Poème-France.com

Poeme : Rennaissance De L’Amour ? ?Rennaissance De L’Amour ? ?

Des momens passés, leur nostalgie
L’apparittion d’un ex petit amie,
Il m’aime encore,
Mais moi je sais pas si le rèclame comme amour mon corps.

Il m’a parlé,
J’ai senti un frisson au niveau du cœur,
Je dois pas le ré-aimé
Il m’a causé tant de souffrances et de malheurs.

L’entendre me dire je t’aime à nouveau,
Et me demander si je l’aime comme auparavant,
Je n’ai su quoi lui dire, je lui ai dis non,
Le temps a passé et avec je t’ai enlevé de mon cœur et cerveau.

Mais suis-je vraiment sure de ce que je dis,
Je ne sais pas,
Peut etre non, peut etre oui
J’ai mal de lui avoir menti a ce gars la.

Mais pourquoi il a fallu qu’il revienne,
On me dis que c’est parce qu’il m’aime,
Mais qui lui dis que moi je suis rester fidèle a l’aimer,
Pendant tout ce temps sans lui passé.

Pourquoi est-il revenu ?
Troublé ce que j’ai mis du temps à calmer,
Croit-il que je vais céder ?
Et bin non, qu’il reparte d’ou il est venu.

Mais à la fin je me demande,
Si je peux le blesser comme avec moi il a fait ?
Il a demander le pardon,
Je lui ai dis qu’il est pardonné.

Il m’a dis que tout était de sa faute,
Et qu’il n’aurrait pas du me laisser toute seule,
Qu’il arrangera tout et que tout sera comme avant,
Je ne veux pas le decevoir mais moi je ne veux plus voir sa gueule.

Mon cœur me dit de me venger de lui :
« Rappelle toi quand il t’a ignorait,
Rappelle toi combien ce jour t’as pleuré »
Je ne lui revient pas, je suis a moi non a lui.

Mais la raison me dit d’oublié tout ces peines,
D’effacer toute cette si grande haine,
D’enlever de mon cœur tout ces chaines,
De laisser entrer son amour aussi doux que de la porcelaine.

Mais moi je me dis de ne pas l’aimer,
Je veux pas, je veux qu’il me laisse tranquille,
Mais je ne suporterais pas de le voir souffrir sous mon nez,
Un peu d’amour en moi pour lui est présent, qu’adviendra-t-il ?

Je ne veux pas qu’il grandit,
Je ne veux pas l’aimer,
Je ne peux le pardonner,
Pour tout le mal que j’ai subit.

Il a tout gaché,
C’est bien fait pour lui l’enfoirré,
Qu’il aille voir ailleurs si j’y suis,
Je veux le détésté, je veux qu’il diparessent de ma vie.

Je ne le laisserais guerre s’approcher de mon cœur,
Je ne le laisserais pas aggrandir cette blessure,
Mon cœur maintenant est fait d’armure,
Il ne sentira plus de douleurs.

D’ailleurs je ne laisserais plus aucun autre individu,
Entrer dans ma vie, d’en sortir aprés l’avoir gaché,
Avant d’aimer je me rappelerais du mal qui m’est survenu,
Quand je vous ai fait confance, hommes, jamais je ne vous pardonnerais ! ! ! ! ! ! ! ! !
(F)Fleurlune Mimi(F)

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

dε mɔmɛ̃ pase, lœʁ nɔstalʒi
lapaʁitjɔ̃ dœ̃n- εks pəti ami,
il mεmə ɑ̃kɔʁə,
mε mwa ʒə sε pa si lə ʁεklamə kɔmə amuʁ mɔ̃ kɔʁ.

il ma paʁle,
ʒε sɑ̃ti œ̃ fʁisɔ̃ o nivo dy kœʁ,
ʒə dwa pa lə ʁe εme
il ma koze tɑ̃ də sufʁɑ̃səz- e də malœʁ.

lɑ̃tɑ̃dʁə mə diʁə ʒə tεmə a nuvo,
e mə dəmɑ̃de si ʒə lεmə kɔmə opaʁavɑ̃,
ʒə nε sy kwa lɥi diʁə, ʒə lɥi ε di nɔ̃,
lə tɑ̃z- a pase e avεk ʒə tε ɑ̃ləve də mɔ̃ kœʁ e sεʁvo.

