Poème-France.com

Poeme : Parle-Moi EncoreParle-Moi Encore

Parle-moi encore

Parfume mon corps de l’odeur de ta peau
Parle-moi encore, qu’importent les mots
Regarde dans mes yeux, lis dans mes silences
Et soit encore heureux, donne-nous une chance

Survole de ton regard les lieux de notre avenir
Et gardes, à mon égard, quelques uns de tes sourires
Écoutes cette vie qui nous ouvre les bras
Entends ces milles bruits ces joies aux milles éclats

Et parle-moi encore, parle-moi toujours
Tout bas ou très fort, de colère ou d’Amour
Redis tous tes mots, répète-les cent fois
Qu’ils soient vrais ou faux, j’aurai confiance en toi

Cris-le si tu veux, si tu en as besoin
Et je m’éloignerai un peu, je n’irai pas trop loin
Je resterai tout près, juste pour vérifier
Tu sais, personne n’est parfait, peut-être voudras-tu me garder

Mais, encore, parle-moi, dis-moi tout, sans cesse
Et ne t’arrêtes pas, même si tes mots me blessent
Car parler c’est grandir et puis grandir c’est vivre
Vivre c’est sourire et prendre la dérive
Et je sais que pour nous rien n’est inaccessible
Et que, malgré tout, notre Amour sera Libre

Un jour…

(_) Fleur-de-Lys-O (_)
Flo Leclerc

PostScriptum

Quelqu’un m’a dit un jour : La clée d’une relation est la communication. . . serait-ce vrai ? . . : )


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

paʁlə mwa ɑ̃kɔʁə

paʁfymə mɔ̃ kɔʁ də lɔdœʁ də ta po
paʁlə mwa ɑ̃kɔʁə, kɛ̃pɔʁte lε mo
ʁəɡaʁdə dɑ̃ mεz- iø, li dɑ̃ mε silɑ̃sə
e swa ɑ̃kɔʁə œʁø, dɔnə nuz- ynə ʃɑ̃sə

syʁvɔlə də tɔ̃ ʁəɡaʁ lε ljø də nɔtʁə avəniʁ
e ɡaʁdə, a mɔ̃n- eɡaʁ, kεlkz- œ̃ də tε suʁiʁə
ekutə sεtə vi ki nuz- uvʁə lε bʁa
ɑ̃tɑ̃ sε milə bʁɥi sε ʒwaz- o miləz- ekla

e paʁlə mwa ɑ̃kɔʁə, paʁlə mwa tuʒuʁ
tu ba u tʁε fɔʁ, də kɔlεʁə u damuʁ
ʁədi tus tε mo, ʁepεtə lε sɑ̃ fwa
kil swae vʁεz- u fo, ʒoʁε kɔ̃fjɑ̃sə ɑ̃ twa

kʁi lə si ty vø, si ty ɑ̃n- a bəzwɛ̃
e ʒə melwaɲəʁε œ̃ pø, ʒə niʁε pa tʁo lwɛ̃
ʒə ʁεstəʁε tu pʁε, ʒystə puʁ veʁifje
ty sε, pεʁsɔnə nε paʁfε, pø tεtʁə vudʁa ty mə ɡaʁde

mε, ɑ̃kɔʁə, paʁlə mwa, di mwa tu, sɑ̃ sεsə
e nə taʁεtə pa, mεmə si tε mo mə blese
kaʁ paʁle sε ɡʁɑ̃diʁ e pɥi ɡʁɑ̃diʁ sε vivʁə
vivʁə sε suʁiʁə e pʁɑ̃dʁə la deʁivə
e ʒə sε kə puʁ nu ʁjɛ̃ nεt- inaksesiblə
e kə, malɡʁe tu, nɔtʁə amuʁ səʁa libʁə

œ̃ ʒuʁ…

(asteʁiskə suliɲe asteʁiskə) flœʁ də lis ɔ (asteʁiskə suliɲe asteʁiskə)