Poeme : Pour Toi, Pour Vous.

Pour Toi, Pour Vous.

Tu es partie pour un autre monde
Tu m’as quitter pour une vie meilleur
J’aurais du me rendre compte bien avant
Que tu comptais beaucoup pour moi
Maintenant il est trop tard
Tu as rendez vous avec les ombres
Tu suis ton chemin dans la vallée de la mort
Me laissant seul sur Terre jusqu’a la fin de ma vie
Tu t’es battu mais ne t’en ai pas sortie
Alors aujourd’hui je me battrais pour toi
Pour continuer a te faire vivre a travers moi
Pour que ton souvenir reste eternel
J’irai jusqu’au bout du combat
Pour que de la-haut tu sois fiere de moi.
Je n’oublierais pas nos souvenirs d’amitié
Un bout de vie a jamais graver dans mon corp
Je n’oublierais pas tes yeux debordant de vitalité
Tes yeux aussi profond que l’océan
Ton cœur aussi brulant que la lave d’un volcan
Ta gentillesse quand je n’avais pas la joie au cœur
Tes mots qui me reconfortaient pour me faire oublier mes peurs
Ton sourire qui sechait mes larmes, stoppais mes pleures
Ton calme qui apaiserai toutes les ames tourmentées
Tu avais comme moi la fougue de la jeunesse
L’espoir d’une vie qui commence a peine
Pour toi la vie etait un combat permanent
Mais jamais tu ne perdais la foi
Chaque fois tu faisais face a cette terrible bataille.
Maintenant tu n’es plus la et moi
Grace a toi je termine avec acharnement cette guerre
Tout en sachant que j’ai de la chance de t’avoir
De t’avoir eu pres de moi pour me soutenir
Tout en sachant que tu n’es pas le seul
Tu n’es pas le seul a rejoindre tes ancetres parmi les etoiles
Mais moi je veus te dire que pour toi je n’abandonnerais pas
Je defierais la maladie pour lui montrer qu’elle n’est pas si forte que ca.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Pour Toi, Pour Vous.

  tu=es=par=tie=pour=un=au=tre=mon=de 10
  tu=mas=quit=ter=pour=u=ne=vie=meil=leur 10
  jau=rais=du=me=rendre=comp=te=bien=a=vant 10
  que=tu=comp=tais=beau=coup=pour=moi 8
  main=te=nant=il=est=trop=tard 7
  tu=as=ren=dez=vous=a=vec=les=om=bres 10
  tu=suis=ton=che=min=dans=la=val=lée=de=la=mort 12
  me=lais=sant=seul=sur=terre=jus=qua=la=fin=de=ma=vie 13
  tu=tes=bat=tu=mais=ne=ten=ai=pas=sor=tie 11
  a=lors=au=jourdhui=je=me=bat=trais=pour=toi 10
  pour=con=ti=nuer=a=te=faire=vi=vrea=tra=vers=moi 12
  pour=que=ton=souve=nir=res=te=e=ter=nel 10
  ji=rai=jus=quau=bout=du=com=bat 8
  pour=que=de=la=haut=tu=sois=fie=re=de=moi 11
  je=nou=blie=rais=pas=nos=souve=nirs=da=mi=tié 11
  un=bout=de=viea=ja=mais=gra=ver=dans=mon=corp 11
  je=nou=blie=rais=pas=tes=yeux=de=bor=dant=de=vi=ta=li=té 15
  tes=yeux=aus=si=pro=fond=que=lo=cé=an 10
  ton=cœur=aus=si=bru=lant=que=la=lave=dun=vol=can 12
  ta=gen=tilles=se=quand=je=na=vais=pas=la=joieau=cœur 12
  tes=mots=qui=me=re=con=for=taient=pour=me=faireou=blier=mes=peurs 14
  ton=sou=rire=qui=se=chait=mes=lar=mes=s=top=pais=mes=pleures 14
  ton=cal=me=qui=a=paise=rai=tou=tes=les=a=mes=tour=men=tées 15
  tu=a=vais=comme=moi=la=fou=gue=de=la=jeu=nesse 12
  les=poir=dune=vie=qui=com=men=ce=a=peine 10
  pour=toi=la=vie=e=tait=un=com=bat=per=manent 11
  mais=ja=mais=tu=ne=per=dais=la=foi 9
  cha=que=fois=tu=fai=sais=facea=cet=te=ter=ri=ble=ba=taille 14
  main=te=nant=tu=nes=plus=la=et=moi 9
  gracea=toi=je=ter=mi=ne=a=vec=a=char=ne=ment=cet=te=guerre 15
  tout=en=sa=chant=que=jai=de=la=chance=de=ta=voir 12
  de=ta=voir=eu=pres=de=moi=pour=me=soute=nir 11
  tout=en=sa=chant=que=tu=nes=pas=le=seul 10
  tu=nes=pas=le=seul=a=re=joindre=tes=an=ce=tres=par=mi=les=e=toiles 17
  mais=moi=je=veus=te=dire=que=pour=toi=je=na=ban=don=ne=rais=pas 16
  je=de=fie=rais=la=ma=la=die=pour=lui=mon=trer=quel=le=nest=pas=si=forte=que=ca 20
 • Phonétique : Pour Toi, Pour Vous.

