Poème-France.com

Poeme : Mes RêvesMes Rêves

Je rêve toutes ces nuits
D’une autre vie
Celle où mon cœur
Ne subit de malheur
Où tu m’attends
Comme un prince charmant
Mais je me réveille
Et tout est pareil
Je suis seule dans ce lit
Froid et gris
Fleur De Lys

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə ʁεvə tutə sε nɥi
dynə otʁə vi
sεllə u mɔ̃ kœʁ
nə sybi də malœʁ
u ty matɑ̃
kɔmə œ̃ pʁɛ̃sə ʃaʁmɑ̃
mε ʒə mə ʁevεjə
e tut- ε paʁεj
ʒə sɥi sələ dɑ̃ sə li
fʁwa e ɡʁi