Univers de poésie d'un auteur

Poème:Pour Toi, Pour Vous.

Le Poème

Tu es partie pour un autre monde
Tu m’as quitter pour une vie meilleur
J’aurais du me rendre compte bien avant
Que tu comptais beaucoup pour moi
Maintenant il est trop tard
Tu as rendez vous avec les ombres
Tu suis ton chemin dans la vallée de la mort
Me laissant seul sur Terre jusqu’a la fin de ma vie
Tu t’es battu mais ne t’en ai pas sortie
Alors aujourd’hui je me battrais pour toi
Pour continuer a te faire vivre a travers moi
Pour que ton souvenir reste eternel
J’irai jusqu’au bout du combat
Pour que de la-haut tu sois fiere de moi.
Je n’oublierais pas nos souvenirs d’amitié
Un bout de vie a jamais graver dans mon corp
Je n’oublierais pas tes yeux debordant de vitalité
Tes yeux aussi profond que l’océan
Ton cœur aussi brulant que la lave d’un volcan
Ta gentillesse quand je n’avais pas la joie au cœur
Tes mots qui me reconfortaient pour me faire oublier mes peurs
Ton sourire qui sechait mes larmes, stoppais mes pleures
Ton calme qui apaiserai toutes les ames tourmentées
Tu avais comme moi la fougue de la jeunesse
L’espoir d’une vie qui commence a peine
Pour toi la vie etait un combat permanent
Mais jamais tu ne perdais la foi
Chaque fois tu faisais face a cette terrible bataille.
Maintenant tu n’es plus la et moi
Grace a toi je termine avec acharnement cette guerre
Tout en sachant que j’ai de la chance de t’avoir
De t’avoir eu pres de moi pour me soutenir
Tout en sachant que tu n’es pas le seul
Tu n’es pas le seul a rejoindre tes ancetres parmi les etoiles
Mais moi je veus te dire que pour toi je n’abandonnerais pas
Je defierais la maladie pour lui montrer qu’elle n’est pas si forte que ca.
Partage du Poème avec vos contacts

PostScriptum

Pour tout ces enfants qui sont sur un lit d’hopital et qui se battent contre la maladie et aussi pour tout ceux qui ne sont plus la malheureusement.