mε sɥi ʒə vʁεmɑ̃ syʁə də sə kə ʒə di,
ʒə nə sε pa,
pø εtʁə nɔ̃, pø εtʁə ui
ʒε mal də lɥi avwaʁ mɑ̃ti a sə ɡaʁ la.

mε puʁkwa il a faly kil ʁəvjεnə,
ɔ̃ mə di kə sε paʁsə kil mεmə,
mε ki lɥi di kə mwa ʒə sɥi ʁεste fidεlə a lεme,
pɑ̃dɑ̃ tu sə tɑ̃ sɑ̃ lɥi pase.

puʁkwa εt- il ʁəvəny ?
tʁuble sə kə ʒε mi dy tɑ̃z- a kalme,
kʁwa til kə ʒə vε sede ?
e bɛ̃ nɔ̃, kil ʁəpaʁtə du il ε vəny.

mεz- a la fɛ̃ ʒə mə dəmɑ̃də,
si ʒə pø lə blese kɔmə avεk mwa il a fε ?
il a dəmɑ̃de lə paʁdɔ̃,
ʒə lɥi ε di kil ε paʁdɔne.

il ma di kə tut- etε də sa fotə,
e kil noʁε pa dy mə lεse tutə sələ,
kil aʁɑ̃ʒəʁa tut- e kə tu səʁa kɔmə avɑ̃,
ʒə nə vø pa lə dəsəvwaʁ mε mwa ʒə nə vø plys vwaʁ sa ɡələ.

mɔ̃ kœʁ mə di də mə vɑ̃ʒe də lɥi :
« ʁapεllə twa kɑ̃t- il ta iɲɔʁε,
ʁapεllə twa kɔ̃bjɛ̃ sə ʒuʁ ta pləʁe »
ʒə nə lɥi ʁəvjɛ̃ pa, ʒə sɥiz- a mwa nɔ̃ a lɥi.

mε la ʁεzɔ̃ mə di dublje tu sε pεnə,
defase tutə sεtə si ɡʁɑ̃də-εnə,
dɑ̃ləve də mɔ̃ kœʁ tu sε ʃεnə,
də lεse ɑ̃tʁe sɔ̃n- amuʁ osi du kə də la pɔʁsəlεnə.

mε mwa ʒə mə di də nə pa lεme,
ʒə vø pa, ʒə vø kil mə lεsə tʁɑ̃kjə,
mε ʒə nə sypɔʁtəʁε pa də lə vwaʁ sufʁiʁ su mɔ̃ ne,
œ̃ pø damuʁ ɑ̃ mwa puʁ lɥi ε pʁezɑ̃, kadvjɛ̃dʁa til ?

ʒə nə vø pa kil ɡʁɑ̃di,
ʒə nə vø pa lεme,
ʒə nə pø lə paʁdɔne,
puʁ tu lə mal kə ʒε sybi.

il a tu ɡaʃe,
sε bjɛ̃ fε puʁ lɥi lɑ̃fwaʁe,
kil ajə vwaʁ ajœʁ si ʒi sɥi,
ʒə vø lə deteste, ʒə vø kil dipaʁəse də ma vi.

ʒə nə lə lεsəʁε ɡeʁə sapʁoʃe də mɔ̃ kœʁ,
ʒə nə lə lεsəʁε pa aɡʁɑ̃diʁ sεtə blesyʁə,
mɔ̃ kœʁ mɛ̃tənɑ̃ ε fε daʁmyʁə,
il nə sɑ̃tiʁa plys də dulœʁ.

dajœʁ ʒə nə lεsəʁε plysz- okœ̃ otʁə ɛ̃dividy,
ɑ̃tʁe dɑ̃ ma vi, dɑ̃ sɔʁtiʁ apʁe lavwaʁ ɡaʃe,
avɑ̃ dεme ʒə mə ʁapələʁε dy mal ki mε syʁvəny,
kɑ̃ ʒə vuz- ε fε kɔ̃fɑ̃sə, ɔmə, ʒamε ʒə nə vu paʁdɔnəʁε ! ! !