Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Si Difficile

Poème Amour
Publié le 25/03/2004 00:00

L'écrit contient 110 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Fleur De Lys

Si Difficile

Es-ce si dificile de trouver celui que l’on aimera
Avec qui l’on partagera
Tous ces petits instant
Qui font grandir les sentiments
J’en ai marre d’attendre l’amour
Tous ces si longs jours
Je ne demande pas grand chose
Juste que l’on m’aime pour quelque choses
D’accord je ne suis une beauté
Mé ce n’ai kan meme pas ce k’il vous plait
G bien quelque chose pour moi
Mon cœur qui bat chaque fois
Lorsque je fais mes poèmes
Qui viens du fond de moi même
Je veux juste tout simplement que l’on m’aime
Juste pour moi même
 • Pieds Hyphénique: Si Difficile

  es=ce=si=di=fi=cile=de=trou=ver=ce=lui=que=lon=ai=me=ra 16
  a=vec=qui=lon=par=ta=ge=ra 8
  tous=ces=pe=tits=ins=tant 6
  qui=font=gran=dir=les=sen=ti=ments 8
  jen=ai=mar=re=dat=tendre=la=mour 8
  tous=ces=si=longs=jours 5
  je=ne=de=man=de=pas=grand=chose 8
  jus=te=que=lon=maime=pour=quel=que=choses 9
  dac=cord=je=ne=suis=une=beau=té 8
  mé=ce=nai=kan=me=me=pas=ce=kil=vous=plait 11
  g=bien=quel=que=cho=se=pour=moi 8
  mon=cœur=qui=bat=cha=que=fois 7
  lors=que=je=fais=mes=po=è=mes 8
  qui=viens=du=fond=de=moi=mê=me 8
  je=veux=jus=te=tout=simple=ment=que=lon=maime 10
  jus=te=pour=moi=mê=me 6
 • Phonétique : Si Difficile

  ε sə si difisilə də tʁuve səlɥi kə lɔ̃n- εməʁa
  avεk ki lɔ̃ paʁtaʒəʁa
  tus sε pətiz- ɛ̃stɑ̃
  ki fɔ̃ ɡʁɑ̃diʁ lε sɑ̃timɑ̃
  ʒɑ̃n- ε maʁə datɑ̃dʁə lamuʁ
  tus sε si lɔ̃ɡ ʒuʁ
  ʒə nə dəmɑ̃də pa ɡʁɑ̃ ʃozə
  ʒystə kə lɔ̃ mεmə puʁ kεlkə ʃozə
  dakɔʁ ʒə nə sɥiz- ynə bote
  me sə nε kɑ̃ məmə pa sə kil vu plε
  ʒe bjɛ̃ kεlkə ʃozə puʁ mwa
  mɔ̃ kœʁ ki ba ʃakə fwa
  lɔʁskə ʒə fε mε pɔεmə
  ki vjɛ̃ dy fɔ̃ də mwa mεmə
  ʒə vø ʒystə tu sɛ̃pləmɑ̃ kə lɔ̃ mεmə
  ʒystə puʁ mwa mεmə
 • Pieds Phonétique : Si Difficile

  εsə=si=di=fi=si=lə=də=tʁu=ve=səl=ɥi=kə=lɔ̃=nε=mə=ʁa 16
  a=vεk=ki=lɔ̃=paʁ=ta=ʒə=ʁa 8
  tus=sε=pə=ti=zɛ̃s=tɑ̃ 6
  ki=fɔ̃=ɡʁɑ̃=diʁ=lε=sɑ̃=ti=mɑ̃ 8
  ʒɑ̃=nε=maʁə=da=tɑ̃=dʁə=la=muʁ 8
  tus=sε=si=lɔ̃ɡ=ʒuʁ 5
  ʒə=nə=də=mɑ̃=də=pa=ɡʁɑ̃=ʃozə 8
  ʒys=tə=kə=lɔ̃=mεmə=puʁ=kεl=kə=ʃozə 9
  da=kɔʁʒə=nə=sɥi=zy=nə=bo=te 8
  me=sə=nεkɑ̃mə=mə=pa=sə=kil=vu=plε 9
  ʒe=bjɛ̃=kεl=kə=ʃo=zə=puʁ=mwa 8
  mɔ̃=kœ=ʁə=ki=ba=ʃa=kə=fwa 8
  lɔʁ=skə=ʒə=fε=mε=pɔ=ε=mə 8
  ki=vjɛ̃=dy=fɔ̃=də=mwa=mε=mə 8
  ʒə=vø=ʒys=tə=tu=sɛ̃plə=mɑ̃=kə=lɔ̃=mεmə 10
  ʒys=tə=puʁ=mwa=mε=mə 6

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
19/08/2004 00:00Trenoyas

fleur de lys, c’est tres touchant tous tes poemes, tu dis ke tu n’es pas une beauté, mais au niveau du coeur tu es une des belles, et ce ke tu as je te l’envie car moi je n’arrive pas a ouvrir mon coeur pour savoir ce qu’il y a a l’interieur. . .
un admirateur. . .

Auteur de Poésie
14/08/2008 14:10Choupinette846

il est trop ton poème