Poeme : Le Bal À Rien

Le Bal À Rien

LE BAL A RIEN
Tout au fond du bistrot
Bruno le patron branche la sono,
Ça surprend un peu le badaud ;
Après tout : si on allait prendre un pot
Et s’guincher un joli p’tit tango
S’dit le beau jojo,
Pour draguer le temps et la jolie Mado…

Tout au fond de la salle
Y s’est posé l’jojo, solitaire et sale,
Bière après bière il devient tout pâle
Il fait rien, danse pas, y s’tait le bancal
Trop calme, on voit juste son chagrin, c’est banal,
Sa solitude on s’en fout, comme son mal ;
La musique rythme ses sanglots, avec la bière il les ravale…

L’ambiance du bistrot de Bruno s’échauffe,
Les tangos deviennent de plus en plus
Latino, des filles jeunes aux épaules nues
Aux longs cheveux ondulent et chauffent
Des hommes plus mûrs ; l’jojo est ému,
Il voit les p’tites beautés jouer les grues, tourner
Il pense à son histoire avec sa meuf…

Les gamines tournent tournent
Sous les spots lumineux qui tournent
Aussi vite que leurs longs cheveux
Et changent la couleur de leurs yeux,
Rouge, vert, jaune et puis bleu ;
Et les filles tournent, tournent
L’jojo s’avale ses bières et ça l’tourne…

Puis v’là l’jojo qui pleure comme un gros balourd
Il pense trop à c’qu’il a perdu d’amour,
Cet amour il sait qu’il l’a perdu pour toujours ;
Et les gamines aussi elles tournent, tournent
La tête de tous les fêtards beurrés, elle bouffonne
Sous les spots trop chauds qui tournent
A boire toutes leurs bières quand ils chantonnent…

Tout au fond du bistrot,
L’jojo a bu pt ’être un peu trop
Une magnifique et sublime fille aux cheveux noirs,
Danse et ondule ses yeux noirs au regard très chaud,
Très noir, comme son beau regard à Clo,
L’jojo laisse pleurer son désespoir…
Georges Adrien PARADIS à Limoux le 30 novembre 2011 à 20h00

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Le Bal À Rien

  le=bal=a=rien 4
  tout=au=fond=du=bis=trot 6
  bru=no=le=pa=tron=bran=che=la=so=no 10
  ça=sur=prend=un=peu=le=ba=daud 8
  après=tout=si=on=al=lait=pren=dre=un=pot 10
  et=s=guin=cher=un=jo=li=p=tit=tan=go 11
  sdit=le=beau=jo=jo 5
  pour=dra=guer=le=temps=et=la=jo=lie=ma=do 11

  tout=au=fond=de=la=sa=lle 7
  y=sest=po=sé=l=jo=jo=so=li=taire=et=sale 12
  biè=re=a=près=bière=il=de=vient=tout=pâle 10
  il=fait=rien=danse=pas=y=stait=le=ban=cal 10
  trop=cal=me=on=voit=jus=te=son=cha=grin=cest=ba=nal 13
  sa=so=li=tudeon=sen=fout=com=me=son=mal 10
  la=mu=si=que=ryth=me=ses=san=glots=a=vec=la=bière=il=les=ra=vale 17

  lam=biance=du=bis=trot=de=bru=no=sé=chauf=fe 11
  les=tan=gos=de=vien=nent=de=plus=en=plus 10
  la=ti=no=des=filles=jeunes=aux=é=pau=les=nues 11
  aux=longs=che=veux=on=du=lent=et=chauffent 9
  des=hommes=plus=mûrs=l=jo=jo=est=é=mu 10
  il=voit=les=p=tites=beau=tés=jouer=les=grues=tour=ner 12
  il=penseà=son=his=toi=re=a=vec=sa=meuf 10

  les=ga=mi=nes=tour=nent=tournent 7
  sous=les=s=pots=lu=mi=neux=qui=tournent 9
  aus=si=vi=te=que=leurs=longs=che=veux 9
  et=chan=gent=la=cou=leur=de=leurs=y=eux 10
  rou=ge=vert=jau=ne=et=puis=bleu 8
  et=les=fi=lles=tour=nent=tournent 7
  ljo=jo=sa=vale=ses=biè=res=et=ça=l=tourne 11

  puis=v=là=l=jo=jo=qui=pleure=com=meun=gros=ba=lourd 13
  il=pense=trop=à=c=quil=a=per=du=da=mour 11
  cet=a=mour=il=sait=quil=la=per=du=pour=tou=jours 12
  et=les=ga=mines=aus=si=elles=tour=nent=tournent 10
  la=tête=de=tous=les=fê=tards=beur=rés=el=le=bouf=fonne 13
  sous=les=s=pots=trop=chauds=qui=tournent 8
  a=boire=tou=tes=leurs=bières=quand=ils=chan=tonnent 10

  tout=au=fond=du=bis=trot 6
  ljo=jo=a=bu=p=tê=tre=un=peu=trop 10
  une=ma=gni=fi=queet=su=bli=me=fille=aux=che=veux=noirs 13
  danseet=on=du=le=ses=yeux=noirs=au=re=gard=très=chaud 12
  très=noir=com=me=son=beau=re=gard=à=clo 10
  ljo=jo=lais=se=pleu=rer=son=dé=ses=poir 10
  georges=a=drien=pa=ra=dis=à=li=moux=le=tren=te=no=vem=bre=deux=milleon=ze=à=vingt=h=zé=ro=zé=ro 25
 • Phonétique : Le Bal À Rien

