Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Folie D’Un Peu Plus De 4 Mois

Poème Amour
Publié le 22/06/2004 00:00

L'écrit contient 172 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Flo Leclerc

Folie D’Un Peu Plus De 4 Mois

Folie d’un peu plus de 4 mois

Mes rêves entendent encore
Les battements de son cœur
Ses vibrations cardiaques
C’est fou, j’en suis maniaque !

Mes rêves me font encore ressentir
Sa présence, sa douceur, son odeur
Mon bonheur à sa vue
C’est fou comme j’ai été déçue !

Mon esprit veut l’oublier
Mais pas mon corps
Je voudrais ne plus y penser
Me désenvoûter de son sort
Mais il continue de me hanter
Et, comme s’il était mort,
Je le vois, je le sens s’éloigner
Plus jamais, il ne regagnera mon port
Et je me retourne, je regarde en arrière comme je l’ai tant Aimé
C’était si vrai, c’était si fort
Il va tellement me manquer
Il était tout mon Or
Je vais me perdre sans lui, m’égarer
Il me fait perdre le Nord

C’était de la folie
Je m’en aperçois aujourd’hui
Une folie tellement belle
Mais la folie fini toujours par être cruelle…

(_) Fleur-de-Lys-O (_)
 • Pieds Hyphénique: Folie D’Un Peu Plus De 4 Mois

  fo=lie=dun=peu=plus=de=quatre=mois 8

  mes=rê=ves=en=ten=dent=en=core 8
  les=bat=te=ments=de=son=cœur 7
  ses=vi=bra=ti=ons=car=diaques 7
  cest=fou=jen=suis=ma=ni=a=que 8

  mes=rêves=me=font=en=co=re=res=sen=tir 10
  sa=présen=ce=sa=dou=ceur=son=o=deur 9
  mon=bon=heur=à=sa=vue 6
  cest=fou=comme=jai=é=té=dé=çue 8

  mon=es=prit=veut=lou=bli=er 7
  mais=pas=mon=corps 4
  je=vou=drais=ne=plus=y=pen=ser 8
  me=dé=sen=voû=ter=de=son=sort 8
  mais=il=con=ti=nue=de=me=han=ter 9
  et=com=me=sil=é=tait=mort 7
  je=le=vois=je=le=sens=sé=loi=gner 9
  plus=ja=mais=il=ne=re=gagne=ra=mon=port 10
  et=je=me=re=tourne=je=re=gar=deen=ar=riè=re=com=me=je=lai=tant=ai=mé 19
  cé=tait=si=vrai=cé=tait=si=fort 8
  il=va=tel=le=ment=me=man=quer 8
  il=é=tait=tout=mon=or 6
  je=vais=me=perdre=sans=lui=mé=ga=rer 9
  il=me=fait=per=dre=le=nord 7

  cé=tait=de=la=fo=lie 6
  je=men=a=per=çois=au=jourd=hui 8
  u=ne=fo=lie=tel=le=ment=belle 8
  mais=la=fo=lie=fi=ni=tou=jours=par=être=cruel=le 12

  as=té=ris=que=sou=li=gné=as=té=ris=que=fleur=de=lys=o=as=té=ris=que=sou=li=gné=as=té=ris=que 27
 • Phonétique : Folie D’Un Peu Plus De 4 Mois

  fɔli dœ̃ pø plys də katʁə mwa

  mε ʁεvəz- ɑ̃tɑ̃de ɑ̃kɔʁə
  lε batəmɑ̃ də sɔ̃ kœʁ
  sε vibʁasjɔ̃ kaʁdjak
  sε fu, ʒɑ̃ sɥi manjakə !

  mε ʁεvə mə fɔ̃ ɑ̃kɔʁə ʁəsɑ̃tiʁ
  sa pʁezɑ̃sə, sa dusœʁ, sɔ̃n- ɔdœʁ
  mɔ̃ bɔnœʁ a sa vɥ
  sε fu kɔmə ʒε ete desɥ !

