Poème-France.com

Poeme : Promenade A Quebec



Promenade A Quebec

PROMENADE (à Québec)

Longer le flot
De tes seins, de ton dos,
Caresser tes hanches,
Pour rejoindre en amant,
Ton ventre élégant…

Naviguer sur tes reins,
Sur tes cuisses légères et fines,
Chercher des lèvres les rives
De ton Saint Laurent,
Elles s’ouvrent à mon chant…

Ton désir s’épanche
Mon plaisir est immense,
Ton visage est limpide
Beau, impétueux, intrépide,
Mon ventre te bat, trépide…

Ton ventre majestueux,
S’accroche à mon ventre incestueux,
Le colle, puis s’ébat comme la chute
D’une cascade violente et brute
Serais-tu la Dame Blanche ? …

Mes doigts caressent ton cou,
Ils naviguent sur tes cheveux,
Ton épaule, s’arrêtent sur le bout
De tes seins, prennent d’assaut
Les défenses de ton Château (Frontenac)

Tu te rends en Diablesse,
Chaude, belle, coquine juvénile,
Ma bouche cherche ton île,
Traverse la place d’Youville,
La Marina du port de Québec…

Comme dans un enchantement,
Ma langue arpente l’île d’Orléans,
Je vois s’éclater ton épanouissement,
Tu es plus belle que Sainte Brigitte,
Brune, longue, pure, sensuelle et carmélite…

Mes yeux, ma peau, mon âme et mon corps,
Mon visage coule vers tes pieds,
Mon cœur aussi, tout te doit tant de respect,
Tellement d’amour, de dévotion, d’amour encore,
Tu es venue de tellement, tellement loin…

Tu t’es arrêté au Quartier du P’tit Champlain
EXOTICA ?
Là bas je t’aimerai pour la vie sans fin…

Georges Adrien PARADIS le 17 JUIN 2011 à 01h00
Giorgioadriano

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

pʁɔmənadə (a kebək)

lɔ̃ʒe lə flo
də tε sɛ̃, də tɔ̃ do,
kaʁese tεz- ɑ̃ʃə,
puʁ ʁəʒwɛ̃dʁə ɑ̃n- amɑ̃,
tɔ̃ vɑ̃tʁə eleɡɑ̃…

naviɡe syʁ tε ʁɛ̃,
syʁ tε kɥisə leʒεʁəz- e finə,
ʃεʁʃe dε lεvʁə- lε ʁivə
də tɔ̃ sɛ̃ loʁɑ̃,
εllə suvʁe a mɔ̃ ʃɑ̃…

tɔ̃ deziʁ sepɑ̃ʃə
mɔ̃ plεziʁ εt- imɑ̃sə,
tɔ̃ vizaʒə ε lɛ̃pidə
bo, ɛ̃petɥø, ɛ̃tʁepidə,
mɔ̃ vɑ̃tʁə tə ba, tʁepidə…

tɔ̃ vɑ̃tʁə maʒεstɥø,
sakʁoʃə a mɔ̃ vɑ̃tʁə ɛ̃sεstɥø,
lə kɔlə, pɥi seba kɔmə la ʃytə
dynə kaskadə vjɔlɑ̃tə e bʁytə
səʁε ty la damə blɑ̃ʃə ? …

mε dwa kaʁəse tɔ̃ ku,
il naviɡe syʁ tε ʃəvø,
tɔ̃n- epolə, saʁεte syʁ lə bu
də tε sɛ̃, pʁεne daso
lε defɑ̃sə də tɔ̃ ʃato (fʁɔ̃tənak)

ty tə ʁɑ̃z- ɑ̃ djablεsə,
ʃodə, bεllə, kɔkinə ʒyvenilə,
ma buʃə ʃεʁʃə tɔ̃n- ilə,
tʁavεʁsə la plasə diuvilə,
la maʁina dy pɔʁ də kebεk…

kɔmə dɑ̃z- œ̃n- ɑ̃ʃɑ̃təmɑ̃,
ma lɑ̃ɡ aʁpɑ̃tə lilə dɔʁleɑ̃,
ʒə vwa seklate tɔ̃n- epanuisəmɑ̃,
ty ε plys bεllə kə sɛ̃tə bʁiʒitə,
bʁynə, lɔ̃ɡ, pyʁə, sɑ̃sɥεllə e kaʁmelitə…

mεz- iø, ma po, mɔ̃n- amə e mɔ̃ kɔʁ,
mɔ̃ vizaʒə kulə vεʁ tε pje,
mɔ̃ kœʁ osi, tu tə dwa tɑ̃ də ʁεspε,
tεllmɑ̃ damuʁ, də devɔsjɔ̃, damuʁ ɑ̃kɔʁə,
ty ε vənɥ də tεllmɑ̃, tεllmɑ̃ lwɛ̃…

ty tε aʁεte o kaʁtje dy ptit ʃɑ̃plɛ̃
εɡzɔtika ?
la ba ʒə tεməʁε puʁ la vi sɑ̃ fɛ̃…

ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadi lə di- sεt ʒɥɛ̃ dø milə ɔ̃zə a zeʁo œ̃ aʃ zeʁo zeʁo