Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Cordes Prisonnières

Poème Amour
Publié le 15/06/2004 00:00

L'écrit contient 191 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Flo Leclerc

Cordes Prisonnières

Cordes prisonnières

J’ai accroché ton nom aux cordes de mon cœur
J’ai bâtis une maison murée de tes douceurs
Je l’ai peint d’orangé, de brun et puis de bleu
Pour qu’elle vienne pénétrer chacun d’entre nous deux
Par sa passion, sa fougue et la couleur de nos yeux

J’ai mélangé ta voix aux cordes de la mienne
Comme d’immenses cadenas, de sublimes gardiennes
Elles projettent dans le monde leur cri étincelant
S’envolent et puis retombent, se moquent du vent
Comme les oiseaux se moquent de l’océan

J’ai tant de fois souhaité pénétrer en ton être
Ressentir ta douleur, ton bien ou ton mal-être
Et puis couler dans tes veines
Te nourrir de ma vie
Chasser la peine et la haine
Abattre le mal, qu’il se voit meurtrit
Sous ma lame de glace, lame de fer
Sous ma langue de vipère
Sous l’énergie qui monte en moi
Qui est régénérée par ton cœur, ton appât
Je suis prise au piège, mais je ne demanderais rien
Cette prison, blanche comme la neige, bercera mes matins…

(_) Fleur-de-Lys-O (_)
 • Pieds Hyphénique: Cordes Prisonnières

  cor=des=pri=son=ni=è=res 7

  jai=ac=cro=ché=ton=nom=aux=cor=des=de=mon=cœur 12
  jai=bâ=tis=une=mai=son=mu=rée=de=tes=dou=ceurs 12
  je=lai=peint=do=ran=gé=de=brun=et=puis=de=bleu 12
  pour=quel=le=vienne=pé=né=trer=cha=cun=den=tre=nous=deux 13
  par=sa=pas=sion=sa=fou=gueet=la=cou=leur=de=nos=yeux 13

  jai=mé=lan=gé=ta=voix=aux=cor=des=de=la=mienne 12
  comme=dim=men=ses=ca=de=nas=de=su=bli=mes=gar=diennes 13
  elles=projet=tent=dans=le=mon=de=leur=cri=é=tin=ce=lant 13
  sen=volent=et=puis=re=tom=bent=se=mo=quent=du=vent 12
  com=me=les=oi=seaux=se=mo=quent=de=lo=cé=an 12

  jai=tant=de=fois=sou=hai=té=pé=né=trer=en=ton=être 13
  res=sen=tir=ta=dou=leur=ton=bien=ou=ton=mal=être 12
  et=puis=cou=ler=dans=tes=vei=nes 8
  te=nour=rir=de=ma=vie 6
  chas=ser=la=pei=ne=et=la=hai=ne 9
  abat=tre=le=mal=quil=se=voit=meur=trit 9
  sous=ma=la=me=de=gla=ce=la=me=de=fer 11
  sous=ma=lan=gue=de=vi=pè=re 8
  sous=l=éner=gie=qui=mon=te=en=moi 9
  qui=est=ré=gé=né=rée=par=ton=cœur=ton=ap=pât 12
  je=suis=priseau=piè=ge=mais=je=ne=de=man=de=rais=rien 13
  cette=pri=son=blan=che=com=me=la=nei=ge=ber=ce=ra=mes=ma=tins 16

  as=té=ris=que=sou=li=gné=as=té=ris=que=fleur=de=lys=o=as=té=ris=que=sou=li=gné=as=té=ris=que 27
 • Phonétique : Cordes Prisonnières

  kɔʁdə- pʁizɔnjεʁə

  ʒε akʁoʃe tɔ̃ nɔ̃ o kɔʁdə- də mɔ̃ kœʁ
  ʒε batiz- ynə mεzɔ̃ myʁe də tε dusœʁ
  ʒə lε pɛ̃ dɔʁɑ̃ʒe, də bʁœ̃ e pɥi də blø
  puʁ kεllə vjεnə penetʁe ʃakœ̃ dɑ̃tʁə nu dø
  paʁ sa pasjɔ̃, sa fuɡ e la kulœʁ də noz- iø

  ʒε melɑ̃ʒe ta vwa o kɔʁdə- də la mjεnə
  kɔmə dimɑ̃sə kadəna, də syblimə ɡaʁdjεnə
  εllə pʁɔʒεte dɑ̃ lə mɔ̃də lœʁ kʁi etɛ̃səlɑ̃
  sɑ̃vɔle e pɥi ʁətɔ̃be, sə mɔke dy vɑ̃
  kɔmə lεz- wazo sə mɔke də lɔseɑ̃

  ʒε tɑ̃ də fwa suεte penetʁe ɑ̃ tɔ̃n- εtʁə
  ʁəsɑ̃tiʁ ta dulœʁ, tɔ̃ bjɛ̃ u tɔ̃ mal εtʁə
  e pɥi kule dɑ̃ tε vεnə
  tə nuʁʁiʁ də ma vi
  ʃase la pεnə e la-εnə
  abatʁə lə mal, kil sə vwa məʁtʁi
  su ma lamə də ɡlasə, lamə də fεʁ
  su ma lɑ̃ɡ də vipεʁə
  su lenεʁʒi ki mɔ̃tə ɑ̃ mwa
  ki ε ʁeʒeneʁe paʁ tɔ̃ kœʁ, tɔ̃n- apa
  ʒə sɥi pʁizə o pjεʒə, mε ʒə nə dəmɑ̃dəʁε ʁjɛ̃
  sεtə pʁizɔ̃, blɑ̃ʃə kɔmə la nεʒə, bεʁsəʁa mε matɛ̃…

  (asteʁiskə suliɲe asteʁiskə) flœʁ də lis ɔ (asteʁiskə suliɲe asteʁiskə)
 • Pieds Phonétique : Cordes Prisonnières

  kɔʁ=də=pʁi=zɔ=nj=ε=ʁə 7

  ʒε=a=kʁo=ʃe=tɔ̃=nɔ̃=o=kɔʁ=də=də=mɔ̃=kœʁ 12
  ʒε=ba=ti=zynə=mε=zɔ̃=my=ʁe=də=tε=du=sœʁ 12
  ʒə=lε=pɛ̃=dɔ=ʁɑ̃=ʒe=də=bʁœ̃=e=pɥi=də=blø 12
  puʁ=kεllə=vjεnə=pe=ne=tʁe=ʃa=kœ̃=dɑ̃=tʁə=nu=dø 12
  paʁ=sa=pa=sjɔ̃=sa=fuɡ=e=la=ku=lœʁ=də=no=ziø 13

  ʒε=me=lɑ̃=ʒe=ta=vwa=o=kɔʁ=də=də=la=mjεnə 12
  kɔmə=di=mɑ̃=sə=ka=də=na=də=sy=bli=mə=ɡaʁ=djεnə 13
  εllə=pʁɔ=ʒε=te=dɑ̃lə=mɔ̃=də=lœʁ=kʁi=e=tɛ̃=sə=lɑ̃ 13
  sɑ̃=vɔ=le=e=pɥiʁə=tɔ̃=be=sə=mɔ=ke=dy=vɑ̃ 12
  kɔ=mə=lε=zwa=zo=sə=mɔ=ke=də=lɔ=se=ɑ̃ 12

  ʒε=tɑ̃də=fwa=su=ε=te=pe=ne=tʁe=ɑ̃=tɔ̃=nεtʁə 12
  ʁə=sɑ̃=tiʁ=ta=du=lœʁ=tɔ̃=bjɛ̃=u=tɔ̃=mal=εtʁə 12
  e=pɥi=ku=le=dɑ̃=tε=vε=nə 8
  tə=nuʁ=ʁiʁ=də=ma=vi 6
  ʃa=se=la=pε=nə=e=la-ε=nə 9
  a=ba=tʁə=lə=mal=kil=sə=vwa=məʁ=tʁi 10
  su=ma=la=mə=də=ɡla=sə=la=mə=də=fεʁ 11
  su=ma=lɑ̃ɡ=də=vi=pε=ʁə 7
  su=le=nεʁ=ʒi=ki=mɔ̃=tə=ɑ̃=mwa 9
  ki=ε=ʁe=ʒe=ne=ʁe=paʁ=tɔ̃=kœʁ=tɔ̃=na=pa 12
  ʒə=sɥi=pʁizəo=pjε=ʒə=mε=ʒə=nə=də=mɑ̃=də=ʁε=ʁjɛ̃ 13
  sεtə=pʁi=zɔ̃=blɑ̃=ʃə=kɔ=mə=la=nε=ʒə=bεʁ=sə=ʁa=mε=ma=tɛ̃ 16

  as=te=ʁiskə=su=li=ɲe=as=te=ʁis=kə=flœʁ=də=lis=ɔ=as=te=ʁis=kə=su=li=ɲe=as=te=ʁiskə 25

PostScriptum

Je me veux prisonnière de toi pour l’éternité.

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
15/06/2004 00:00Cerise333 (Bf) :->

c est magnifique Flo!!!!!vraiment touchant et profond!
ps: pr axxepter la licence va dans modifier et coche les deux cases en bas!
bizous!
cerise

Auteur de Poésie
15/06/2004 00:00+(C+r+o+w)+(S)(S)(S)

magnifik. . . .
CWDE