Poème-France.com

Poeme : Vivre A Vide Ou Arreter Le TempsVivre A Vide Ou Arreter Le Temps

VIVRE A VIDE ou ARRÊTER LE TEMPS
Tic-tac, tic-tac, tic-tac ;
L’horloge bat son temps au fond de mon Cœur,
Tic-tac, tic-tac, tic-tac ;
Toi et moi arrêtons de vivre pour retenir le temps,
Toi et moi nous cessons de respirer pour reculer le temps,
Nous vivons, chacun de notre côté, à vide pour passer notre temps…

Ton beau regard noir pour l’éternité, fixe le temps,
Ton temps est vide pour toi sans ton enfant ;
Tu passes tout ton temps à reculer le temps
Pour revivre avec lui tous les bons moments,
Revoir son magnifique sourire, remonte le bon vieux temps ;
Ton regard est vide de ne plus avoir sur toi, le regard de ton enfant…

Je m’imagine vous regarder tous les deux,
Main dans la main beaux à rire tous les deux,
Dans les grands éclats de la vie ; tous deux, joyeux
D’êtres vivants comme deux enfants trop heureux
De vivre ensemble dans votre monde merveilleux,
Où même le temps pleure à présent d’avoir perdu cet enfant malicieux…

Je fixe ton sublime regard noir de bel ange,
Ton chagrin, sec et sans larmes, cherche ; comme c’est étrange,
Son gracieux joli petit regard d’enfant innocent, dans le miroir
Du temps ; ne plus le voir dans ta vie, ça te dérange,
C’est encore le Diable, ce malin qui s’en arrange,
Il te voit souffrir ; car le temps ; c’est lui dans le miroir…

Tic-tac, tic-tac, tic-tac ;
L’horloge du Diable bat son temps au fond de notre Cœur,
Tic-tac, tic-tac, tic-tac ;
Toi et moi n’arrêtons pas de vivre pour retenir le temps,
Toi et moi, unissons nos souffrances pour faire avancer le temps,
Toi et moi, vivons tous les deux pour faire renaître l’amour de ton enfant…
Georges Adrien PARADIS à Limoux le 06 mai 2011 à 12h00
Giorgioadriano

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

vivʁə a vidə u aʁεte lə tɑ̃
tik tak, tik tak, tik tak,
lɔʁlɔʒə ba sɔ̃ tɑ̃z- o fɔ̃ də mɔ̃ kœʁ,
tik tak, tik tak, tik tak,
twa e mwa aʁεtɔ̃ də vivʁə puʁ ʁətəniʁ lə tɑ̃,
twa e mwa nu sesɔ̃ də ʁεspiʁe puʁ ʁəkyle lə tɑ̃,
nu vivɔ̃, ʃakœ̃ də nɔtʁə kote, a vidə puʁ pase nɔtʁə tɑ̃…

tɔ̃ bo ʁəɡaʁ nwaʁ puʁ letεʁnite, fiksə lə tɑ̃,
tɔ̃ tɑ̃z- ε vidə puʁ twa sɑ̃ tɔ̃n- ɑ̃fɑ̃,
ty pasə tu tɔ̃ tɑ̃z- a ʁəkyle lə tɑ̃
puʁ ʁəvivʁə avεk lɥi tus lε bɔ̃ mɔmɑ̃,
ʁəvwaʁ sɔ̃ maɲifikə suʁiʁə, ʁəmɔ̃tə lə bɔ̃ vjø tɑ̃,
tɔ̃ ʁəɡaʁ ε vidə də nə plysz- avwaʁ syʁ twa, lə ʁəɡaʁ də tɔ̃n- ɑ̃fɑ̃…

ʒə mimaʒinə vu ʁəɡaʁde tus lε dø,
mɛ̃ dɑ̃ la mɛ̃ boz- a ʁiʁə tus lε dø,
dɑ̃ lε ɡʁɑ̃z- ekla də la vi, tus dø, ʒwajø
dεtʁə- vivɑ̃ kɔmə døz- ɑ̃fɑ̃ tʁo œʁø
də vivʁə ɑ̃sɑ̃blə dɑ̃ vɔtʁə mɔ̃də mεʁvεjø,
u mεmə lə tɑ̃ plœʁə a pʁezɑ̃ davwaʁ pεʁdy sεt ɑ̃fɑ̃ malisjø…

ʒə fiksə tɔ̃ syblimə ʁəɡaʁ nwaʁ də bεl ɑ̃ʒə,
tɔ̃ ʃaɡʁɛ̃, sεk e sɑ̃ laʁmə, ʃεʁʃə, kɔmə sεt- etʁɑ̃ʒə,
sɔ̃ ɡʁasjø ʒɔli pəti ʁəɡaʁ dɑ̃fɑ̃ inɔse, dɑ̃ lə miʁwaʁ
dy tɑ̃, nə plys lə vwaʁ dɑ̃ ta vi, sa tə deʁɑ̃ʒə,
sεt- ɑ̃kɔʁə lə djablə, sə malɛ̃ ki sɑ̃n- aʁɑ̃ʒə,
il tə vwa sufʁiʁ, kaʁ lə tɑ̃, sε lɥi dɑ̃ lə miʁwaʁ…

tik tak, tik tak, tik tak,
lɔʁlɔʒə dy djablə ba sɔ̃ tɑ̃z- o fɔ̃ də nɔtʁə kœʁ,
tik tak, tik tak, tik tak,
twa e mwa naʁεtɔ̃ pa də vivʁə puʁ ʁətəniʁ lə tɑ̃,
twa e mwa, ynisɔ̃ no sufʁɑ̃sə puʁ fεʁə avɑ̃se lə tɑ̃,
twa e mwa, vivɔ̃ tus lε dø puʁ fεʁə ʁənεtʁə lamuʁ də tɔ̃n- ɑ̃fɑ̃…
ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadiz- a limu lə zeʁo si- mε dø milə ɔ̃zə a duzə aʃ zeʁo zeʁo