Poème-France.com

Poeme : Folie D’Un Peu Plus De 4 MoisFolie D’Un Peu Plus De 4 Mois

Folie d’un peu plus de 4 mois

Mes rêves entendent encore
Les battements de son cœur
Ses vibrations cardiaques
C’est fou, j’en suis maniaque !

Mes rêves me font encore ressentir
Sa présence, sa douceur, son odeur
Mon bonheur à sa vue
C’est fou comme j’ai été déçue !

Mon esprit veut l’oublier
Mais pas mon corps
Je voudrais ne plus y penser
Me désenvoûter de son sort
Mais il continue de me hanter
Et, comme s’il était mort,
Je le vois, je le sens s’éloigner
Plus jamais, il ne regagnera mon port
Et je me retourne, je regarde en arrière comme je l’ai tant Aimé
C’était si vrai, c’était si fort
Il va tellement me manquer
Il était tout mon Or
Je vais me perdre sans lui, m’égarer
Il me fait perdre le Nord

C’était de la folie
Je m’en aperçois aujourd’hui
Une folie tellement belle
Mais la folie fini toujours par être cruelle…

(_) Fleur-de-Lys-O (_)
Flo Leclerc

PostScriptum

Toujours la Folie, elle nous emporte tous ! !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

fɔli dœ̃ pø plys də katʁə mwa

mε ʁεvəz- ɑ̃tɑ̃de ɑ̃kɔʁə
lε batəmɑ̃ də sɔ̃ kœʁ
sε vibʁasjɔ̃ kaʁdjak
sε fu, ʒɑ̃ sɥi manjakə !

mε ʁεvə mə fɔ̃ ɑ̃kɔʁə ʁəsɑ̃tiʁ
sa pʁezɑ̃sə, sa dusœʁ, sɔ̃n- ɔdœʁ
mɔ̃ bɔnœʁ a sa vɥ
sε fu kɔmə ʒε ete desɥ !

mɔ̃n- εspʁi vø lublje
mε pa mɔ̃ kɔʁ
ʒə vudʁε nə plysz- i pɑ̃se
mə dezɑ̃vute də sɔ̃ sɔʁ
mεz- il kɔ̃tinɥ də mə-ɑ̃te
e, kɔmə sil etε mɔʁ,
ʒə lə vwa, ʒə lə sɑ̃s selwaɲe
plys ʒamε, il nə ʁəɡaɲəʁa mɔ̃ pɔʁ
e ʒə mə ʁətuʁnə, ʒə ʁəɡaʁdə ɑ̃n- aʁjεʁə kɔmə ʒə lε tɑ̃ εme
setε si vʁε, setε si fɔʁ
il va tεllmɑ̃ mə mɑ̃ke
il etε tu mɔ̃n- ɔʁ
ʒə vε mə pεʁdʁə sɑ̃ lɥi, meɡaʁe
il mə fε pεʁdʁə lə nɔʁ

setε də la fɔli
ʒə mɑ̃n- apεʁswaz- oʒuʁdɥi
ynə fɔli tεllmɑ̃ bεllə
mε la fɔli fini tuʒuʁ paʁ εtʁə kʁyεllə…

(asteʁiskə suliɲe asteʁiskə) flœʁ də lis ɔ (asteʁiskə suliɲe asteʁiskə)