Poeme : Ma Rage D’aimer

Ma Rage D’aimer

MA RAGE D’AIMER
Un camion a tué ma première vie,
A mon réveil, un sentiment brutal est ressorti,
Une chose unique dans une vie
A surgie du néant de ma première vie ;
Aimer comme un fou, posséder bien ancré
En moi, bien vivante ma rage d’aimer…

Depuis déjà plusieurs années
Je reste le cœur réveillé,
Prêt à battre pour cette femme unique,
Qui un jour va croiser ma destinée,
Elle liera la sienne à une autre vie véridique,
Pour voir naître l’osmose d’un amour alchimique…

Cette femme hors du commun,
Accrochera à ma nuque sur mon âme, ses mains
Majestueuses de fée magique ; comme un gamin,
Malgré mon âge déjà certain
Elle va rendre ma vie merveilleuse,
Les caresses d’amour, de ses mains, seront bienheureuses…

J’honorerais ce bonheur simplement,
Juste en regardant sa beauté s’épanouir
Chaque jour où je serais son unique amant,
Fidèle et loyal, je vivrais toute sa vie humblement,
Pour conserver toutes les saveurs de son rire,
Partager toutes ses peines, ses joies et ses tourments…

Ma rage de l’aimer la servira en complice,
Notre union virtuelle, sera d’abord, sans maléfices,
Je serais pour elle son amour unique,
Elle sera pour moi la femme unique.
Alors, ma seconde vie pourra renaître ;
Juliette, dis moi si tu penses te reconnaître ?
Georges Adrien Paradis à Limoux le 14 septembre 2011 à 12h00

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Ma Rage D’aimer

  ma=ra=ge=dai=mer 5
  un=ca=mi=on=a=tué=ma=pre=mi=è=re=vie 12
  a=mon=ré=veil=un=sen=timent=bru=tal=est=res=sor=ti 13
  u=ne=cho=se=u=ni=que=dans=u=ne=vie 11
  a=sur=gie=du=né=ant=de=ma=pre=miè=re=vie 12
  ai=mer=com=me=un=fou=pos=sé=der=bien=an=cré 12
  en=moi=bien=vi=van=te=ma=ra=ge=dai=mer 11

  de=puis=dé=jà=plu=si=eurs=an=nées 9
  je=res=te=le=cœur=ré=veil=lé 8
  prêt=à=bat=tre=pour=cet=te=fem=me=u=ni=que 12
  qui=un=jour=va=croi=ser=ma=des=ti=née 10
  elle=lie=ra=la=sienneà=u=ne=au=tre=vie=vé=ri=di=que 14
  pour=voir=naître=los=mo=se=dun=a=mour=al=chi=mi=que 13

  cet=te=fem=me=hors=du=com=mun 8
  ac=croche=ra=à=ma=nu=que=sur=mon=â=me=ses=mains 13
  majes=tueu=ses=de=fée=ma=gi=que=com=meun=ga=min 12
  mal=gré=mon=â=ge=dé=jà=cer=tain 9
  el=le=va=ren=dre=ma=vie=mer=veil=leu=se 11
  les=cares=ses=da=mour=de=ses=mains=se=ront=bien=heu=reuses 13

  jho=no=re=rais=ce=bon=heur=sim=ple=ment 10
  jus=te=en=re=gar=dant=sa=beau=té=sé=pa=nouir 12
  cha=que=jour=où=je=se=rais=son=u=ni=quea=mant 12
  fi=dèleet=loyal=je=vi=vrais=tou=te=sa=vie=hum=ble=ment 13
  pour=con=ser=ver=tou=tes=les=sa=veurs=de=son=rire 12
  par=ta=ger=toutes=ses=pei=nes=ses=joies=et=ses=tourments 12

  ma=rage=de=lai=mer=la=ser=vi=ra=en=com=plice 12
  notreu=nion=vir=tuel=le=se=ra=da=bord=sans=ma=lé=fices 13
  je=se=rais=pour=el=le=son=a=mour=u=ni=que 12
  el=le=se=ra=pour=moi=la=fem=me=u=nique 11
  a=lors=ma=se=con=de=vie=pour=ra=re=naî=tre 12
  ju=liette=dis=moi=si=tu=pen=ses=te=re=con=naître 12
  georges=a=drien=pa=ra=dis=à=li=moux=le=qua=tor=ze=sep=tem=bre=deux=milleon=ze=à=dou=ze=h=zé=ro=zé=ro 27
 • Phonétique : Ma Rage D’aimer

  ma ʁaʒə dεme
  œ̃ kamjɔ̃ a tye ma pʁəmjεʁə vi,
  a mɔ̃ ʁevεj, œ̃ sɑ̃timɑ̃ bʁytal ε ʁəsɔʁti,
  ynə ʃozə ynikə dɑ̃z- ynə vi
  a syʁʒi dy neɑ̃ də ma pʁəmjεʁə vi,
  εme kɔmə œ̃ fu, pɔsede bjɛ̃ ɑ̃kʁe
  ɑ̃ mwa, bjɛ̃ vivɑ̃tə ma ʁaʒə dεme…

  dəpɥi deʒa plyzjœʁz- ane
  ʒə ʁεstə lə kœʁ ʁevεje,
  pʁε a batʁə puʁ sεtə famə ynikə,
  ki œ̃ ʒuʁ va kʁwaze ma dεstine,
  εllə ljəʁa la sjεnə a ynə otʁə vi veʁidikə,
  puʁ vwaʁ nεtʁə lɔsmozə dœ̃n- amuʁ alʃimikə…

  sεtə famə ɔʁ dy kɔmœ̃,
  akʁoʃəʁa a ma nykə syʁ mɔ̃n- amə, sε mɛ̃
  maʒεstɥøzə də fe maʒikə, kɔmə œ̃ ɡamɛ̃,
  malɡʁe mɔ̃n- aʒə deʒa sεʁtɛ̃
  εllə va ʁɑ̃dʁə ma vi mεʁvεjøzə,
  lε kaʁesə damuʁ, də sε mɛ̃, səʁɔ̃ bjɛ̃əʁøzə…

  ʒonoʁəʁε sə bɔnœʁ sɛ̃pləmɑ̃,
  ʒystə ɑ̃ ʁəɡaʁdɑ̃ sa bote sepanuiʁ
  ʃakə ʒuʁ u ʒə səʁε sɔ̃n- ynikə amɑ̃,
  fidεlə e lwajal, ʒə vivʁε tutə sa vi œ̃bləmɑ̃,
  puʁ kɔ̃sεʁve tutə lε savœʁ də sɔ̃ ʁiʁə,
  paʁtaʒe tutə sε pεnə, sε ʒwaz- e sε tuʁmɑ̃…

  ma ʁaʒə də lεme la sεʁviʁa ɑ̃ kɔ̃plisə,
  nɔtʁə ynjɔ̃ viʁtɥεllə, səʁa dabɔʁ, sɑ̃ malefisə,
  ʒə səʁε puʁ εllə sɔ̃n- amuʁ ynikə,
  εllə səʁa puʁ mwa la famə ynikə.
  alɔʁ, ma səɡɔ̃də vi puʁʁa ʁənεtʁə,
  ʒyljεtə, di mwa si ty pɑ̃sə tə ʁəkɔnεtʁə ?
  ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadiz- a limu lə katɔʁzə sεptɑ̃bʁə dø milə ɔ̃zə a duzə aʃ zeʁo zeʁo
 • Syllabes Phonétique : Ma Rage D’aimer

  ma=ʁa=ʒə=dε=me 5
  œ̃=ka=mj=ɔ̃=a=ty=e=ma=pʁə=mjε=ʁə=vi 12
  a=mɔ̃=ʁe=vεj=œ̃=sɑ̃=ti=mɑ̃=bʁy=tal=εʁə=sɔʁ=ti 13
  y=nə=ʃo=zə=y=ni=kə=dɑ̃=zy=nə=vi 11
  a=syʁ=ʒi=dy=ne=ɑ̃=də=ma=pʁə=mjε=ʁə=vi 12
  ε=me=kɔ=mə=œ̃=fu=pɔ=se=de=bjɛ̃=ɑ̃=kʁe 12
  ɑ̃=mwa=bj=ɛ̃=vi=vɑ̃=tə=ma=ʁa=ʒə=dε=me 12

  dəp=ɥi=de=ʒa=ply=zjœ=ʁə=za=ne 9
  ʒə=ʁεs=tə=lə=kœ=ʁə=ʁe=vε=j=e 10
  pʁε=a=ba=tʁə=puʁ=sε=tə=fa=mə=y=ni=kə 12
  ki=œ̃=ʒuʁ=va=kʁwa=ze=ma=dεs=ti=ne 10
  εllə=ljə=ʁa=la=sjεnəa=y=nə=o=tʁə=vi=ve=ʁi=dikə 13
  puʁ=vwaʁ=nε=tʁə=lɔs=mozə=dœ̃=na=muʁ=al=ʃi=mikə 12

  sε=tə=fa=mə=ɔʁ=dy=kɔ=mœ̃ 8
  a=kʁoʃə=ʁa=a=ma=ny=kə=syʁ=mɔ̃=na=mə=sε=mɛ̃ 13
  ma=ʒεs=tɥøzə=də=fe=ma=ʒi=kə=kɔ=məœ̃=ɡa=mɛ̃ 12
  mal=ɡʁe=mɔ̃=na=ʒə=de=ʒa=sεʁ=tɛ̃ 9
  εl=lə=va=ʁɑ̃=dʁə=ma=vi=mεʁ=vε=jø=zə 11
  lε=ka=ʁe=sə=da=muʁ=də=sε=mɛ̃=sə=ʁɔ̃=bjɛ̃ə=ʁøzə 13

  ʒo=no=ʁə=ʁε=sə=bɔ=nœ=ʁə=sɛ̃=plə=mɑ̃ 11
  ʒys=tə=ɑ̃ʁə=ɡaʁ=dɑ̃=sa=bo=te=se=pa=nu=iʁ 12
  ʃakə=ʒuʁ=u=ʒə=sə=ʁε=sɔ̃=ny=ni=kə=a=mɑ̃ 12
  fi=dεləe=lwa=jal=ʒə=vi=vʁε=tu=tə=sa=vi=œ̃=blə=mɑ̃ 14
  puʁ=kɔ̃=sεʁ=ve=tu=tə=lε=sa=vœʁ=də=sɔ̃=ʁiʁə 12
  paʁ=ta=ʒe=tutə=sε=pε=nə=sε=ʒwa=ze=sε=tuʁ=mɑ̃ 13

  ma=ʁaʒə=də=lε=me=la=sεʁ=vi=ʁa=ɑ̃=kɔ̃=plisə 12
  nɔtʁəy=njɔ̃=viʁ=tɥεllə=sə=ʁa=da=bɔʁ=sɑ̃=ma=le=fisə 12
  ʒə=sə=ʁε=puʁ=εl=lə=sɔ̃=na=muʁ=y=ni=kə 12
  εl=lə=sə=ʁa=puʁ=mwa=la=fa=mə=y=ni=kə 12
  a=lɔʁ=ma=sə=ɡɔ̃=də=vi=puʁ=ʁa=ʁə=nε=tʁə 12
  ʒy=ljεtə=di=mwa=si=ty=pɑ̃=sə=tə=ʁə=kɔ=nεtʁə 12
  ʒɔʁʒə=za=dʁjɛ̃=pa=ʁa=di=za=li=mu=lə=ka=tɔʁ=zə=sεp=tɑ̃=bʁə=dø=mi=ləɔ̃=zə=a=du=zə=aʃ=ze=ʁo=ze=ʁo 28

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
23/09/2011 18:56Lemmiath

Je ne suis pas Juliette pour vous répondre.
Mais je passe tout de même vous lire avec intérêt.

Auteur de Poésie
23/09/2011 19:28Poete Melancolique

il y a pas d age pour aimer ou etre aimé.tres belle declaration

Poème Amour-Amitié
Publié le 15/09/2011 01:09

L'écrit contient 232 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Giorgioadriano

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs