Poeme-France : Lecture Écrit Choix

Poeme : Désir Ou Douche Froide ?

Poème Choix
Publié le 25/07/2005 17:08

L'écrit contient 214 mots qui sont répartis dans 13 strophes.

Poete : Gina Clark

Désir Ou Douche Froide ?

Dans la vie
Des choix difficiles
L’on doit faire
Pour avancer…

Une semaine à peine
Viens de se passer
Les petits moments de bonheurs
Si vites sont terminés

L’attente du lendemain
Est si longue
Que le travail
Est maintenant pénible

Être avec lui
Être contre son corps
Sentir sa chaleur
Voilà ce que je désire

Incapable d’être raisonable
Il me rend folle
Son corps contre le mien
Me fait perdre la tête

Une chance
Qu’une date limite
L’on s’est donné
Sinon tout se serait déjà passé

Mon désir est profond
Son désir est intense
Je ressent le sien
Il ressent le mien

Mais un voeu
Nous avons fait
Un voeu
Nous devons respecter

Difficile cela va être
Mais résonnable
Je me dois d’être
Il le faut

Je ne veux pas
Aller trop vite
Car l’erreur j’ai déjà fait
Et je ne veux pas la refaire

Donc, avant de partir
À chaque fois
Une douche froide est requise
Sinon bêtise sera commise

Tous deux résistons
De son côté, il doit travailler
Tout come du mien
Je dois retourner
Au monde du travail

Au moins
Dans ses bras,
Je me sens bien
Dans ses bras,
Je me sens en sécurité
Mon petit garde du corps à moi
 • Pieds Hyphénique: Désir Ou Douche Froide ?

  dans=la=vie 3
  des=choix=dif=fi=ciles 5
  lon=doit=fai=re 4
  pour=a=van=cer 4

  une=se=mai=neà=peine 5
  viens=de=se=pas=ser 5
  les=pe=tits=moments=de=bon=heurs 7
  si=vites=sont=ter=mi=nés 6

  lat=tente=du=len=de=main 6
  est=si=longue 3
  que=le=tra=vail 4
  est=mainte=nant=pé=nible 5

  être=a=vec=lui 4
  être=con=tre=son=corps 5
  sen=tir=sa=cha=leur 5
  voi=là=ce=que=je=dé=sire 7

  in=ca=pable=dê=tre=rai=so=nable 8
  il=me=rend=folle 4
  son=corps=contre=le=mien 5
  me=fait=perdre=la=tête 5

  u=ne=chan=ce 4
  quune=da=te=li=mite 5
  lon=sest=don=né 4
  si=non=tout=se=se=rait=dé=jà=pas=sé 10

  mon=dé=sir=est=pro=fond 6
  son=dé=sir=est=in=tense 6
  je=res=sent=le=sien 5
  il=res=sent=le=mien 5

  mais=un=voeu 3
  nous=a=vons=fait 4
  un=voeu 2
  nous=de=vons=res=pec=ter 6

  dif=fi=cile=ce=la=va=être 7
  mais=ré=son=nable 4
  je=me=dois=dêtre 4
  il=le=faut 3

  je=ne=veux=pas 4
  al=ler=trop=vite 4
  car=ler=reur=jai=dé=jà=fait 7
  et=je=ne=veux=pas=la=re=faire 8

  donc=a=vant=de=par=tir 6
  à=cha=que=fois 4
  une=dou=che=froi=deest=re=quise 7
  si=non=bê=tise=se=ra=com=mise 8

  tous=deux=ré=sis=tons 5
  de=son=cô=té=il=doit=tra=vailler 8
  tout=come=du=mien 4
  je=dois=re=tour=ner 5
  au=monde=du=tra=vail 5

  au=moins 2
  dans=ses=bras 3
  je=me=sens=bien 4
  dans=ses=bras 3
  je=me=sens=en=sé=cu=ri=té 8
  mon=pe=tit=gar=de=du=corps=à=moi 9
 • Phonétique : Désir Ou Douche Froide ?

  dɑ̃ la vi
  dε ʃwa difisilə
  lɔ̃ dwa fεʁə
  puʁ avɑ̃se…

  ynə səmεnə a pεnə
  vjɛ̃ də sə pase
  lε pəti mɔmɑ̃ də bɔnœʁ
  si vitə sɔ̃ tεʁmine

  latɑ̃tə dy lɑ̃dəmɛ̃
  ε si lɔ̃ɡ
  kə lə tʁavaj
  ε mɛ̃tənɑ̃ peniblə

  εtʁə avεk lɥi
  εtʁə kɔ̃tʁə sɔ̃ kɔʁ
  sɑ̃tiʁ sa ʃalœʁ
  vwala sə kə ʒə deziʁə

  ɛ̃kapablə dεtʁə ʁεzɔnablə
  il mə ʁɑ̃ fɔlə
  sɔ̃ kɔʁ kɔ̃tʁə lə mjɛ̃
  mə fε pεʁdʁə la tεtə

  ynə ʃɑ̃sə
  kynə datə limitə
  lɔ̃ sε dɔne
  sinɔ̃ tu sə səʁε deʒa pase

  mɔ̃ deziʁ ε pʁɔfɔ̃
  sɔ̃ deziʁ εt- ɛ̃tɑ̃sə
  ʒə ʁəse lə sjɛ̃
  il ʁəse lə mjɛ̃

  mεz- œ̃ vø
  nuz- avɔ̃ fε
  œ̃ vø
  nu dəvɔ̃ ʁεspεkte

  difisilə səla va εtʁə
  mε ʁezɔnablə
  ʒə mə dwa dεtʁə
  il lə fo

  ʒə nə vø pa
  ale tʁo vitə
  kaʁ leʁœʁ ʒε deʒa fε
  e ʒə nə vø pa la ʁəfεʁə

  dɔ̃k, avɑ̃ də paʁtiʁ
  a ʃakə fwa
  ynə duʃə fʁwadə ε ʁəkizə
  sinɔ̃ bεtizə səʁa kɔmizə

  tus dø ʁezistɔ̃
  də sɔ̃ kote, il dwa tʁavaje
  tu kɔmə dy mjɛ̃
  ʒə dwa ʁətuʁne
  o mɔ̃də dy tʁavaj

  o mwɛ̃
  dɑ̃ sε bʁa,
  ʒə mə sɑ̃s bjɛ̃
  dɑ̃ sε bʁa,
  ʒə mə sɑ̃sz- ɑ̃ sekyʁite
  mɔ̃ pəti ɡaʁdə dy kɔʁz- a mwa
 • Pieds Phonétique : Désir Ou Douche Froide ?

  dɑ̃=la=vi 3
  dε=ʃwa=di=fi=silə 5
  lɔ̃=dwa=fε=ʁə 4
  puʁ=a=vɑ̃=se 4

  ynə=sə=mε=nəa=pεnə 5
  vjɛ̃=də=sə=pase 4
  lεpə=ti=mɔ=mɑ̃=də=bɔ=nœʁ 7
  si=vitə=sɔ̃=tεʁ=mi=ne 6

  la=tɑ̃tə=dy=lɑ̃=də=mɛ̃ 6
  ε=si=lɔ̃ɡ 3
  kə=lə=tʁa=vaj 4
  ε=mɛ̃tə=nɑ̃=pe=niblə 5

  εtʁə=a=vεk=lɥi 4
  εtʁə=kɔ̃=tʁə=sɔ̃=kɔʁ 5
  sɑ̃=tiʁ=sa=ʃa=lœʁ 5
  vwa=lasə=kə=ʒə=de=ziʁə 6

  ɛ̃=ka=pablə=dε=tʁə=ʁε=zɔ=nablə 8
  il=mə=ʁɑ̃=fɔlə 4
  sɔ̃=kɔʁ=kɔ̃tʁə=lə=mjɛ̃ 5
  mə=fε=pεʁdʁə=la=tεtə 5

  y=nə=ʃɑ̃=sə 4
  kynə=da=tə=li=mitə 5
  lɔ̃=sε=dɔ=ne 4
  si=nɔ̃=tusə=sə=ʁε=de=ʒa=pase 8

  mɔ̃=de=ziʁ=ε=pʁɔ=fɔ̃ 6
  sɔ̃=de=ziʁ=ε=tɛ̃=tɑ̃sə 6
  ʒəʁə=se=lə=sjɛ̃ 4
  il=ʁə=se=lə=mjɛ̃ 5

  mε=zœ̃=vø 3
  nu=za=vɔ̃=fε 4
  œ̃=vø 2
  nudə=vɔ̃=ʁεs=pεk=te 5

  di=fi=silə=sə=la=vaεtʁə 6
  mε=ʁe=zɔ=nablə 4
  ʒə=mə=dwa=dεtʁə 4
  il=lə=fo 3

  ʒə=nə=vø=pa 4
  a=le=tʁo=vitə 4
  kaʁ=le=ʁœʁ=ʒε=de=ʒa=fε 7
  e=ʒə=nə=vø=pa=laʁə=fεʁə 7

  dɔ̃k=a=vɑ̃də=paʁ=tiʁ 5
  a=ʃa=kə=fwa 4
  ynə=du=ʃə=fʁwa=dəε=ʁə=kizə 7
  si=nɔ̃=bεtizə=sə=ʁa=kɔmizə 6

  tus=dø=ʁe=zis=tɔ̃ 5
  də=sɔ̃=ko=te=il=dwa=tʁa=va=je 9
  tu=kɔmə=dy=mjɛ̃ 4
  ʒə=dwaʁə=tuʁ=ne 4
  o=mɔ̃də=dy=tʁa=vaj 5

  o=mwɛ̃ 2
  dɑ̃=sε=bʁa 3
  ʒə=mə=sɑ̃s=bjɛ̃ 4
  dɑ̃=sε=bʁa 3
  ʒə=mə=sɑ̃s=zɑ̃se=ky=ʁi=te 7
  mɔ̃pə=ti=ɡaʁdə=dy=kɔʁ=za=mwa 7

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
11/05/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.