Poeme : Entendre Ta Voix

Entendre Ta Voix

ENTENDRE TA VOIX.
Depuis bien des mois
Je cherche ma voie
Pour rejoindre tout droit
Le chemin où l’on te voit ;
Je ne te toucherais même pas,
Ne t’effleurerais même pas…

J’écouterais juste ta voix,
Je suivrais juste cette voix
Pour rejoindre le sentier de ta voie
Retrouver le même chemin que toi
Prendre enfin ensemble la même voie
Se prendre la main toi et moi…

Depuis tant de fois
J’ai voulu prendre la voie
De mon cœur de mon âme comme la foi
Où l’ermite décide du don de soi
A l’autre, pour lui offrir la chaleur de sa foi
Sans vouloir détourner sa voie…

Depuis des mois
Je t’ai donné ma foi
Parce que, toi, tu es ma voie
Unique, celle qu’on croise juste une fois
Sans savoir ni comment ni pourquoi ;
Je ne t’effacerais jamais de moi…

J’écouterais juste ta voix,
Je suivrais juste cette voix
Pour rejoindre le sentier de ta voie
Retrouver le même chemin que toi
Prendre enfin ensemble la même voie
Se prendre la main toi et moi…

Tu ne le sais peut-être pas,
Mais toi, ma douce Claudia,
Tu vis à perpétuité en moi,
J’ai ton regard planté en moi,
Je ne connais pas ta peau sur moi,
J’aimerais juste une fois…

Ecouter juste ta voix,
Suivre juste cette voix
Pour rejoindre le sentier de ta voie
Retrouver le même chemin que toi
Prendre enfin ensemble la même voie
Se prendre la main toi et moi…
Entendre et aimé écouter ta voix…
Georges Adrien PARADIS à Limoux le 29 octobre 2011 à 02h40

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Entendre Ta Voix

  en=ten=dre=ta=voix 5
  de=puis=bien=des=mois 5
  je=cher=che=ma=voie 5
  pour=re=join=dre=tout=droit 6
  le=che=min=où=lon=te=voit 7
  je=ne=te=touche=rais=mê=me=pas 8
  ne=tef=fleu=re=rais=mê=me=pas 8

  jé=cou=te=rais=jus=te=ta=voix 8
  je=sui=vrais=jus=te=cet=te=voix 8
  pour=re=joindre=le=sen=tier=de=ta=voie 9
  re=trou=ver=le=même=che=min=que=toi 9
  prendreen=fin=en=sem=ble=la=mê=me=voie 9
  se=pren=dre=la=main=toi=et=moi 8

  de=puis=tant=de=fois 5
  jai=vou=lu=pren=dre=la=voie 7
  de=mon=cœur=de=mon=â=me=comme=la=foi 10
  où=ler=mite=dé=cide=du=don=de=soi 9
  a=lautre=pour=lui=of=frir=la=cha=leur=de=sa=foi 12
  sans=vou=loir=dé=tour=ner=sa=voie 8

  de=puis=des=mois 4
  je=tai=don=né=ma=foi 6
  par=ce=que=toi=tu=es=ma=voie 8
  uni=que=cel=le=quon=croise=jus=teu=ne=fois 10
  sans=sa=voir=ni=comment=ni=pour=quoi 8
  je=ne=tef=face=rais=ja=mais=de=moi 9

  jé=cou=te=rais=jus=te=ta=voix 8
  je=sui=vrais=jus=te=cet=te=voix 8
  pour=re=joindre=le=sen=tier=de=ta=voie 9
  re=trou=ver=le=même=che=min=que=toi 9
  prendreen=fin=en=sem=ble=la=mê=me=voie 9
  se=pren=dre=la=main=toi=et=moi 8

  tu=ne=le=sais=peut=tê=tre=pas 8
  mais=toi=ma=dou=ce=clau=di=a 8
  tu=vis=à=per=pé=tui=té=en=moi 9
  jai=ton=re=gard=plan=té=en=moi 8
  je=ne=con=nais=pas=ta=peau=sur=moi 9
  jai=me=rais=jus=te=u=ne=fois 8

  ecou=ter=jus=te=ta=voix 6
  sui=vre=jus=te=cet=te=voix 7
  pour=re=joindre=le=sen=tier=de=ta=voie 9
  re=trou=ver=le=même=che=min=que=toi 9
  prendreen=fin=en=sem=ble=la=mê=me=voie 9
  se=pren=dre=la=main=toi=et=moi 8
  enten=dreet=ai=mé=é=cou=ter=ta=voix 9
  georges=a=drien=pa=ra=dis=à=li=moux=le=vingt=neuf=oc=to=bre=deux=milleon=ze=à=zé=ro=deux=h=qua=rante 25
 • Phonétique : Entendre Ta Voix

