Univers de poésie d'un auteur

Poème:T’attendre

Le Poème

T’ATTENDRE
Avoir la patience de l’ange ;
Ne pas devenir celui qui te dérange,
Lorsque tu vis là-bas sur l’autre berge
De l’océan, où tu es si loin de moi,
Si belle à ne pas pouvoir flirter avec toi,
Mes larmes d’amour à l’eau de la mer se mélangent…

J’imagine que le mélange de mes larmes
Me font partir sur cet océan dans un long voyage
Pour te rejoindre essuyer tes propres larmes
Remplies de ta tristesse et de ta solitude d’ange,
Je désire que nos larmes se mélangent,
Dans un immense chagrin de bonheur et vengent…

Sans cris ni douleurs ou violences, tes misères antérieures
A notre belle et magique rencontre d’âme et de cœur ;
Je te prendrais contre moi, te poserais sur mes genoux
Et dans un immense et long câlin, je te ferais oublier tout,
Dévêtirais ton corps de toutes les ignominies de tes malheurs
Pour le revêtir de milliers de baisers et de caresses d’amour fou…

Très doux, je toucherais chaque partie sensuelle de ta peau
Pour sentir celle-ci frémir au contact de ma peau
Je t’embrasserais longuement de bas en haut,
Jusqu’au lever du soleil, quand il devient trop chaud,
Pour coller mon ventre à ton ventre et te remplir du jus
D’amour et de mes sueurs d’orgasme sur ton corps offert, nu…

Je caresserais tes cheveux, ta nuque, tes yeux,
Je boirais toutes les larmes qui coulent de tes yeux,
Pour voir fuir de peur toutes les craintes qui te rendent malheureuse,
Voir s’ouvrir tes immenses yeux, du bonheur d’être heureuse,
Respirer le souffle de ta respiration vive et fougueuse,
Quand nos ventres se croisent s’offrent en élan, unis tous les deux…

Vois-tu ma tendre et douce amie, combien je désire,
De tout l’être qui m’habite, m’offrir pour t’appartenir,
Vois-tu ma belle et majestueuse reine comment je veux te guérir,
De tous tes tristes maux indignes, qui te donnent tristesse,
Alors que tout ton être pour être plus beau encore, mérite l’allégresse,
Mérite le plaisir d’être honoré d’amours complices, de respect et de tendresses…

Ta beauté magnifique est faite pour recevoir sans partage,
Tous les désirs de volupté, des hommes de ce monde en gage ;
De toutes mes forces vives d’homme respectueux, même d’un certain âge,
Je souhaite représenter tous ses hommes qui te doivent le respect dû
A la beauté physique et mentale de ton sublime corps dodu,
Je resterais à tes pieds pour attendre le mérite de ton amour totalement nu…
Georges Adrien PARADIS à Limoux le 15 septembre 2011 à 02h30
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Giorgioadriano

Poète Giorgioadriano

Giorgioadriano a publié sur le site 246 écrits. Giorgioadriano est membre du site depuis l'année 2011.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: T’attendretat=ten=dre 3
avoir=la=pa=tien=ce=de=lan=ge 8
ne=pas=de=ve=nir=ce=lui=qui=te=dé=ran=ge 12
lors=que=tu=vis=là=bas=sur=lau=tre=ber=ge 11
de=lo=cé=an=où=tu=es=si=loin=de=moi 11
si=bel=le=à=ne=pas=pou=voir=flir=ter=a=vec=toi 13
mes=lar=mes=da=mour=à=leau=de=la=mer=se=mé=lan=gent 14

ji=ma=gi=ne=que=le=mé=lan=ge=de=mes=la=rmes 13
me=font=par=tir=sur=cet=o=cé=an=dans=un=long=voy=a=ge 15
pour=te=re=join=dre=es=suy=er=tes=pro=pres=la=rmes 13
rem=plies=de=ta=tris=tes=se=et=de=ta=so=li=tu=de=dan=ge 16
je=dé=si=re=que=nos=lar=mes=se=mé=lan=gent 12
dans=un=im=men=se=cha=grin=de=bon=heur=et=ven=gent 13

sans=cris=ni=dou=leurs=ou=vio=len=ces=tes=mi=sè=res=an=té=rieures 16
a=notre=bel=le=et=ma=gi=que=ren=con=tre=dâ=me=et=de=cœur 16
je=te=pren=drais=con=tre=moi=te=po=se=rais=sur=mes=ge=noux 15
et=dans=un=immen=se=et=long=câ=lin=je=te=fe=rais=ou=blier=tout 16
dé=vê=ti=rais=ton=corps=de=toutes=les=i=gno=mi=nies=de=tes=malheurs 16
pour=le=re=vê=tir=de=milliers=de=bai=sers=et=de=cares=ses=da=mour=fou 17

très=doux=je=tou=che=rais=cha=que=par=tie=sen=suel=le=de=ta=peau 16
pour=sen=tir=cel=le=ci=fré=mir=au=con=tact=de=ma=peau 14
je=tem=bras=se=rais=lon=gue=ment=de=bas=en=haut 12
jus=quau=le=ver=du=so=leil=quand=il=de=vient=trop=chaud 13
pour=col=ler=mon=ven=tre=à=ton=ven=tre=et=te=rem=plir=du=jus 16
da=mour=et=de=mes=sueurs=dor=gas=me=sur=ton=corps=of=fert=nu 15

je=ca=res=se=rais=tes=che=veux=ta=nu=que=tes=y=eux 14
je=boi=rais=tou=tes=les=lar=mes=qui=cou=lent=de=tes=y=eux 15
pour=voir=fu=ir=de=peur=toutes=les=crain=tes=qui=te=ren=dent=malheu=reuse 16
voir=sou=vrir=tes=im=men=ses=y=eux=du=bon=heur=dê=tre=heu=reuse 16
res=pi=rer=le=souf=fle=de=ta=res=pi=ra=tion=vive=et=fou=gueuse 16
quand=nos=ventres=se=croi=sent=sof=frent=en=é=lan=u=nis=tous=les=deux 16

vois=tu=ma=ten=dre=et=dou=ce=a=mie=com=bien=je=dé=si=re 16
de=tout=lê=tre=qui=m=ha=bi=te=mof=frir=pour=tap=par=te=nir 16
vois=tu=ma=bel=leet=majes=tueu=se=rei=ne=com=ment=je=veux=te=gué=rir 17
de=tous=tes=tris=tes=maux=in=di=gnes=qui=te=don=nent=tris=tes=se 16
a=lors=que=tout=ton=être=pour=ê=tre=plus=beau=en=co=re=mé=ri=te=lal=lé=gres=se 21
mé=rite=le=plai=sir=dê=tre=ho=no=ré=da=mours=com=pli=ces=de=res=pect=et=de=ten=dres=ses 23

ta=beau=té=ma=gni=fi=que=est=faite=pour=re=ce=voir=sans=par=tage 16
tous=les=dé=sirs=de=vo=lup=té=des=hommes=de=ce=mon=de=en=gage 16
de=toutes=mes=for=ces=vi=ves=dhom=me=res=pec=tueux=mê=me=dun=cer=tain=â=ge 19
je=sou=haite=re=pré=sen=ter=tous=ses=hom=mes=qui=te=doi=vent=le=res=pect=dû 19
a=la=beau=té=phy=si=queet=men=tale=de=ton=su=bli=me=corps=do=du 17
je=res=te=rais=à=tes=pieds=pour=at=tendre=le=mé=ri=te=de=ton=a=mour=to=ta=le=ment=nu 23
georges=a=drien=pa=ra=dis=à=li=moux=le=quin=ze=sep=tem=bre=deux=milleon=ze=à=zé=ro=deux=h=trente 24
Phonétique : T’attendretatɑ̃dʁə
avwaʁ la pasjɑ̃sə də lɑ̃ʒə,
nə pa dəvəniʁ səlɥi ki tə deʁɑ̃ʒə,
lɔʁskə ty vis la ba syʁ lotʁə bεʁʒə
də lɔseɑ̃, u ty ε si lwɛ̃ də mwa,
si bεllə a nə pa puvwaʁ fliʁte avεk twa,
mε laʁmə- damuʁ a lo də la mεʁ sə melɑ̃ʒe…

