Poème-France.com

Poeme : Grand-MèreGrand-Mère

J’aimerais te rejoindre dans ton pays lointain
Te regarder dormir si paisiblement
Te caresser le visage de ma main
Pour te réveiller doucement

Revoir tes yeux scintiller
Me blottir dans tes bras et te serrer si fort
Te donner un baiser
Et sentir ton cœur battre encore

Revivre ton amour
Car tu me manques tellement
Et qu’il dur toujours
Comme celui d’une fille pour une maman

Venir à tes côtés
Sentir la chaleur du soleil
Te revêtir d’une parure dorée
Et lever les yeux au ciel

Faire une prière
Pour te donner
Un message à une grand-mère
Et pleurer…
Firelive18

PostScriptum

A ma grand mère adorée ! ! !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒεməʁε tə ʁəʒwɛ̃dʁə dɑ̃ tɔ̃ pεi lwɛ̃tɛ̃
tə ʁəɡaʁde dɔʁmiʁ si pεzibləmɑ̃
tə kaʁese lə vizaʒə də ma mɛ̃
puʁ tə ʁevεje dusəmɑ̃

ʁəvwaʁ tεz- iø sɛ̃tije
mə blɔtiʁ dɑ̃ tε bʁaz- e tə seʁe si fɔʁ
tə dɔne œ̃ bεze
e sɑ̃tiʁ tɔ̃ kœʁ batʁə ɑ̃kɔʁə

ʁəvivʁə tɔ̃n- amuʁ
kaʁ ty mə mɑ̃k tεllmɑ̃
e kil dyʁ tuʒuʁ
kɔmə səlɥi dynə fijə puʁ ynə mamɑ̃

vəniʁ a tε kote
sɑ̃tiʁ la ʃalœʁ dy sɔlεj
tə ʁəvεtiʁ dynə paʁyʁə dɔʁe
e ləve lεz- iøz- o sjεl

fεʁə ynə pʁjεʁə
puʁ tə dɔne
œ̃ mesaʒə a ynə ɡʁɑ̃ mεʁə
e pləʁe…