Poeme de Gael Guillemin

Poète Gael Guillemin

Gael Guillemin a publié sur le site 9 écrits. Gael Guillemin est membre du site depuis l'année 2004.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Pour Toi, Pour Vous.tu=es=par=tie=pour=un=au=tre=mon=de 10
tu=mas=quit=ter=pour=u=ne=vie=meil=leur 10
jau=rais=du=me=rendre=comp=te=bien=a=vant 10
que=tu=comp=tais=beau=coup=pour=moi 8
main=te=nant=il=est=trop=tard 7
tu=as=ren=dez=vous=a=vec=les=om=bres 10
tu=suis=ton=che=min=dans=la=val=lée=de=la=mort 12
me=lais=sant=seul=sur=terre=jus=qua=la=fin=de=ma=vie 13
tu=tes=bat=tu=mais=ne=ten=ai=pas=sor=tie 11
a=lors=au=jourdhui=je=me=bat=trais=pour=toi 10
pour=con=ti=nuer=a=te=faire=vi=vrea=tra=vers=moi 12
pour=que=ton=souve=nir=res=te=e=ter=nel 10
ji=rai=jus=quau=bout=du=com=bat 8
pour=que=de=la=haut=tu=sois=fie=re=de=moi 11
je=nou=blie=rais=pas=nos=souve=nirs=da=mi=tié 11
un=bout=de=viea=ja=mais=gra=ver=dans=mon=corp 11
je=nou=blie=rais=pas=tes=yeux=de=bor=dant=de=vi=ta=li=té 15
tes=yeux=aus=si=pro=fond=que=lo=cé=an 10
ton=cœur=aus=si=bru=lant=que=la=lave=dun=vol=can 12
ta=gen=tilles=se=quand=je=na=vais=pas=la=joieau=cœur 12
tes=mots=qui=me=re=con=for=taient=pour=me=faireou=blier=mes=peurs 14
ton=sou=rire=qui=se=chait=mes=lar=mes=s=top=pais=mes=pleures 14
ton=cal=me=qui=a=paise=rai=tou=tes=les=a=mes=tour=men=tées 15
tu=a=vais=comme=moi=la=fou=gue=de=la=jeu=nesse 12
les=poir=dune=vie=qui=com=men=ce=a=peine 10
pour=toi=la=vie=e=tait=un=com=bat=per=manent 11
mais=ja=mais=tu=ne=per=dais=la=foi 9
cha=que=fois=tu=fai=sais=facea=cet=te=ter=ri=ble=ba=taille 14
main=te=nant=tu=nes=plus=la=et=moi 9
gracea=toi=je=ter=mi=ne=a=vec=a=char=ne=ment=cet=te=guerre 15
tout=en=sa=chant=que=jai=de=la=chance=de=ta=voir 12
de=ta=voir=eu=pres=de=moi=pour=me=soute=nir 11
tout=en=sa=chant=que=tu=nes=pas=le=seul 10
tu=nes=pas=le=seul=a=re=joindre=tes=an=ce=tres=par=mi=les=e=toiles 17
mais=moi=je=veus=te=dire=que=pour=toi=je=na=ban=don=ne=rais=pas 16
je=de=fie=rais=la=ma=la=die=pour=lui=mon=trer=quel=le=nest=pas=si=forte=que=ca 20
Phonétique : Pour Toi, Pour Vous.ty ε paʁti puʁ œ̃n- otʁə mɔ̃də
ty ma kite puʁ ynə vi mεjœʁ
ʒoʁε dy mə ʁɑ̃dʁə kɔ̃tə bjɛ̃ avɑ̃
kə ty kɔ̃tε boku puʁ mwa
mɛ̃tənɑ̃ il ε tʁo taʁ
ty a ʁɑ̃de vuz- avεk lεz- ɔ̃bʁə
ty sɥi tɔ̃ ʃəmɛ̃ dɑ̃ la vale də la mɔʁ
mə lεsɑ̃ səl syʁ teʁə ʒyska la fɛ̃ də ma vi
ty tε baty mε nə tɑ̃n- ε pa sɔʁti
alɔʁz- oʒuʁdɥi ʒə mə batʁε puʁ twa
puʁ kɔ̃tinɥe a tə fεʁə vivʁə a tʁavεʁ mwa
puʁ kə tɔ̃ suvəniʁ ʁεstə ətεʁnεl
ʒiʁε ʒysko bu dy kɔ̃ba
puʁ kə də la-o ty swa fjəʁə də mwa.
ʒə nubljəʁε pa no suvəniʁ damitje
œ̃ bu də vi a ʒamε ɡʁave dɑ̃ mɔ̃ kɔʁp
ʒə nubljəʁε pa tεz- iø dəbɔʁdɑ̃ də vitalite
tεz- iøz- osi pʁɔfɔ̃ kə lɔseɑ̃
tɔ̃ kœʁ osi bʁylɑ̃ kə la lavə dœ̃ vɔlkɑ̃
ta ʒɑ̃tijεsə kɑ̃ ʒə navε pa la ʒwa o kœʁ
tε mo ki mə ʁəkɔ̃fɔʁtε puʁ mə fεʁə ublje mε pœʁ
tɔ̃ suʁiʁə ki sεʃε mε laʁmə, stɔpε mε plœʁə
