Poème-France.com

Poeme : Et Si C’Était Nous ?Et Si C’Était Nous ?

Et si c’était nous ?

Si j’étais toi
Si tu étais moi
Rien ne serait pareil
Peut-être ne découvririons nous pas toutes ces merveilles

Si j’étais toi
Je passerais mon temps à m’admirer
Tu sais, comme font les princesses devant leur miroir

Si tu étais moi
Est-ce que tu saurais m’aimer ?
Me donner de toi comme l’on offre à boire ?

Si j’étais toi
Je m’extasierais devant ma beauté, ma simplicité
Devant le fait que je sois tout simplement toi

Si tu étais moi
Y aurai-t-il des gestes que tu n’aurais pas posés ?
Aurais-tu su, toi-même, te consoler, te prendre dans tes bras ?

Et si nous étions nous-même ?
Qu’en penses-tu ?
Nous n’aurions plus de problèmes
Tout serais résolu

Je serais, envers toi
Ce que tu seras, envers moi
Nous serons ensemble
Deux personnes qui s’assemble
Pour former un chef d’œuvre !
Une œuvre d’art incontournable !
Une relation scintillante
Qui, même sans l’acte, sera des plus brûlantes !

(_) Fleur-de-Lys-O (_)
Flo Leclerc

PostScriptum

Moi je donnerais tout, pour que tu me reste un peu, rien qu’un peu. .


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

e si setε nu ?

si ʒetε twa
si ty etε mwa
ʁjɛ̃ nə səʁε paʁεj
pø tεtʁə nə dekuvʁiʁjɔ̃ nu pa tutə sε mεʁvεjə

si ʒetε twa
ʒə pasəʁε mɔ̃ tɑ̃z- a madmiʁe
ty sε, kɔmə fɔ̃ lε pʁɛ̃sesə dəvɑ̃ lœʁ miʁwaʁ

si ty etε mwa
ε sə kə ty soʁε mεme ?
mə dɔne də twa kɔmə lɔ̃n- ɔfʁə a bwaʁə ?

si ʒetε twa
ʒə mεkstazjəʁε dəvɑ̃ ma bote, ma sɛ̃plisite
dəvɑ̃ lə fε kə ʒə swa tu sɛ̃pləmɑ̃ twa

si ty etε mwa
i oʁε til dε ʒεstə kə ty noʁε pa poze ?
oʁε ty sy, twa mεmə, tə kɔ̃sɔle, tə pʁɑ̃dʁə dɑ̃ tε bʁa ?

e si nuz- esjɔ̃ nu mεmə ?
kɑ̃ pɑ̃sə ty ?
nu noʁjɔ̃ plys də pʁɔblεmə
tu səʁε ʁezɔly

ʒə səʁε, ɑ̃vεʁ twa
sə kə ty səʁa, ɑ̃vεʁ mwa
nu səʁɔ̃z- ɑ̃sɑ̃blə
dø pεʁsɔnə ki sasɑ̃blə
puʁ fɔʁme œ̃ ʃεf dœvʁə !
ynə œvʁə daʁ ɛ̃kɔ̃tuʁnablə !
ynə ʁəlasjɔ̃ sɛ̃tijɑ̃tə
ki, mεmə sɑ̃ laktə, səʁa dε plys bʁylɑ̃tə !

(asteʁiskə suliɲe asteʁiskə) flœʁ də lis ɔ (asteʁiskə suliɲe asteʁiskə)