Poème-France.com

Poeme : Ma LiberteMa Liberte

MA LIBERTÉ
J’ai accepté,
Durant des années
Avoir les pieds
Et les mains liés ;
Mes poings ; j’ai refusé
De les lever pour me rebeller…

Alors, quand un jour,
Un camion très lourd
A tué ma première vie,
Mon esprit a eut envie
De tout relativiser
Sauf ; ma chère liberté…

Pas simplement, juste
Une liberté qui frustre
Ou qui vous rend rustre,
Mais celle où vous redressez le buste
Comme les vieux arbustes,
Pour défendre la cause injuste…

Puisque la vie me permet
De n’être plus son serf,
D’échapper à une vie routinière ;
J’ai décidé d’offrir ma liberté
A un être pur ; dans la misère
De sa vie, sans la débauchée…

J’offre ma vie sans calcul,
Sans l’orgueil de l’homme vaincu
Qui ne rend pas, la chance reçue,
En partage, à une personne abattue
Par ses souffrances, mal vécues ;
Ma liberté je lui offre toute nue,
Pour la voir renouer avec ce bonheur perdu…
Georges Adrien PARADIS à Limoux le 09 septembre 2011 à 14h00
Giorgioadriano

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ma libεʁte
ʒε aksεpte,
dyʁɑ̃ dεz- ane
avwaʁ lε pje
e lε mɛ̃ lje,
mε puiŋ, ʒε ʁəfyze
də lε ləve puʁ mə ʁəbεlle…

alɔʁ, kɑ̃t- œ̃ ʒuʁ,
œ̃ kamjɔ̃ tʁε luʁ
a tye ma pʁəmjεʁə vi,
mɔ̃n- εspʁi a y ɑ̃vi
də tu ʁəlativize
sof, ma ʃεʁə libεʁte…

pa sɛ̃pləmɑ̃, ʒystə
ynə libεʁte ki fʁystʁə
u ki vu ʁɑ̃ ʁystʁə,
mε sεllə u vu ʁədʁese lə bystə
kɔmə lε vjøz- aʁbystə,
puʁ defɑ̃dʁə la kozə ɛ̃ʒystə…

pɥiskə la vi mə pεʁmε
də nεtʁə plys sɔ̃ sεʁf,
deʃape a ynə vi ʁutinjεʁə,
ʒε deside dɔfʁiʁ ma libεʁte
a œ̃n- εtʁə pyʁ, dɑ̃ la mizεʁə
də sa vi, sɑ̃ la deboʃe…

ʒɔfʁə ma vi sɑ̃ kalkyl,
sɑ̃ lɔʁɡœj də lɔmə vɛ̃ky
ki nə ʁɑ̃ pa, la ʃɑ̃sə ʁəsɥ,
ɑ̃ paʁtaʒə, a ynə pεʁsɔnə abatɥ
paʁ sε sufʁɑ̃sə, mal vekɥ,
ma libεʁte ʒə lɥi ɔfʁə tutə nɥ,
puʁ la vwaʁ ʁənue avεk sə bɔnœʁ pεʁdy…
ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadiz- a limu lə zeʁo nəf sεptɑ̃bʁə dø milə ɔ̃zə a katɔʁzə aʃ zeʁo zeʁo