  ɑ̃tɑ̃dʁə ta vwa.
  dəpɥi bjɛ̃ dε mwa
  ʒə ʃεʁʃə ma vwa
  puʁ ʁəʒwɛ̃dʁə tu dʁwa
  lə ʃəmɛ̃ u lɔ̃ tə vwa,
  ʒə nə tə tuʃəʁε mεmə pa,
  nə tefləʁəʁε mεmə pa…

  ʒekutəʁε ʒystə ta vwa,
  ʒə sɥivʁε ʒystə sεtə vwa
  puʁ ʁəʒwɛ̃dʁə lə sɑ̃tje də ta vwa
  ʁətʁuve lə mεmə ʃəmɛ̃ kə twa
  pʁɑ̃dʁə ɑ̃fɛ̃ ɑ̃sɑ̃blə la mεmə vwa
  sə pʁɑ̃dʁə la mɛ̃ twa e mwa…

  dəpɥi tɑ̃ də fwa
  ʒε vuly pʁɑ̃dʁə la vwa
  də mɔ̃ kœʁ də mɔ̃n- amə kɔmə la fwa
  u lεʁmitə desidə dy dɔ̃ də swa
  a lotʁə, puʁ lɥi ɔfʁiʁ la ʃalœʁ də sa fwa
  sɑ̃ vulwaʁ detuʁne sa vwa…

  dəpɥi dε mwa
  ʒə tε dɔne ma fwa
  paʁsə kə, twa, ty ε ma vwa
  ynikə, sεllə kɔ̃ kʁwazə ʒystə ynə fwa
  sɑ̃ savwaʁ ni kɔmɑ̃ ni puʁkwa,
  ʒə nə tefasəʁε ʒamε də mwa…

  ʒekutəʁε ʒystə ta vwa,
  ʒə sɥivʁε ʒystə sεtə vwa
  puʁ ʁəʒwɛ̃dʁə lə sɑ̃tje də ta vwa
  ʁətʁuve lə mεmə ʃəmɛ̃ kə twa
  pʁɑ̃dʁə ɑ̃fɛ̃ ɑ̃sɑ̃blə la mεmə vwa
  sə pʁɑ̃dʁə la mɛ̃ twa e mwa…

  ty nə lə sε pø tεtʁə pa,
  mε twa, ma dusə klodja,
  ty vis a pεʁpetɥite ɑ̃ mwa,
  ʒε tɔ̃ ʁəɡaʁ plɑ̃te ɑ̃ mwa,
  ʒə nə kɔnε pa ta po syʁ mwa,
  ʒεməʁε ʒystə ynə fwa…

  əkute ʒystə ta vwa,
  sɥivʁə ʒystə sεtə vwa
  puʁ ʁəʒwɛ̃dʁə lə sɑ̃tje də ta vwa
  ʁətʁuve lə mεmə ʃəmɛ̃ kə twa
  pʁɑ̃dʁə ɑ̃fɛ̃ ɑ̃sɑ̃blə la mεmə vwa
  sə pʁɑ̃dʁə la mɛ̃ twa e mwa…
  ɑ̃tɑ̃dʁə e εme ekute ta vwa…
  ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadiz- a limu lə vɛ̃t- nəf ɔktɔbʁə dø milə ɔ̃zə a zeʁo dø aʃ kaʁɑ̃tə
 • Syllabes Phonétique : Entendre Ta Voix