ʒimaʒinə kə lə melɑ̃ʒə də mε laʁmə
mə fɔ̃ paʁtiʁ syʁ sεt ɔseɑ̃ dɑ̃z- œ̃ lɔ̃ vwajaʒə
puʁ tə ʁəʒwɛ̃dʁə esyie tε pʁɔpʁə- laʁmə
ʁɑ̃pli də ta tʁistεsə e də ta sɔlitydə dɑ̃ʒə,
ʒə deziʁə kə no laʁmə- sə melɑ̃ʒe,
dɑ̃z- œ̃n- imɑ̃sə ʃaɡʁɛ̃ də bɔnœʁ e vɑ̃ʒe…

sɑ̃ kʁi ni dulœʁz- u vjɔlɑ̃sə, tε mizεʁəz- ɑ̃teʁjəʁə
a nɔtʁə bεllə e maʒikə ʁɑ̃kɔ̃tʁə damə e də kœʁ,
ʒə tə pʁɑ̃dʁε kɔ̃tʁə mwa, tə pozəʁε syʁ mε ʒənu
e dɑ̃z- œ̃n- imɑ̃sə e lɔ̃ kalɛ̃, ʒə tə fəʁεz- ublje tu,
devεtiʁε tɔ̃ kɔʁ də tutə lεz- iɲɔmini də tε malœʁ
puʁ lə ʁəvεtiʁ də milje də bεzez- e də kaʁesə damuʁ fu…

tʁε du, ʒə tuʃəʁε ʃakə paʁti sɑ̃sɥεllə də ta po
puʁ sɑ̃tiʁ sεllə si fʁemiʁ o kɔ̃takt də ma po
ʒə tɑ̃bʁasəʁε lɔ̃ɡəmɑ̃ də ba ɑ̃-o,
ʒysko ləve dy sɔlεj, kɑ̃t- il dəvjɛ̃ tʁo ʃo,
puʁ kɔle mɔ̃ vɑ̃tʁə a tɔ̃ vɑ̃tʁə e tə ʁɑ̃pliʁ dy ʒy
damuʁ e də mε sɥœʁ dɔʁɡasmə syʁ tɔ̃ kɔʁz- ɔfεʁ, ny…

ʒə kaʁesəʁε tε ʃəvø, ta nykə, tεz- iø,
ʒə bwaʁε tutə lε laʁmə- ki kule də tεz- iø,
puʁ vwaʁ fɥiʁ də pœʁ tutə lε kʁɛ̃tə ki tə ʁɑ̃de maləʁøzə,
vwaʁ suvʁiʁ tεz- imɑ̃səz- iø, dy bɔnœʁ dεtʁə œʁøzə,
ʁεspiʁe lə suflə də ta ʁεspiʁasjɔ̃ vivə e fuɡøzə,
kɑ̃ no vɑ̃tʁə- sə kʁwaze sɔfʁe ɑ̃n- elɑ̃, yni tus lε dø…

vwa ty ma tɑ̃dʁə e dusə ami, kɔ̃bjɛ̃ ʒə deziʁə,
də tu lεtʁə ki mabitə, mɔfʁiʁ puʁ tapaʁtəniʁ,
vwa ty ma bεllə e maʒεstɥøzə ʁεnə kɔmɑ̃ ʒə vø tə ɡeʁiʁ,
də tus tε tʁistə moz- ɛ̃diɲə, ki tə dɔne tʁistεsə,
alɔʁ kə tu tɔ̃n- εtʁə puʁ εtʁə plys bo ɑ̃kɔʁə, meʁitə laleɡʁεsə,
meʁitə lə plεziʁ dεtʁə onoʁe damuʁ kɔ̃plisə, də ʁεspε e də tɑ̃dʁesə…