  mɔ̃n- εspʁi vø lublje
  mε pa mɔ̃ kɔʁ
  ʒə vudʁε nə plysz- i pɑ̃se
  mə dezɑ̃vute də sɔ̃ sɔʁ
  mεz- il kɔ̃tinɥ də mə-ɑ̃te
  e, kɔmə sil etε mɔʁ,
  ʒə lə vwa, ʒə lə sɑ̃s selwaɲe
  plys ʒamε, il nə ʁəɡaɲəʁa mɔ̃ pɔʁ
  e ʒə mə ʁətuʁnə, ʒə ʁəɡaʁdə ɑ̃n- aʁjεʁə kɔmə ʒə lε tɑ̃ εme
  setε si vʁε, setε si fɔʁ
  il va tεllmɑ̃ mə mɑ̃ke
  il etε tu mɔ̃n- ɔʁ
  ʒə vε mə pεʁdʁə sɑ̃ lɥi, meɡaʁe
  il mə fε pεʁdʁə lə nɔʁ

  setε də la fɔli
  ʒə mɑ̃n- apεʁswaz- oʒuʁdɥi
  ynə fɔli tεllmɑ̃ bεllə
  mε la fɔli fini tuʒuʁ paʁ εtʁə kʁyεllə…

  (asteʁiskə suliɲe asteʁiskə) flœʁ də lis ɔ (asteʁiskə suliɲe asteʁiskə)
 • Pieds Phonétique : Folie D’Un Peu Plus De 4 Mois

  fɔ=li=dœ̃=pø=plys=də=katʁə=mwa 8

  mε=ʁε=və=zɑ̃=tɑ̃=de=ɑ̃=kɔʁə 8
  lε=ba=tə=mɑ̃=də=sɔ̃=kœ=ʁə 8
  sε=vi=bʁa=sj=ɔ̃=kaʁ=djak 7
  sε=fu=ʒɑ̃=sɥi=ma=nj=a=kə 8

  mε=ʁεvə=mə=fɔ̃=ɑ̃=kɔ=ʁə=ʁə=sɑ̃=tiʁ 10
  sa=pʁe=zɑ̃sə=sa=du=sœʁ=sɔ̃=nɔ=dœʁ 9
  mɔ̃=bɔ=nœ=ʁə=a=sa=vɥ 7
  sε=fu=kɔ=mə=ʒε=e=te=desɥ 8

  mɔ̃=nεs=pʁi=vø=lu=blj=e 7
  mε=pa=mɔ̃=kɔʁ 4
  ʒə=vu=dʁε=nə=plys=zi=pɑ̃=se 8
  mə=de=zɑ̃=vu=te=də=sɔ̃=sɔʁ 8
  mε=zil=kɔ̃=tinɥ=də=mə-ɑ̃=te 8
  e=kɔ=mə=sil=e=tε=mɔʁ 7
  ʒə=lə=vwa=ʒə=lə=sɑ̃s=se=lwa=ɲe 9
  plys=ʒa=mε=il=nə=ʁə=ɡaɲə=ʁa=mɔ̃=pɔʁ 10
  e=ʒə=mə=ʁə=tuʁnə=ʒə=ʁə=ɡaʁ=dəɑ̃=na=ʁjε=ʁə=kɔ=mə=ʒə=lε=tɑ̃=ε=me 19
  se=tε=si=vʁε=se=tε=si=fɔʁ 8
  il=va=tεl=lmɑ̃=mə=mɑ̃=ke 7
  il=e=tε=tu=mɔ̃=nɔʁ 6
  ʒə=vεmə=pεʁ=dʁə=sɑ̃=lɥi=me=ɡa=ʁe 9
  il=mə=fε=pεʁ=dʁə=lə=nɔʁ 7

  se=tε=də=la=fɔ=li 6
  ʒə=mɑ̃=na=pεʁ=swa=zo=ʒuʁ=dɥi 8
  y=nə=fɔ=li=tεl=lmɑ̃=bεl=lə 8
  mε=la=fɔ=li=fi=ni=tu=ʒuʁ=paʁ=εtʁə=kʁy=εllə 12

  as=te=ʁiskə=su=li=ɲe=as=te=ʁis=kə=flœʁ=də=lis=ɔ=as=te=ʁis=kə=su=li=ɲe=as=te=ʁiskə 25

PostScriptum

Toujours la Folie, elle nous emporte tous ! !

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
22/06/2004 00:00Mylène Landry

MON DIEU! heyy. . on dirais que ces mon histoire, sa durer 4 mois, ensuite la terre a areter de tourner je me dit, maintenant il peut aller voir qui il veut quand il veut mais moi ces lui que je veut je laime encore! Bravo, merci en meme temps davoir écrire ce poeme ! kiss xx amitier