Poème-France.com

Poeme : J’Ai Déja Trop VécuJ’Ai Déja Trop Vécu

J’ai déjà tant vécu
J’ai déjà tant eu
Cela fait quinze ans que je vie
Parfois l’enfer parfois le paradis

J’ai connue tant de gens
J’ai été une enfant
Mais toutes ses années mon fait réfléchir
Malgré e bonheur héphémére j’ai vue tans de gens soufrir

J’ai souvent eu envie de mourir
J’ai eu envie d’en finir
Pour moi la mort est devenue un inaccesible refuge
Un refuge de paix comme en enfer un déluge

Mille idées ont traversé mon esprit
Sachant que toutes avait un prix
Partir et mourir dans un bain de sang
Es celle que j’ai choisi avec mon âme d’enfant

Peu à peu le sang coule de mes veines
Peu à peu la vie m’abandonne
Le sang se mèlle à mes silencieuses larmes
Et souille de mon sang ma libératrice lame
Gaïa_24414

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒε deʒa tɑ̃ veky
ʒε deʒa tɑ̃ y
səla fε kɛ̃zə ɑ̃ kə ʒə vi
paʁfwa lɑ̃fe paʁfwa lə paʁadi

ʒε kɔnɥ tɑ̃ də ʒɑ̃
ʒε ete ynə ɑ̃fɑ̃
mε tutə sεz- ane mɔ̃ fε ʁefleʃiʁ
malɡʁe ə bɔnœʁ efemeʁə ʒε vɥ tɑ̃ də ʒɑ̃ sufʁiʁ

ʒε suvɑ̃ y ɑ̃vi də muʁiʁ
ʒε y ɑ̃vi dɑ̃ finiʁ
puʁ mwa la mɔʁ ε dəvənɥ œ̃n- inaksəziblə ʁəfyʒə
œ̃ ʁəfyʒə də pε kɔmə ɑ̃n- ɑ̃fe œ̃ delyʒə

milə idez- ɔ̃ tʁavεʁse mɔ̃n- εspʁi
saʃɑ̃ kə tutəz- avε œ̃ pʁi
paʁtiʁ e muʁiʁ dɑ̃z- œ̃ bɛ̃ də sɑ̃
ε sεllə kə ʒε ʃwazi avεk mɔ̃n- amə dɑ̃fɑ̃

pø a pø lə sɑ̃ kulə də mε vεnə
pø a pø la vi mabɑ̃dɔnə
lə sɑ̃ sə mεlə a mε silɑ̃sjøzə laʁmə
e sujə də mɔ̃ sɑ̃ ma libeʁatʁisə lamə