Poème-France.com

Poeme : Petit FrèrePetit Frère

Tu étais si petit
Tu commençais à peine ta vie
Tu ne connaissais même pas mon nom
Tandis qu’un soir tu t’es envolé telle une bulle de savon
J’aurais voulu te dire adieu
Avant que tu ne rejoigne les cieux
J’aurais tant aimé te serré dans mes bras une toute dernière fois
Même si aujourd’hui tu n’es plus la
Cela ne m’empêche pas de penser a toi
Mon petit frère que j’aime
Je te dédie ce poème
Firelive18

PostScriptum

poème dédier à ma meilleure amie qui a perdu son petit frère. . .


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty etε si pəti
ty kɔmɑ̃sεz- a pεnə ta vi
ty nə kɔnεsε mεmə pa mɔ̃ nɔ̃
tɑ̃di kœ̃ swaʁ ty tε ɑ̃vɔle tεllə ynə bylə də savɔ̃
ʒoʁε vuly tə diʁə adjø
avɑ̃ kə ty nə ʁəʒwaɲə lε sjø
ʒoʁε tɑ̃ εme tə seʁe dɑ̃ mε bʁaz- ynə tutə dεʁnjεʁə fwa
mεmə si oʒuʁdɥi ty nε plys la
səla nə mɑ̃pεʃə pa də pɑ̃se a twa
mɔ̃ pəti fʁεʁə kə ʒεmə
ʒə tə dedi sə pɔεmə