ta bote maɲifikə ε fεtə puʁ ʁəsəvwaʁ sɑ̃ paʁtaʒə,
tus lε deziʁ də vɔlypte, dεz- ɔmə də sə mɔ̃də ɑ̃ ɡaʒə,
də tutə mε fɔʁsə- vivə dɔmə ʁεspεktɥø, mεmə dœ̃ sεʁtɛ̃ aʒə,
ʒə suεtə ʁəpʁezɑ̃te tus sεz- ɔmə ki tə dwave lə ʁεspε dy
a la bote fizikə e mɑ̃talə də tɔ̃ syblimə kɔʁ dɔdy,
ʒə ʁεstəʁεz- a tε pje puʁ atɑ̃dʁə lə meʁitə də tɔ̃n- amuʁ tɔtaləmɑ̃ ny…
ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadiz- a limu lə kɛ̃zə sεptɑ̃bʁə dø milə ɔ̃zə a zeʁo dø aʃ tʁɑ̃tə
Syllabes Phonétique : T’attendreta=tɑ̃=dʁə 3
a=vwaʁ=la=pa=sj=ɑ̃=sə=də=lɑ̃=ʒə 10
nə=pa=də=və=niʁ=səl=ɥi=ki=tə=de=ʁɑ̃=ʒə 12
lɔʁ=skə=ty=vis=la=ba=syʁ=lo=tʁə=bεʁ=ʒə 11
də=lɔ=se=ɑ̃=u=ty=ε=si=lwɛ̃=də=mwa 11
si=bεl=lə=a=nə=pa=pu=vwaʁ=fliʁ=te=a=vεk=twa 13
mε=laʁ=mə=da=muʁ=a=lo=də=la=mεʁ=sə=me=lɑ̃=ʒe 14

ʒi=ma=ʒi=nə=kə=lə=me=lɑ̃=ʒə=də=mε=laʁmə 12
mə=fɔ̃=paʁ=tiʁ=syʁ=sεt=ɔ=se=ɑ̃=dɑ̃=zœ̃=lɔ̃=vwa=jaʒə 14
puʁ=tə=ʁə=ʒwɛ̃=dʁə=e=sy=i=e=tε=pʁɔ=pʁə=laʁ=mə 14
ʁɑ̃=plidə=ta=tʁis=tε=sə=e=də=ta=sɔ=li=ty=də=dɑ̃ʒə 14
ʒə=de=zi=ʁə=kə=no=laʁ=mə=sə=me=lɑ̃=ʒe 12
dɑ̃=zœ̃=ni=mɑ̃=sə=ʃa=ɡʁɛ̃=də=bɔ=nœ=ʁə=e=vɑ̃=ʒe 14

sɑ̃=kʁi=ni=du=lœʁ=zu=vjɔ=lɑ̃sə=tε=mi=zε=ʁə=zɑ̃=te=ʁjə=ʁə 16
a=nɔtʁə=bεlləe=ma=ʒi=kə=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁə=da=mə=e=də=kœʁ 14
ʒə=tə=pʁɑ̃=dʁε=kɔ̃=tʁə=mwatə=po=zə=ʁε=syʁ=mε=ʒə=nu 14
e=dɑ̃=zœ̃=ni=mɑ̃səe=lɔ̃=ka=lɛ̃=ʒə=tə=fə=ʁε=zu=blje=tu 15
de=vε=ti=ʁε=tɔ̃=kɔʁdə=tu=tə=lε=zi=ɲɔ=mi=ni=də=tε=ma=lœʁ 17
puʁlə=ʁə=vε=tiʁ=də=mi=lje=də=bε=ze=ze=də=ka=ʁe=sə=da=muʁ=fu 18

tʁε=du=ʒə=tuʃə=ʁε=ʃa=kə=paʁ=ti=sɑ̃s=ɥεllə=də=ta=po 14
puʁ=sɑ̃=tiʁ=sεl=lə=si=fʁe=miʁ=o=kɔ̃=takt=də=ma=po 14
ʒə=tɑ̃=bʁa=sə=ʁε=lɔ̃=ɡə=mɑ̃=də=ba=ɑ̃-o 12
ʒys=ko=lə=ve=dy=sɔ=lεj=kɑ̃=til=də=vj=ɛ̃=tʁo=ʃo 14
puʁ=kɔ=le=mɔ̃=vɑ̃tʁəa=tɔ̃=vɑ̃=tʁə=e=tə=ʁɑ̃=pliʁ=dy=ʒy 14
da=muʁ=e=də=mε=sɥœʁ=dɔʁ=ɡas=mə=syʁ=tɔ̃=kɔʁ=zɔ=fεʁ=ny 15

ʒə=ka=ʁe=sə=ʁε=tε=ʃə=vø=ta=ny=kə=tε=zi=ø 14
ʒə=bwa=ʁε=tu=tə=lε=laʁmə=ki=ku=le=də=tε=zi=ø 14
puʁ=vwaʁ=fɥ=iʁ=də=pœʁ=tutə=lε=kʁɛ̃=tə=ki=tə=ʁɑ̃=de=ma=lə=ʁøzə 17
vwaʁ=su=vʁiʁ=tε=zi=mɑ̃sə=ziø=dy=bɔ=nœʁ=dε=tʁə=œ=ʁøzə 14
ʁεs=pi=ʁe=lə=suflə=də=ta=ʁεs=pi=ʁa=sjɔ̃=vi=vəe=fu=ɡøzə 15
kɑ̃=no=vɑ̃tʁə=sə=kʁwa=ze=sɔ=fʁe=ɑ̃=ne=lɑ̃=y=ni=tus=lε=dø 16

vwa=ty=ma=tɑ̃=dʁə=e=dusə=a=mi=kɔ̃=bjɛ̃=ʒə=de=ziʁə 14
də=tu=lε=tʁə=ki=ma=bitə=mɔ=fʁiʁ=puʁ=ta=paʁ=tə=niʁ 14
vwa=ty=ma=bεlləe=ma=ʒεs=tɥøzə=ʁε=nə=kɔ=mɑ̃=ʒə=vø=tə=ɡe=ʁiʁ 16
də=tus=tε=tʁistə=mo=zɛ̃=di=ɲə=ki=tə=dɔ=ne=tʁis=tεsə 14
a=lɔʁkə=tu=tɔ̃=nε=tʁə=puʁ=ε=tʁə=plys=bo=ɑ̃=kɔ=ʁə=me=ʁi=tə=la=le=ɡʁεsə 20
me=ʁitə=lə=plε=ziʁ=dε=tʁəo=no=ʁe=da=muʁ=kɔ̃=pli=sə=də=ʁεs=pε=e=də=tɑ̃=dʁe=sə 22

ta=bo=te=ma=ɲi=fikəε=fε=tə=puʁ=ʁə=sə=vwaʁ=sɑ̃=paʁ=taʒə 15
tus=lε=de=ziʁ=də=vɔ=lyp=te=dε=zɔmə=də=sə=mɔ̃=dəɑ̃=ɡaʒə 15
də=tutə=mε=fɔʁ=sə=vi=və=dɔ=mə=ʁεs=pεk=tɥø=mε=mə=dœ̃=sεʁ=tɛ̃=aʒə 18
ʒə=su=εtə=ʁə=pʁe=zɑ̃=te=tus=sε=zɔ=mə=ki=tə=dwa=ve=lə=ʁεs=pε=dy 19
a=la=bo=te=fi=zikəe=mɑ̃=ta=lə=də=tɔ̃=sy=bli=mə=kɔʁ=dɔ=dy 17
ʒə=ʁεstə=ʁε=za=tε=pje=puʁ=a=tɑ̃=dʁə=lə=me=ʁi=tə=də=tɔ̃=na=muʁ=tɔ=ta=lə=mɑ̃=ny 23
ʒɔʁʒə=za=dʁjɛ̃=pa=ʁa=di=za=li=mu=lə=kɛ̃=zə=sεp=tɑ̃=bʁə=dø=mi=ləɔ̃=zə=a=ze=ʁo=dø=aʃ=tʁɑ̃tə 25

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaire Sur La Poesie

Auteur de Poésie
19/02/2012 12:25Ancien Membre

["L’amour Existe Encore","attendre"]

Poème Absence
Du 16/09/2011 01:04

L'écrit contient 449 mots qui sont répartis dans 7 strophes.