Poème-France.com

Poeme : T’AimerT’Aimer

T’AIMER
Mes doigts courent et volent sur ta peau,
Vont et viennent dans une longue caresse
En frissonnant les poils de ton sexe
Comme le vent doux et violent du geste
De l’artiste peintre avec l’aplat de son pinceau
Il veut posséder sa toile de bas en haut
Et provoquer de langoureux sursauts
En d’extatiques spasmes de phallo à t’aimer

Et toi belle angélique dans un soubresaut
Tu te défends et enflamme mes assauts
En repoussant timide mes doigts incestes
D’une ruade brûlante douce et leste
Pour prendre possession perverse
De toute la fougue qui en moi reste
Et provoque vibrante l’amour d’une nuit
A l’ange bleu diabolique que je suis à t’aimer

Mon corps presqu’imberbe tergiverse,
Ondoie, va et vient sur ton corps, le berce
Le bouscule le traverse puis le transperce
Comme la tempête qui souffle et renverse
Le chêne dur comme un brin d’herbe
Ton désir chaleureux sur moi se déverse
Mes yeux recherchent ton orgasme superbe
Dans tes yeux noirs de dragon que tu restes…

Alors… je meurs et je vis à t’aimer…

Mourir à t’aimer,
T’aimer avec respect,
Mourir à t’aimer,
T’aimer à en pleurer, t’aimer
Mourir à t’aimer
Parce que tu me bouleverse
Mourir à t’aimer
T’aimer à être câlinée,
Pour que je te berce

Vivre à t’aimer,
T’aimer et te regarder,
Vivre à t’aimer,
T’aimer à en rire, t’aimer
D’être trop aimée,
Vivre à t’aimer
D’amour et d’amitié,
T’aimer à être aimée
Rien que pour t’aimer…
T’aimer…
Toi Clo, sans aucun doute,
T’aimer entièrement, toute…
Pour la vie… te rendre heureuse…
Être heureux de te voir heureuse…

Georges Adrien PARADIS le 15 SEPTEMBRE 2008
Giorgioadriano

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

tεme
mε dwa kuʁe e vɔle syʁ ta po,
vɔ̃ e vjεne dɑ̃z- ynə lɔ̃ɡ kaʁεsə
ɑ̃ fʁisɔnɑ̃ lε pwal də tɔ̃ sεksə
kɔmə lə vɑ̃ duz- e vjɔle dy ʒεstə
də laʁtistə pɛ̃tʁə avεk lapla də sɔ̃ pɛ̃so
il vø pɔsede sa twalə də ba ɑ̃-o
e pʁɔvɔke də lɑ̃ɡuʁø syʁso
ɑ̃ dεkstatik spasmə də falo a tεme

e twa bεllə ɑ̃ʒelikə dɑ̃z- œ̃ subʁəzo
ty tə defɑ̃z- e ɑ̃flamə mεz- aso
ɑ̃ ʁəpusɑ̃ timidə mε dwaz- ɛ̃sεstə
dynə ʁɥadə bʁylɑ̃tə dusə e lεstə
puʁ pʁɑ̃dʁə pɔsesjɔ̃ pεʁvεʁsə
də tutə la fuɡ ki ɑ̃ mwa ʁεstə
e pʁɔvɔkə vibʁɑ̃tə lamuʁ dynə nɥi
a lɑ̃ʒə blø djabɔlikə kə ʒə sɥiz- a tεme

mɔ̃ kɔʁ pʁεskɛ̃bεʁbə tεʁʒivεʁsə,
ɔ̃dwa, va e vjɛ̃ syʁ tɔ̃ kɔʁ, lə bεʁsə
lə buskylə lə tʁavεʁsə pɥi lə tʁɑ̃spεʁsə
kɔmə la tɑ̃pεtə ki suflə e ʁɑ̃vεʁsə
lə ʃεnə dyʁ kɔmə œ̃ bʁɛ̃ dεʁbə
tɔ̃ deziʁ ʃaləʁø syʁ mwa sə devεʁsə
mεz- iø ʁəʃεʁʃe tɔ̃n- ɔʁɡasmə sypεʁbə
dɑ̃ tεz- iø nwaʁ də dʁaɡɔ̃ kə ty ʁεstə…

alɔʁ… ʒə mœʁz- e ʒə vis a tεme…

muʁiʁ a tεme,
tεme avεk ʁεspε,
muʁiʁ a tεme,
tεme a ɑ̃ pləʁe, tεme
muʁiʁ a tεme
paʁsə kə ty mə buləvεʁsə
muʁiʁ a tεme
tεme a εtʁə kaline,
puʁ kə ʒə tə bεʁsə

vivʁə a tεme,
tεme e tə ʁəɡaʁde,
vivʁə a tεme,
tεme a ɑ̃ ʁiʁə, tεme
dεtʁə tʁo εme,
vivʁə a tεme
damuʁ e damitje,
tεme a εtʁə εme
ʁjɛ̃ kə puʁ tεme…
tεme…
twa klo, sɑ̃z- okœ̃ dutə,
tεme ɑ̃tjεʁəmɑ̃, tutə…
puʁ la vi… tə ʁɑ̃dʁə œʁøzə…
εtʁə œʁø də tə vwaʁ œʁøzə…

ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadi lə kɛ̃zə sεptɑ̃bʁə dø milə ɥit