Poème-France.com

Poeme : Juste Deux Mots, Je T’Aime.Juste Deux Mots, Je T’Aime.

Par ces quelques mots je te le dis
Qu’avec toi mon cœur s’épanouie
Mé je ne veux pas que tu me dise encore
Que notre amour devient trop fort
Pour que tu ne puisse le supporter
Je veux que tu me dise la vérité
S’il le faut nous arrêterons notre relation
Et nous entamerons une longue réflexion
Moi je te dis ces deux mots, je t’aime
Et cela vient du plus profond de moi même
Je ne veux plus vivre dans les mensonges
Qui peu à peu me rongent
Je veux tout simplement
Vivre normalement
Et pour commencé
Dis-moi ce que tu désirerai.
Fleur De Lys

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

paʁ sε kεlk mo ʒə tə lə di
kavεk twa mɔ̃ kœʁ sepanui
me ʒə nə vø pa kə ty mə dizə ɑ̃kɔʁə
kə nɔtʁə amuʁ dəvjɛ̃ tʁo fɔʁ
puʁ kə ty nə pɥisə lə sypɔʁte
ʒə vø kə ty mə dizə la veʁite
sil lə fo nuz- aʁεtəʁɔ̃ nɔtʁə ʁəlasjɔ̃
e nuz- ɑ̃taməʁɔ̃z- ynə lɔ̃ɡ ʁeflεksjɔ̃
mwa ʒə tə di sε dø mo, ʒə tεmə
e səla vjɛ̃ dy plys pʁɔfɔ̃ də mwa mεmə
ʒə nə vø plys vivʁə dɑ̃ lε mɑ̃sɔ̃ʒə
ki pø a pø mə ʁɔ̃ʒe
ʒə vø tu sɛ̃pləmɑ̃
vivʁə nɔʁmaləmɑ̃
e puʁ kɔmɑ̃se
di mwa sə kə ty deziʁəʁε.