Poème-France.com

Poeme : D’Âme En DameD’Âme En Dame

D’ÂME EN DAME
M’en allant d’âme en âme
J’ai rencontré ta beauté de femme
Tu as pris mon cœur
Comme on cueille une petite fleur
Qu’on chéri du fonds de son cœur
Qu’on dorlote durant des heures et des heures
Comme sa petite sœur…

D’âme en dame

Tu es venue me prendre
Sans que je puisse comprendre
Ce que je dois faire de ma vie
Pourtant je suis prêt à t’attendre
Le temps qu’il faut pour te donner envie
De prendre avec moi le même chemin de vie
Comme ma petite sœur…

D’âme en dame

Je ne me sens pas très bien
De te savoir de moi aussi loin
Je veux faire ce qu’il faut pour notre bien
Car, ça toi aussi tu le sais bien,
Je t’aime, je suis à toi, je t’appartiens
Prenons la vie ensemble, prends ma main,
Deviens ma petite sœur…

D’âme en âme

Je t’offrirai mon humble bonheur
Te donnerais toutes mes gentilles douceurs
En grands bouquets colorés de jolies fleurs
Chaque pulsation où palpitera mon cœur
Irisera et éclatera le ciel d’étoiles de toutes les couleurs
Pour honorer notre joie et ton bonheur
D’être mon âme-sœur

Georges Adrien PARADIS
Giorgioadriano

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

damə ɑ̃ damə
mɑ̃n- alɑ̃ damə ɑ̃n- amə
ʒε ʁɑ̃kɔ̃tʁe ta bote də famə
ty a pʁi mɔ̃ kœʁ
kɔmə ɔ̃ kœjə ynə pətitə flœʁ
kɔ̃ ʃeʁi dy fɔ̃ də sɔ̃ kœʁ
kɔ̃ dɔʁlɔtə dyʁɑ̃ dεz- œʁz- e dεz- œʁ
kɔmə sa pətitə sœʁ…

damə ɑ̃ damə

ty ε vənɥ mə pʁɑ̃dʁə
sɑ̃ kə ʒə pɥisə kɔ̃pʁɑ̃dʁə
sə kə ʒə dwa fεʁə də ma vi
puʁtɑ̃ ʒə sɥi pʁε a tatɑ̃dʁə
lə tɑ̃ kil fo puʁ tə dɔne ɑ̃vi
də pʁɑ̃dʁə avεk mwa lə mεmə ʃəmɛ̃ də vi
kɔmə ma pətitə sœʁ…

damə ɑ̃ damə

ʒə nə mə sɑ̃s pa tʁε bjɛ̃
də tə savwaʁ də mwa osi lwɛ̃
ʒə vø fεʁə sə kil fo puʁ nɔtʁə bjɛ̃
kaʁ, sa twa osi ty lə sε bjɛ̃,
ʒə tεmə, ʒə sɥiz- a twa, ʒə tapaʁtjɛ̃
pʁənɔ̃ la vi ɑ̃sɑ̃blə, pʁɑ̃ ma mɛ̃,
dəvjɛ̃ ma pətitə sœʁ…

damə ɑ̃n- amə

ʒə tɔfʁiʁε mɔ̃n- œ̃blə bɔnœʁ
tə dɔnəʁε tutə mε ʒɑ̃tijə dusœʁ
ɑ̃ ɡʁɑ̃ bukε kɔlɔʁe də ʒɔli flœʁ
ʃakə pylsasjɔ̃ u palpitəʁa mɔ̃ kœʁ
iʁizəʁa e eklatəʁa lə sjεl detwalə də tutə lε kulœʁ
puʁ onoʁe nɔtʁə ʒwa e tɔ̃ bɔnœʁ
dεtʁə mɔ̃n- amə sœʁ

ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadi