi=ty=kitə=tε=pɔʁ=tə=ʒa=ʁə=tεl=lə 12

  puʁ=mə=sed=ɥiʁə=mwa=sɛ̃=plə=mɔʁ=tεl=lə 10

  ty=ma=vε=pʁɔ=mi=də=tɑ̃=na=le 9
  a=mɑ̃tə=dy=nə=də=mε=nɥi=ty=də=vε=fi=le 12
  mε=ty=na=pa=u=blje=ta=ʒui=sɑ̃=sə 10
  ty=ε=ʁə=vənɥ=mə=də=mɑ̃=de=ɑ̃=na=bɔ̃=dɑ̃sə 12

  ty=pʁɑ̃=plε=ziʁ=a=mə=ka=ʁe=se 9
  lε=sɑ̃=syʁ=ma=ʒu=ku=lε 7
  lε=laʁ=mə=də=mɔ̃=kɔʁ=kɔ̃=vyl=se 9
  u=ʒə=ma=bɑ̃=dɔnəa=ta=tʁis=tə=ʁe=a=li=te 12

  vwa=la=kεl=kzœ=ʁə=kə=ʒə=tʁε=nə 9
  ty=mə=ʁa=tʁa=pə=e=mɑ̃=tʁε=nə 9
  ɑ̃=la=se=dɑ̃=tε=bʁa=puʁ=kə=ʒə=vj=ε=nə 12
  kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə=kə=twa=səl=ty=ε=ma=ʁε=nə 11

  ɑ̃=fla=me=ɑ̃=mwa=ty=tε=a=kʁo=ʃe 10
  syʁ=sε=tə=dɑ̃=sə=ɑ̃=dj=a=ble 9
  u=ma=tεtə=sə=vi=də=e=lə=fʁwa=sɑ̃=pa=ʁə=də=mwa 14
  lasə=də=tɔ̃=plε=ziʁ=ty=mə=ʁɑ̃=pli=plys=de=fʁwa 12

  tymə=fε=tuʁ=nwa=je=dɑ̃=sε=tə=pjε=sə=sɑ̃=ʒεnə 12
  ɑ̃=kɔʁəy=nə=œʁ=e=ty=mo=ʁa=ʁɑ̃=pli=də-εnə 12
  puʁ=tɑ̃=ty=ʁεstə=la=ty=mə=də=vjɛ̃=zi=mɔʁ=tεllə=sɑ̃=plys=tə=ka=ʃe 17
  ty=a=byzəe=fʁi=zɔ=nə=ma=tε=tə=kɔ=mə=œ̃=sεk=sə=e=kɔʁ=ʃe 17

  mε=mɛ̃=tɑ̃=na=ʁa=ʃe=kεl=kə=ʃə=vø 10
  lə=tɑ̃=sε=ta=ʁε=te=ʒe=ku=tə=tε=za=vø 12
  mε=zi=ø=nεɡ=zis=te=plys=kɔ=mə=de=lε=se 12
  tymə=də=vjɛ̃=zy=nə=du=sə=fɔ=li=ɛ̃=tɑ̃=pɔ=ʁεllə=du=ʒə=vø=mɑ̃=ne=ʃa=pe 20

  ʒɑ̃=vj=ɛ̃=za=me=tu=fe=su=mɔ̃=nɔ=ʁε=je 12
  u=mε=kʁi=də=de=li=vʁɑ̃=sə=sɔ̃=tɑ̃=ʁa=je 12
  puʁ=twa=kεl=lə=plε=ziʁ=ty=na=ʒə=dɑ̃=lεk=stazə 12
  u=mwa=ʒə=plœ=ʁə=e=mɑ̃=li=zə=dɑ̃=la=vazə 12

  ty=pʁɑ̃=tɔ̃=pj=e=kεl=lə=bɔ=nœ=ʁə 10
  ty=ta=my=zə=ze=tɑ̃=ɡu=fʁə=dɑ̃=mɔ̃=kœ=ʁə 12
  ty=u=vʁə=zy=nə=a=y=nə=mε=si=ka=tʁisə 12
  mə=fə=zɑ̃=ʁapə=le=kə=də=ma=vi=ʒə=nə=sɥi=kak=tʁisə 14

  ty=tə=ʁɑ̃=pli=də=ʒwa=də=mɔ̃=nɑ̃=kʁə=ku=le 12
  kimə=se=ʁə=a=e=kʁi=ʁə=puʁ=mə=li=be=ʁe 12
  mε=də=mɔ̃=nε=tʁə=ty=tε=ma=ʁj=e 10
  a=lɔʁ=kə=mwa=tus=sɛ̃plə=mɑ̃=ʒə=vø=di=vɔʁ=se 12

  ty=ε=tε=tɥ=e=ɑ̃=bʁa=sə=ma=pε=nə 11
  a=lɔʁ=kə=sə=la=zɑ̃=nad=vj=ε=nə 10
  ʒak=sεp=tə=mεlə=ʒuʁ=sə=lε=və=puʁ=twa=ty=dwa=mə=ki=te 15
  nə=fε=pa=sɑ̃=ble=də=plə=ʁε=e=dεtʁə=pε=ne 12

  ʒə=sε=kə=ty=ʁə=vjɛ̃=dʁa=la=nɥi=pʁo=ʃε=nə 12
  ɑ̃=kɔ=ʁə=y=nə=fwa=ʒu=e=ta=vi=lε=nə 12
  ynə=nɥi=də=plys=puʁ=mwa=u=ʒə=mə=ba=tʁε=dɑ̃=lə=vidə 14
  a=vεk=lə=fʁɥidə=ta=ʒui=sɑ̃=sə=ki=mə=lε=sə=ʁa=zœ̃=ɡu=a=sidə 17

  du=sə=mɑ̃=bεʁ=se=ty=mə=lε=sə=e=mɑ̃=ʁymə 12
  ty=dis=pa=ʁε=dɑ̃=la=bʁy=mə 8
  kɔmə=si=də=ʁjɛ̃=e=tε=ʒə=nε=ʒys=tə=pa=fεʁ=me=lœj=də=mɑ̃=dəa=ma=plymə 19
  puʁ=twa=sε=nɥi=la=tə=sɔ̃=pa=sj=ɔ=ne 11
  e=ty=a=ʁε=zɔ̃=paʁsə=kɑ̃=kɔ=ʁəy=nə=fwa=ty 12

  a=ɡa=ɲe 4

  fɛ̃ 1

  dεl=fi=nə=de 4

  kɔ=pi=ʁajt=tus=dʁwa=ʁe=zεʁ=ve 8

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
12/09/2014 22:47Melly-Mellow

Drôle de comparaison mais pourquoi pas.. Par contre, sûrement un peu long à mon goût même si après le talent est là...
Amicalement, merci du partage !