  ty ε paʁti puʁ œ̃n- otʁə mɔ̃də
  ty ma kite puʁ ynə vi mεjœʁ
  ʒoʁε dy mə ʁɑ̃dʁə kɔ̃tə bjɛ̃ avɑ̃
  kə ty kɔ̃tε boku puʁ mwa
  mɛ̃tənɑ̃ il ε tʁo taʁ
  ty a ʁɑ̃de vuz- avεk lεz- ɔ̃bʁə
  ty sɥi tɔ̃ ʃəmɛ̃ dɑ̃ la vale də la mɔʁ
  mə lεsɑ̃ səl syʁ teʁə ʒyska la fɛ̃ də ma vi
  ty tε baty mε nə tɑ̃n- ε pa sɔʁti
  alɔʁz- oʒuʁdɥi ʒə mə batʁε puʁ twa
  puʁ kɔ̃tinɥe a tə fεʁə vivʁə a tʁavεʁ mwa
  puʁ kə tɔ̃ suvəniʁ ʁεstə ətεʁnεl
  ʒiʁε ʒysko bu dy kɔ̃ba
  puʁ kə də la-o ty swa fjəʁə də mwa.
  ʒə nubljəʁε pa no suvəniʁ damitje
  œ̃ bu də vi a ʒamε ɡʁave dɑ̃ mɔ̃ kɔʁp
  ʒə nubljəʁε pa tεz- iø dəbɔʁdɑ̃ də vitalite
  tεz- iøz- osi pʁɔfɔ̃ kə lɔseɑ̃
  tɔ̃ kœʁ osi bʁylɑ̃ kə la lavə dœ̃ vɔlkɑ̃
  ta ʒɑ̃tijεsə kɑ̃ ʒə navε pa la ʒwa o kœʁ
  tε mo ki mə ʁəkɔ̃fɔʁtε puʁ mə fεʁə ublje mε pœʁ
  tɔ̃ suʁiʁə ki sεʃε mε laʁmə, stɔpε mε plœʁə
  tɔ̃ kalmə ki apεzəʁε tutə lεz- amə tuʁmɑ̃te
  ty avε kɔmə mwa la fuɡ də la ʒənεsə
  lεspwaʁ dynə vi ki kɔmɑ̃sə a pεnə
  puʁ twa la vi ətε œ̃ kɔ̃ba pεʁmane
  mε ʒamε ty nə pεʁdε la fwa
  ʃakə fwa ty fəzε fasə a sεtə teʁiblə batajə.
  mɛ̃tənɑ̃ ty nε plys la e mwa
  ɡʁasə a twa ʒə tεʁminə avεk aʃaʁnəmɑ̃ sεtə ɡeʁə
  tut- ɑ̃ saʃɑ̃ kə ʒε də la ʃɑ̃sə də tavwaʁ
  də tavwaʁ y pʁə- də mwa puʁ mə sutəniʁ
  tut- ɑ̃ saʃɑ̃ kə ty nε pa lə səl
  ty nε pa lə səl a ʁəʒwɛ̃dʁə tεz- ɑ̃sεtʁə- paʁmi lεz- ətwalə
  mε mwa ʒə vøs tə diʁə kə puʁ twa ʒə nabɑ̃dɔnəʁε pa
  ʒə dəfjəʁε la maladi puʁ lɥi mɔ̃tʁe kεllə nε pa si fɔʁtə kə ka.
 • Syllabes Phonétique : Pour Toi, Pour Vous.

