Poème-France.com

Poeme : A Toi Maman, A Toi Papa, A Vous Mes Parents.A Toi Maman, A Toi Papa, A Vous Mes Parents.

Maman,
Tu m’as donner la vie, jamais je pourrais assez te remercier
Tu m’as eleve comme tu as pu et tu as reussi
A faire de moi le garcon ke je suis aujourd’hui
Je veus que tu sois fiere de moi
C’est pourquoi je ne voudrais jamais te decevoir
Je veus que le petit garcon que tu as fait grandir
Te montre que jamais tu ne t’ai tromper sur ce que tu as cru bon pour moi,

Papa,
Pour toi c’est la meme chose
Tu es la lumiere kan dans le noir je me perd
Tu es toujours la kan j’en ai besoin
Jamais tu ne m’as laisser tomber
Touujours tu etais la pour m’aider
Et jamais je ne pourrais te remercier,

Vous,
Vous avez su me guider sur le chemin de la vie
Un chemin semer d’embuche
Mais grace a vous j’ai pu les eviter
Je vous dois a tout deux la vie
Et jamais je ne pourrais vous rembourser cette dette
Mais je peus tout simplement vous dire que je vous aime
Gael Guillemin

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

mamɑ̃,
ty ma dɔne la vi, ʒamε ʒə puʁʁεz- ase tə ʁəmεʁsje
ty ma ələvə kɔmə ty a py e ty a ʁøsi
a fεʁə də mwa lə ɡaʁkɔ̃ kə ʒə sɥiz- oʒuʁdɥi
ʒə vøs kə ty swa fjəʁə də mwa
sε puʁkwa ʒə nə vudʁε ʒamε tə dəsəvwaʁ
ʒə vøs kə lə pəti ɡaʁkɔ̃ kə ty a fε ɡʁɑ̃diʁ
tə mɔ̃tʁə kə ʒamε ty nə tε tʁɔ̃pe syʁ sə kə ty a kʁy bɔ̃ puʁ mwa,

papa,
puʁ twa sε la məmə ʃozə
ty ε la lymjəʁə kɑ̃ dɑ̃ lə nwaʁ ʒə mə pεʁ
ty ε tuʒuʁ la kɑ̃ ʒɑ̃n- ε bəzwɛ̃
ʒamε ty nə ma lεse tɔ̃be
tuyʒuʁ ty ətε la puʁ mεde
e ʒamε ʒə nə puʁʁε tə ʁəmεʁsje,

vu,
vuz- ave sy mə ɡide syʁ lə ʃəmɛ̃ də la vi
œ̃ ʃəmɛ̃ səme dɑ̃byʃə
mε ɡʁasə a vu ʒε py lεz- əvite
ʒə vu dwaz- a tu dø la vi
e ʒamε ʒə nə puʁʁε vu ʁɑ̃buʁse sεtə dεtə
mε ʒə pøs tu sɛ̃pləmɑ̃ vu diʁə kə ʒə vuz- εmə