Poème-France.com

Poeme : ExtropiationExtropiation

EXTROPIATION
Le diable, deux années avant déjà, a joué
Avec ma vie trop occupée, pour précipiter
Cette voiture verte, sur une route de blé
De la plaine tranquille, où l’oiseau vole en sérénité ;
Le panneau « stop », ce bolide vert l’a ignoré ;
Lugubre et affamé de mort, le diable satanique l’a fauché…

Pourtant, à ce moment là, si le diable m’a prévenu.
Un ange m’a alors doté d’un pouvoir inconnu ;
Celui de savoir ce que ce démon, il a prévu.
Tout ce qui est arrivé de ma vie, je l’ai vu ;
Un matin de mai, en deux mille quatre, je me suis réveillé nu
Dans une chambre d’hôpital, aux murs blancs et nus…

En conséquence, le malin s’est organisé
Pour me laisser de mémoire, juste assez ;
Il a simplement, finement gommé et effacé,
Les moments de souffrance les plus mauvais
Afin que je garde en moi tous les regrets
De ma première vie, où j’ai bien tout de moi donné…

Cette première vie, où bien trop prisonnier,
D’un engagement personnel, à tout consacré
Au bien être de ce monde impitoyable, dans lequel j’ai contracté
Tous les combats et toutes les batailles, dont la seule charité,
Se destinait à tout offrir, pour abreuver et alimenter
La vie sociale et humaine, de familles entières chaque jour de l’année…

J’ai mené tous mes durs combats des nuits et des jours,
Pour maintenir et améliorer le quotidien de tous, jour après jour,
Dormir trois heures, actif à toute heure, en alerte toujours,
En plein milieu de repas festifs amicaux, m’endormir comme un gros balourd,
Puis guilleret, reprendre la conversation, avec le sourire entendu, dans son cours,
Plus aucune pensée ni envie ni attirance charnelle ou sexuelle, vers l’amour…

Une mort physique de trois semaines ou presque,
Un coma clinique de deux mois passés funestes,
Puis un réveil angélique entre quatre murs de fresque,
Blancs, ouatés, clairs ensoleillés, avec des blouses ou des vestes
Animées, réelles ou virtuelles dans un silence étouffé, romanesque,
Mon réveil fût celui du bébé qui s’éveille à la vie, serein et ivresque…

J’ai du mettre tout mon corps brisé en réveil,
Cerveau déplacé dans ma tête remplie d’eau du sommeil,
Bras gauche broyé, avant bras, poignet et main tétanisé
Les côtes asphyxiées, la hanche laminée, le rachis usé
La jambe gauche frustrée multi fracturée, le cotyle luxé,
Quatorze à quinze interventions pour remettre toute la carcasse pareil…

Puis des mois et des années pour redevenir un être humain ;
Un peu handicapé, très paumé au bord du ravin,
Par un gris matin d’octobre deux mille six, le malin
Prêt à savourer le triste début de ma fin,
N’a pas vu arriver une fée aux cheveux noirs et fins
Belle et magnifique cette déesse du destin, m’a tendu sa main…

Moi, perdu égaré en naufrage sur un océan d’effroi et d’angoisse,
Je me suis accroché à cette beauté, comme l’ivrogne à sa bouteille d’ivresse,
La fée ne m’a pas rejeté, ni rien promis non plus la Diablesse ;
Je suis resté l’âme et le cœur amarrer à la corde romantique de cette déesse ;
Prêt à tout lui donner ; jusqu’à lui donner même ma vie pour l’extraire de sa détresse,
J’ai connu toutes ses tortures, en pur hasard, ne pouvant plus supporter de ma vie, son absence…

Pour rattraper son erreur à notre sujet, le malin trop orgueilleux,
D’abord de ne pas avoir terminé son sale boulot avec cette fée pour mettre à mort et à feu
Toute sa vie, brisé son couple, éclaté sa famille, déchiré sa chair,
Pour en plus éternellement lui arraché et lui prendre la vie de son enfant le plus cher ;
A imaginé nous prendre dans un nouveau piège à lui plus impitoyable et sulfureux ;
Il a joué avec la distance, le décalage du temps, de notre différence de vie et d’âge à tous les deux…

Son camion ne m’a pas pris dans la mort
Sa Diablesse a pris ma vie jusqu’à ma mort
Mon âme se réincarnera d’elle après ma mort,
Je lui appartiens éternellement vivant ou mort
Je lui appartiendrais encore et encore
Au-delà de mes autres vies durant toutes mes autres morts…
Sans elle-même vivant je suis mort
Le Diable lui aussi, l’avait prévu encore…
Même mort, Claudia, je t’aime trop fort…
Georges Adrien PARADIS à Limoux le 07 juillet 2011 à 02h30
Giorgioadriano

