Poème-France.com

Poeme : CélibatCélibat

Derrière cet homme
Aussi charmant pouvait-il parraître
Se cache un ego
Qui nuit à toute forme de communication

Notre relation,
Sur un bon pied elle est partie
Mais rapidement elle a dérapée
Aussi désolant cela puisse être

Mes frustrations je n’écrirai point
Mais ma déception
Je dois mettre de l’avant
Car cet homme, perle rare il était

Ce qui m’a attiré vers lui ?
Sa beauté, son indépendance
Son côté rebelle mais à la fois rangé
Tout cela mélangé ensemble
Peut faire tourner bien des têtes

J’ai fait tourner la sienne
Il a fait tourner la mienne
Mais trop différents nous sommes
Et mieux vaut s’en rendre compte maintenant
Que trop tard…

Certes, peinée je suis
Mais continuer à avancer je dois
Pires épreuves j’ai survécue
Celle-ci n’est qu’une de plus à ma liste

Amis nous seront
Lorsque la poussière sera tomber
Réponses à mes questions j’ai obtenu
Même si de sa bouche elles ne provenaient pas

Je sais la vérité
J’en suis frustrée et désolée
Je dois mettre ça derrière moi
Pour continuer à avancer
Gina Clark

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

dəʁjεʁə sεt ɔmə
osi ʃaʁmɑ̃ puvε til paʁεtʁə
sə kaʃə œ̃n- əɡo
ki nɥi a tutə fɔʁmə də kɔmynikasjɔ̃

nɔtʁə ʁəlasjɔ̃,
syʁ œ̃ bɔ̃ pje εllə ε paʁti
mε ʁapidəmɑ̃ εllə a deʁape
osi dezɔlɑ̃ səla pɥisə εtʁə

mε fʁystʁasjɔ̃ ʒə nekʁiʁε pwɛ̃
mε ma desεpsjɔ̃
ʒə dwa mεtʁə də lavɑ̃
kaʁ sεt ɔmə, pεʁlə ʁaʁə il etε

sə ki ma atiʁe vεʁ lɥi ?
sa bote, sɔ̃n- ɛ̃depɑ̃dɑ̃sə
sɔ̃ kote ʁəbεllə mεz- a la fwa ʁɑ̃ʒe
tu səla melɑ̃ʒe ɑ̃sɑ̃blə
pø fεʁə tuʁne bjɛ̃ dε tεtə

ʒε fε tuʁne la sjεnə
il a fε tuʁne la mjεnə
mε tʁo difeʁɑ̃ nu sɔmə
e mjø vo sɑ̃ ʁɑ̃dʁə kɔ̃tə mɛ̃tənɑ̃
kə tʁo taʁ…

sεʁtə, pεne ʒə sɥi
mε kɔ̃tinɥe a avɑ̃se ʒə dwa
piʁəz- epʁəvə ʒε syʁvekɥ
sεllə si nε kynə də plysz- a ma listə

ami nu səʁɔ̃
lɔʁskə la pusjεʁə səʁa tɔ̃be
ʁepɔ̃səz- a mε kεstjɔ̃ ʒε ɔptəny
mεmə si də sa buʃə εllə nə pʁɔvənε pa

ʒə sε la veʁite
ʒɑ̃ sɥi fʁystʁe e dezɔle
ʒə dwa mεtʁə sa dəʁjεʁə mwa
puʁ kɔ̃tinɥe a avɑ̃se