  ɑ̃=tɑ̃=dʁə=ta=vwa 5
  dəp=ɥi=bj=ɛ̃=dε=mwa 6
  ʒə=ʃεʁ=ʃə=ma=vwa 5
  puʁ=ʁə=ʒwɛ̃=dʁə=tu=dʁwa 6
  lə=ʃə=mɛ̃=u=lɔ̃=tə=vwa 7
  ʒə=nə=tə=tuʃə=ʁε=mε=mə=pa 8
  nə=te=flə=ʁə=ʁε=mε=mə=pa 8

  ʒe=ku=tə=ʁε=ʒys=tə=ta=vwa 8
  ʒə=sɥi=vʁε=ʒys=tə=sε=tə=vwa 8
  puʁʁə=ʒwɛ̃=dʁə=lə=sɑ̃=tje=də=ta=vwa 9
  ʁə=tʁu=ve=lə=mεmə=ʃə=mɛ̃=kə=twa 9
  pʁɑ̃dʁəɑ̃=fɛ̃=ɑ̃=sɑ̃blə=la=mε=mə=vwa 8
  sə=pʁɑ̃=dʁə=la=mɛ̃=twa=e=mwa 8

  dəp=ɥi=tɑ̃=də=fwa 5
  ʒε=vu=ly=pʁɑ̃=dʁə=la=vwa 7
  də=mɔ̃=kœʁ=də=mɔ̃namə=kɔ=mə=la=fwa 9
  u=lεʁ=mitə=de=sidə=dy=dɔ̃=də=swa 9
  a=lotʁə=puʁ=lɥi=ɔ=fʁiʁ=la=ʃa=lœʁ=də=sa=fwa 12
  sɑ̃=vu=lwaʁ=de=tuʁ=ne=sa=vwa 8

  dəp=ɥi=dε=mwa 4
  ʒə=tε=dɔ=ne=ma=fwa 6
  paʁ=sə=kə=twa=ty=ε=ma=vwa 8
  y=nikə=sεl=lə=kɔ̃=kʁwa=zə=ʒys=təy=nə=fwa 11
  sɑ̃=sa=vwaʁ=ni=kɔ=mɑ̃=ni=puʁ=kwa 9
  ʒə=nə=te=fasə=ʁε=ʒa=mε=də=mwa 9

  ʒe=ku=tə=ʁε=ʒys=tə=ta=vwa 8
  ʒə=sɥi=vʁε=ʒys=tə=sε=tə=vwa 8
  puʁʁə=ʒwɛ̃=dʁə=lə=sɑ̃=tje=də=ta=vwa 9
  ʁə=tʁu=ve=lə=mεmə=ʃə=mɛ̃=kə=twa 9
  pʁɑ̃dʁəɑ̃=fɛ̃=ɑ̃=sɑ̃blə=la=mε=mə=vwa 8
  sə=pʁɑ̃=dʁə=la=mɛ̃=twa=e=mwa 8

  ty=nə=lə=sε=pø=tε=tʁə=pa 8
  mε=twa=ma=du=sə=klo=dj=a 8
  ty=vis=a=pεʁ=pet=ɥi=te=ɑ̃=mwa 9
  ʒε=tɔ̃=ʁə=ɡaʁ=plɑ̃=te=ɑ̃=mwa 8
  ʒə=nə=kɔ=nε=pa=ta=po=syʁ=mwa 9
  ʒε=mə=ʁε=ʒys=tə=y=nə=fwa 8

  ə=ku=te=ʒys=tə=ta=vwa 7
  sɥi=vʁə=ʒys=tə=sε=tə=vwa 7
  puʁʁə=ʒwɛ̃=dʁə=lə=sɑ̃=tje=də=ta=vwa 9
  ʁə=tʁu=ve=lə=mεmə=ʃə=mɛ̃=kə=twa 9
  pʁɑ̃dʁəɑ̃=fɛ̃=ɑ̃=sɑ̃blə=la=mε=mə=vwa 8
  sə=pʁɑ̃=dʁə=la=mɛ̃=twa=e=mwa 8
  ɑ̃=tɑ̃dʁəe=ε=me=e=ku=te=ta=vwa 9
  ʒɔʁʒə=za=dʁjɛ̃=pa=ʁa=di=za=li=mu=lə=vɛ̃t=nəf=ɔk=tɔ=bʁə=dø=mi=ləɔ̃=zə=a=ze=ʁo=dø=aʃ=ka=ʁɑ̃tə 26

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
30/01/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.