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

εkstʁɔpjasjɔ̃
lə djablə, døz- anez- avɑ̃ deʒa, a ʒue
avεk ma vi tʁo ɔkype, puʁ pʁesipite
sεtə vwatyʁə vεʁtə, syʁ ynə ʁutə də ble
də la plεnə tʁɑ̃kjə, u lwazo vɔlə ɑ̃ seʁenite,
lə pano « stɔp », sə bɔlidə vεʁ la iɲɔʁe,
lyɡybʁə e afame də mɔʁ, lə djablə satanikə la foʃe…

puʁtɑ̃, a sə mɔmɑ̃ la, si lə djablə ma pʁevəny.
œ̃n- ɑ̃ʒə ma alɔʁ dɔte dœ̃ puvwaʁ ɛ̃kɔny,
səlɥi də savwaʁ sə kə sə demɔ̃, il a pʁevy.
tu sə ki εt- aʁive də ma vi, ʒə lε vy,
œ̃ matɛ̃ də mε, ɑ̃ dø milə katʁə, ʒə mə sɥi ʁevεje ny
dɑ̃z- ynə ʃɑ̃bʁə dopital, o myʁ blɑ̃z- e nys…

ɑ̃ kɔ̃sekɑ̃sə, lə malɛ̃ sεt- ɔʁɡanize
puʁ mə lεse də memwaʁə, ʒystə ase,
il a sɛ̃pləmɑ̃, finəmɑ̃ ɡɔme e efase,
lε mɔmɑ̃ də sufʁɑ̃sə lε plys movε
afɛ̃ kə ʒə ɡaʁdə ɑ̃ mwa tus lε ʁəɡʁε
də ma pʁəmjεʁə vi, u ʒε bjɛ̃ tu də mwa dɔne…

sεtə pʁəmjεʁə vi, u bjɛ̃ tʁo pʁizɔnje,
dœ̃n- ɑ̃ɡaʒəmɑ̃ pεʁsɔnεl, a tu kɔ̃sakʁe
o bjɛ̃ εtʁə də sə mɔ̃də ɛ̃pitwajablə, dɑ̃ ləkεl ʒε kɔ̃tʁakte
tus lε kɔ̃baz- e tutə lε batajə, dɔ̃ la sələ ʃaʁite,
sə dεstinε a tut- ɔfʁiʁ, puʁ abʁəve e alimɑ̃te
la vi sɔsjalə e ymεnə, də famijəz- ɑ̃tjεʁə ʃakə ʒuʁ də lane…

ʒε məne tus mε dyʁ kɔ̃ba dε nɥiz- e dε ʒuʁ,
puʁ mɛ̃təniʁ e ameljɔʁe lə kɔtidjɛ̃ də tus, ʒuʁ apʁε ʒuʁ,
dɔʁmiʁ tʁwaz- œʁ, aktif a tutə œʁ, ɑ̃n- alεʁtə tuʒuʁ,
ɑ̃ plɛ̃ miljø də ʁəpa fεstifz- amiko, mɑ̃dɔʁmiʁ kɔmə œ̃ ɡʁo baluʁ,
pɥi ɡjʁε, ʁəpʁɑ̃dʁə la kɔ̃vεʁsasjɔ̃, avεk lə suʁiʁə ɑ̃tɑ̃dy, dɑ̃ sɔ̃ kuʁ,
plysz- okynə pɑ̃se ni ɑ̃vi ni atiʁɑ̃sə ʃaʁnεllə u sεksɥεllə, vεʁ lamuʁ…

ynə mɔʁ fizikə də tʁwa səmεnəz- u pʁεskə,
œ̃ kɔma klinikə də dø mwa pase fynεstə,
pɥiz- œ̃ ʁevεj ɑ̃ʒelikə ɑ̃tʁə katʁə myʁ də fʁεskə,
blɑ̃, uate, klεʁz- ɑ̃sɔlεje, avεk dε bluzəz- u dε vεstə
anime, ʁeεlləz- u viʁtɥεllə dɑ̃z- œ̃ silɑ̃sə etufe, ʁɔmanεskə,
mɔ̃ ʁevεj fy səlɥi dy bebe ki sevεjə a la vi, səʁɛ̃ e ivʁεskə…

ʒε dy mεtʁə tu mɔ̃ kɔʁ bʁize ɑ̃ ʁevεj,
sεʁvo deplase dɑ̃ ma tεtə ʁɑ̃pli do dy sɔmεj,
bʁa ɡoʃə bʁwaje, avɑ̃ bʁa, pwaɲε e mɛ̃ tetanize
lε kotəz- asfiksje, la-ɑ̃ʃə lamine, lə ʁaʃiz- yze
la ʒɑ̃bə ɡoʃə fʁystʁe mylti fʁaktyʁe, lə kɔtilə lykse,
katɔʁzə a kɛ̃zə ɛ̃tεʁvɑ̃sjɔ̃ puʁ ʁəmεtʁə tutə la kaʁkasə paʁεj…

pɥi dε mwaz- e dεz- ane puʁ ʁədəvəniʁ œ̃n- εtʁə ymɛ̃,
œ̃ pø-ɑ̃dikape, tʁε pome o bɔʁ dy ʁavɛ̃,
paʁ œ̃ ɡʁi matɛ̃ dɔktɔbʁə dø milə sis, lə malɛ̃
pʁε a savuʁe lə tʁistə deby də ma fɛ̃,
na pa vy aʁive ynə fe o ʃəvø nwaʁz- e fɛ̃
bεllə e maɲifikə sεtə deεsə dy dεstɛ̃, ma tɑ̃dy sa mɛ̃…

mwa, pεʁdy eɡaʁe ɑ̃ nofʁaʒə syʁ œ̃n- ɔseɑ̃ defʁwa e dɑ̃ɡwasə,
ʒə mə sɥiz- akʁoʃe a sεtə bote, kɔmə livʁɔɲə a sa butεjə divʁεsə,
la fe nə ma pa ʁəʒəte, ni ʁjɛ̃ pʁɔmi nɔ̃ plys la djablεsə,
ʒə sɥi ʁεste lamə e lə kœʁ amaʁe a la kɔʁdə ʁɔmɑ̃tikə də sεtə deεsə,
pʁε a tu lɥi dɔne, ʒyska lɥi dɔne mεmə ma vi puʁ lεkstʁεʁə də sa detʁεsə,
ʒε kɔny tutə sε tɔʁtyʁə, ɑ̃ pyʁ-azaʁ, nə puvɑ̃ plys sypɔʁte də ma vi, sɔ̃n- absɑ̃sə…

puʁ ʁatʁape sɔ̃n- eʁœʁ a nɔtʁə syʒε, lə malɛ̃ tʁo ɔʁɡœjø,
dabɔʁ də nə pa avwaʁ tεʁmine sɔ̃ salə bulo avεk sεtə fe puʁ mεtʁə a mɔʁ e a fø
tutə sa vi, bʁize sɔ̃ kuplə, eklate sa famijə, deʃiʁe sa ʃεʁ,
puʁ ɑ̃ plysz- etεʁnεllmɑ̃ lɥi aʁaʃe e lɥi pʁɑ̃dʁə la vi də sɔ̃n- ɑ̃fɑ̃ lə plys ʃεʁ,
a imaʒine nu pʁɑ̃dʁə dɑ̃z- œ̃ nuvo pjεʒə a lɥi plysz- ɛ̃pitwajablə e sylfyʁø,
il a ʒue avεk la distɑ̃sə, lə dekalaʒə dy tɑ̃, də nɔtʁə difeʁɑ̃sə də vi e daʒə a tus lε dø…

sɔ̃ kamjɔ̃ nə ma pa pʁi dɑ̃ la mɔʁ
sa djablεsə a pʁi ma vi ʒyska ma mɔʁ
mɔ̃n- amə sə ʁeɛ̃kaʁnəʁa dεllə apʁε ma mɔʁ,
ʒə lɥi apaʁtjɛ̃z- etεʁnεllmɑ̃ vivɑ̃ u mɔʁ
ʒə lɥi apaʁtjɛ̃dʁεz- ɑ̃kɔʁə e ɑ̃kɔʁə
o dəla də mεz- otʁə- vi dyʁɑ̃ tutə mεz- otʁə- mɔʁ…
sɑ̃z- εllə mεmə vivɑ̃ ʒə sɥi mɔʁ
lə djablə lɥi osi, lavε pʁevy ɑ̃kɔʁə…
mεmə mɔʁ, klodja, ʒə tεmə tʁo fɔʁ…
ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadiz- a limu lə zeʁo sεt ʒɥjε dø milə ɔ̃zə a zeʁo dø aʃ tʁɑ̃tə