  ty=ε=paʁ=ti=puʁ=œ̃=no=tʁə=mɔ̃=də 10
  ty=ma=ki=te=puʁ=y=nə=vi=mε=jœ=ʁə 11
  ʒo=ʁε=dy=mə=ʁɑ̃=dʁə=kɔ̃=tə=bj=ɛ̃=a=vɑ̃ 12
  kə=ty=kɔ̃=tε=bo=ku=puʁ=mwa 8
  mɛ̃=tə=nɑ̃=il=ε=tʁo=taʁ 7
  ty=a=ʁɑ̃=de=vu=za=vεk=lε=zɔ̃bʁə 9
  ty=sɥi=tɔ̃=ʃə=mɛ̃=dɑ̃=la=va=le=də=la=mɔʁ 12
  mə=lε=sɑ̃=səl=syʁ=teʁə=ʒys=ka=la=fɛ̃də=ma=vi 12
  ty=tε=ba=ty=mε=nə=tɑ̃=nε=pa=sɔʁ=ti 11
  a=lɔʁ=zo=ʒuʁ=dɥi=ʒə=mə=ba=tʁε=puʁ=twa 11
  puʁ=kɔ̃=tin=ɥe=atə=fε=ʁə=vi=vʁəa=tʁa=vεʁ=mwa 12
  puʁ=kə=tɔ̃=su=və=niʁ=ʁεs=tə=ə=tεʁ=nεl 11
  ʒi=ʁε=ʒys=ko=bu=dy=kɔ̃=ba 8
  puʁ=kə=də=la-o=ty=swafj=ə=ʁə=də=mwa 11
  ʒə=nu=bljə=ʁε=pa=no=su=və=niʁ=da=mi=tje 12
  œ̃=bu=də=vi=a=ʒa=mε=ɡʁa=ve=dɑ̃=mɔ̃=kɔʁp 12
  ʒə=nu=bljə=ʁε=pa=tε=zi=ødə=bɔʁ=dɑ̃=də=vi=ta=li=te 15
  tε=zi=ø=zo=si=pʁɔ=fɔ̃=kə=lɔ=se=ɑ̃ 11
  tɔ̃=kœʁ=o=si=bʁy=lɑ̃kə=la=la=və=dœ̃=vɔl=kɑ̃ 12
  ta=ʒɑ̃=ti=jεsə=kɑ̃=ʒə=na=vε=pa=la=ʒwa=o=kœʁ 13
  tε=mo=kimə=ʁə=kɔ̃=fɔʁ=tε=puʁ=mə=fε=ʁəu=blje=mε=pœʁ 14
  tɔ̃=su=ʁiʁə=ki=sε=ʃε=mε=laʁ=mə=stɔ=pε=mε=plœ=ʁə 14
  tɔ̃=kal=mə=ki=a=pεzə=ʁε=tu=tə=lε=za=mə=tuʁ=mɑ̃=te 15
  ty=a=vε=kɔ=mə=mwa=la=fuɡ=də=la=ʒə=nεsə 12
  lεs=pwaʁ=dy=nə=vi=ki=kɔ=mɑ̃=sə=a=pε=nə 12
  puʁ=twa=la=vi=ə=tε=œ̃=kɔ̃=ba=pεʁ=ma=ne 12
  mε=ʒa=mε=ty=nə=pεʁ=dε=la=fwa 9
  ʃakə=fwa=ty=fə=zε=fa=səa=sε=tə=te=ʁi=blə=ba=tajə 14
  mɛ̃=tə=nɑ̃=ty=nε=plys=la=e=mwa 9
  ɡʁasəa=twa=ʒə=tεʁ=mi=nə=a=vεk=a=ʃaʁ=nə=mɑ̃=sε=tə=ɡe=ʁə 16
  tu=tɑ̃=sa=ʃɑ̃=kə=ʒεdə=la=ʃɑ̃=sə=də=ta=vwaʁ 12
  də=ta=vwaʁ=y=pʁə=də=mwa=puʁ=mə=su=tə=niʁ 12
  tu=tɑ̃=sa=ʃɑ̃=kə=ty=nε=pa=lə=səl 10
  ty=nε=palə=səl=a=ʁə=ʒwɛ̃=dʁə=tε=zɑ̃=sε=tʁə=paʁ=mi=lε=zə=twalə 17
  mε=mwaʒə=vøs=tə=di=ʁə=kə=puʁ=twa=ʒə=na=bɑ̃=dɔ=nə=ʁε=pa 16
  ʒə=də=fjə=ʁε=la=ma=la=di=puʁ=lɥi=mɔ̃=tʁe=kεllə=nε=pa=si=fɔʁtə=kə=ka 19

PostScriptum

Pour tout ces enfants qui sont sur un lit d’hopital et qui se battent contre la maladie et aussi pour tout ceux qui ne sont plus la malheureusement.

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
05/04/2004 00:00Rose_Bleu77

Trop beau ton poeme galou!!
C’est vraiment sincère et généreux de ta part.
On est tous avec toi en tout cas galou et continue de te battre comme tu le fais même si c’est pas facil tous les jours mais on est la et ON T’AIME !!!
gros bisous notre galou.
les filles(Mimou, Lili et Nini)

Auteur de Poésie
18/04/2004 00:00Sheron

Hello très emouvant bravo continue BIZZZZZZZZZZ