Poème-France.com

Poeme : Maintenant À Ton TourMaintenant À Ton Tour

Je voudrais tellement te faire souffrir
Comme lorque petit à petit tu m’as fait mourir
Je ne saurai jamais te pardonner
Tout ce ke tu m’as fait endurer
Avec toi jé peut etre jouer la conne
Mais tu ne pourra dire ke jété bone
Car je né pâs couché avec toi
Et je suis sur de moi
Nous n’avons partager ton lit
Une seule nuit
Et sache ke cela n’arivera jamé
Je ne me laiseré pas une deuxième fois berné
Par tes belles paroles en l’air
Par tous té jolis vers
Fleur De Lys

PostScriptum

à guy mon meilleur ami qui a joué de moi
JE TE HAIS ! ! ! ! ! ! : ) )


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə vudʁε tεllmɑ̃ tə fεʁə sufʁiʁ
kɔmə lɔʁkə pəti a pəti ty ma fε muʁiʁ
ʒə nə soʁε ʒamε tə paʁdɔne
tu sə kə ty ma fε ɑ̃dyʁe
avεk twa ʒe pø εtʁə ʒue la kɔnə
mε ty nə puʁʁa diʁə kə ʒete bɔnə
kaʁ ʒə ne pas kuʃe avεk twa
e ʒə sɥi syʁ də mwa
nu navɔ̃ paʁtaʒe tɔ̃ li
ynə sələ nɥi
e saʃə kə səla naʁivəʁa ʒame
ʒə nə mə lεzəʁe pa ynə døzjεmə fwa bεʁne
paʁ tε bεllə paʁɔləz- ɑ̃ lεʁ
paʁ tus te ʒɔli vεʁ