tɔ̃ kalmə ki apεzəʁε tutə lεz- amə tuʁmɑ̃te
ty avε kɔmə mwa la fuɡ də la ʒənεsə
lεspwaʁ dynə vi ki kɔmɑ̃sə a pεnə
puʁ twa la vi ətε œ̃ kɔ̃ba pεʁmane
mε ʒamε ty nə pεʁdε la fwa
ʃakə fwa ty fəzε fasə a sεtə teʁiblə batajə.
mɛ̃tənɑ̃ ty nε plys la e mwa
ɡʁasə a twa ʒə tεʁminə avεk aʃaʁnəmɑ̃ sεtə ɡeʁə
tut- ɑ̃ saʃɑ̃ kə ʒε də la ʃɑ̃sə də tavwaʁ
də tavwaʁ y pʁə- də mwa puʁ mə sutəniʁ
tut- ɑ̃ saʃɑ̃ kə ty nε pa lə səl
ty nε pa lə səl a ʁəʒwɛ̃dʁə tεz- ɑ̃sεtʁə- paʁmi lεz- ətwalə
mε mwa ʒə vøs tə diʁə kə puʁ twa ʒə nabɑ̃dɔnəʁε pa
ʒə dəfjəʁε la maladi puʁ lɥi mɔ̃tʁe kεllə nε pa si fɔʁtə kə ka.
Syllabes Phonétique : Pour Toi, Pour Vous.ty=ε=paʁ=ti=puʁ=œ̃=no=tʁə=mɔ̃=də 10
ty=ma=ki=te=puʁ=y=nə=vi=mε=jœ=ʁə 11
ʒo=ʁε=dy=mə=ʁɑ̃=dʁə=kɔ̃=tə=bj=ɛ̃=a=vɑ̃ 12
kə=ty=kɔ̃=tε=bo=ku=puʁ=mwa 8
mɛ̃=tə=nɑ̃=il=ε=tʁo=taʁ 7
ty=a=ʁɑ̃=de=vu=za=vεk=lε=zɔ̃bʁə 9
ty=sɥi=tɔ̃=ʃə=mɛ̃=dɑ̃=la=va=le=də=la=mɔʁ 12
mə=lε=sɑ̃=səl=syʁ=teʁə=ʒys=ka=la=fɛ̃də=ma=vi 12
ty=tε=ba=ty=mε=nə=tɑ̃=nε=pa=sɔʁ=ti 11
a=lɔʁ=zo=ʒuʁ=dɥi=ʒə=mə=ba=tʁε=puʁ=twa 11
puʁ=kɔ̃=tin=ɥe=atə=fε=ʁə=vi=vʁəa=tʁa=vεʁ=mwa 12
puʁ=kə=tɔ̃=su=və=niʁ=ʁεs=tə=ə=tεʁ=nεl 11
ʒi=ʁε=ʒys=ko=bu=dy=kɔ̃=ba 8
puʁ=kə=də=la-o=ty=swafj=ə=ʁə=də=mwa 11
ʒə=nu=bljə=ʁε=pa=no=su=və=niʁ=da=mi=tje 12
œ̃=bu=də=vi=a=ʒa=mε=ɡʁa=ve=dɑ̃=mɔ̃=kɔʁp 12
ʒə=nu=bljə=ʁε=pa=tε=zi=ødə=bɔʁ=dɑ̃=də=vi=ta=li=te 15
tε=zi=ø=zo=si=pʁɔ=fɔ̃=kə=lɔ=se=ɑ̃ 11
tɔ̃=kœʁ=o=si=bʁy=lɑ̃kə=la=la=və=dœ̃=vɔl=kɑ̃ 12
ta=ʒɑ̃=ti=jεsə=kɑ̃=ʒə=na=vε=pa=la=ʒwa=o=kœʁ 13
tε=mo=kimə=ʁə=kɔ̃=fɔʁ=tε=puʁ=mə=fε=ʁəu=blje=mε=pœʁ 14
tɔ̃=su=ʁiʁə=ki=sε=ʃε=mε=laʁ=mə=stɔ=pε=mε=plœ=ʁə 14
tɔ̃=kal=mə=ki=a=pεzə=ʁε=tu=tə=lε=za=mə=tuʁ=mɑ̃=te 15
ty=a=vε=kɔ=mə=mwa=la=fuɡ=də=la=ʒə=nεsə 12
lεs=pwaʁ=dy=nə=vi=ki=kɔ=mɑ̃=sə=a=pε=nə 12
puʁ=twa=la=vi=ə=tε=œ̃=kɔ̃=ba=pεʁ=ma=ne 12
mε=ʒa=mε=ty=nə=pεʁ=dε=la=fwa 9
ʃakə=fwa=ty=fə=zε=fa=səa=sε=tə=te=ʁi=blə=ba=tajə 14
mɛ̃=tə=nɑ̃=ty=nε=plys=la=e=mwa 9
ɡʁasəa=twa=ʒə=tεʁ=mi=nə=a=vεk=a=ʃaʁ=nə=mɑ̃=sε=tə=ɡe=ʁə 16
tu=tɑ̃=sa=ʃɑ̃=kə=ʒεdə=la=ʃɑ̃=sə=də=ta=vwaʁ 12
də=ta=vwaʁ=y=pʁə=də=mwa=puʁ=mə=su=tə=niʁ 12
tu=tɑ̃=sa=ʃɑ̃=kə=ty=nε=pa=lə=səl 10
ty=nε=palə=səl=a=ʁə=ʒwɛ̃=dʁə=tε=zɑ̃=sε=tʁə=paʁ=mi=lε=zə=twalə 17
mε=mwaʒə=vøs=tə=di=ʁə=kə=puʁ=twa=ʒə=na=bɑ̃=dɔ=nə=ʁε=pa 16
ʒə=də=fjə=ʁε=la=ma=la=di=puʁ=lɥi=mɔ̃=tʁe=kεllə=nε=pa=si=fɔʁtə=kə=ka 19

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaires Sur La Poesie

Auteur de Poésie
05/04/2004 00:00Rose_Bleu77

Trop beau ton poeme galou!!
C’est vraiment sincère et généreux de ta part.
On est tous avec toi en tout cas galou et continue de te battre comme tu le fais même si c’est pas facil tous les jours mais on est la et ON T’AIME !!!
gros bisous notre galou.
les filles(Mimou, Lili et Nini)

Auteur de Poésie
18/04/2004 00:00Sheron

Hello très emouvant bravo continue BIZZZZZZZZZZ

Poème - Sans Thème -
Du 04/04/2004 00:00

L'écrit contient 330 mots qui sont répartis dans 1 strophes.