  lə bal a ʁjɛ̃
  tut- o fɔ̃ dy bistʁo
  bʁyno lə patʁɔ̃ bʁɑ̃ʃə la sono,
  sa syʁpʁɑ̃t- œ̃ pø lə bado,
  apʁε tu : si ɔ̃n- alε pʁɑ̃dʁə œ̃ po
  e sɡɛ̃ʃe œ̃ ʒɔli ptit tɑ̃ɡo
  sdi lə bo ʒɔʒo,
  puʁ dʁaɡe lə tɑ̃z- e la ʒɔli mado…

  tut- o fɔ̃ də la salə
  i sε poze lʒɔʒo, sɔlitεʁə e salə,
  bjεʁə apʁε bjεʁə il dəvjɛ̃ tu palə
  il fε ʁjɛ̃, dɑ̃sə pa, i stε lə bɑ̃kal
  tʁo kalmə, ɔ̃ vwa ʒystə sɔ̃ ʃaɡʁɛ̃, sε banal,
  sa sɔlitydə ɔ̃ sɑ̃ fu, kɔmə sɔ̃ mal,
  la myzikə ʁitmə sε sɑ̃ɡlo, avεk la bjεʁə il lε ʁavalə…

  lɑ̃bjɑ̃sə dy bistʁo də bʁyno seʃofə,
  lε tɑ̃ɡo dəvjεne də plysz- ɑ̃ plys
  latino, dε fijə ʒənəz- oz- epolə nɥ
  o lɔ̃ɡ ʃəvøz- ɔ̃dyle e ʃofe
  dεz- ɔmə plys myʁ, lʒɔʒo εt- emy,
  il vwa lε ptitə bote ʒue lε ɡʁy, tuʁne
  il pɑ̃sə a sɔ̃n- istwaʁə avεk sa məf…

  lε ɡaminə tuʁne tuʁne
  su lε spo lyminø ki tuʁne
  osi vitə kə lœʁ lɔ̃ɡ ʃəvø
  e ʃɑ̃ʒe la kulœʁ də lœʁz- iø,
  ʁuʒə, vεʁ, ʒonə e pɥi blø,
  e lε fijə tuʁne, tuʁne
  lʒɔʒo savalə sε bjεʁəz- e sa ltuʁnə…

  pɥi vla lʒɔʒo ki plœʁə kɔmə œ̃ ɡʁo baluʁ
  il pɑ̃sə tʁo a skil a pεʁdy damuʁ,
  sεt amuʁ il sε kil la pεʁdy puʁ tuʒuʁ,
  e lε ɡaminəz- osi εllə tuʁne, tuʁne
  la tεtə də tus lε fεtaʁd bəʁe, εllə bufɔnə
  su lε spo tʁo ʃo ki tuʁne
  a bwaʁə tutə lœʁ bjεʁə kɑ̃t- il ʃɑ̃tɔne…

  tut- o fɔ̃ dy bistʁo,
  lʒɔʒo a by pe tεtʁə œ̃ pø tʁo
  ynə maɲifikə e syblimə fijə o ʃəvø nwaʁ,
  dɑ̃sə e ɔ̃dylə sεz- iø nwaʁz- o ʁəɡaʁ tʁε ʃo,
  tʁε nwaʁ, kɔmə sɔ̃ bo ʁəɡaʁ a klo,
  lʒɔʒo lεsə pləʁe sɔ̃ dezεspwaʁ…
  ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadiz- a limu lə tʁɑ̃tə nɔvɑ̃bʁə dø milə ɔ̃zə a vɛ̃ aʃ zeʁo zeʁo
 • Syllabes Phonétique : Le Bal À Rien

  lə=bal=a=ʁj=ɛ̃ 5
  tu=to=fɔ̃=dy=bis=tʁo 6
  bʁy=no=lə=pa=tʁɔ̃=bʁɑ̃=ʃə=la=so=no 10
  sa=syʁ=pʁɑ̃=tœ̃=pø=lə=ba=do 8
  a=pʁε=tu=si=ɔ̃=na=lε=pʁɑ̃dʁə=œ̃=po 10
  e=sɡɛ̃=ʃe=œ̃=ʒɔ=li=ptit=tɑ̃=ɡo 9
  sdi=lə=bo=ʒɔ=ʒo 5
  puʁ=dʁa=ɡe=lə=tɑ̃=ze=la=ʒɔ=li=ma=do 11

  tu=to=fɔ̃=də=la=sa=lə 7
  i=sε=po=ze=lʒɔ=ʒo=sɔ=li=tεʁəe=salə 10
  bjε=ʁə=a=pʁε=bjεʁə=il=də=vjɛ̃=tu=palə 10
  il=fε=ʁjɛ̃=dɑ̃sə=pa=i=stε=lə=bɑ̃=kal 10
  tʁo=kal=mə=ɔ̃=vwa=ʒys=tə=sɔ̃=ʃa=ɡʁɛ̃=sε=ba=nal 13
  sa=sɔ=li=tydəɔ̃=sɑ̃=fu=kɔ=mə=sɔ̃=mal 10
  la=my=zikə=ʁit=mə=sε=sɑ̃=ɡlo=a=vεk=la=bjε=ʁə=il=lε=ʁa=valə 17

  lɑ̃=bjɑ̃sə=dy=bis=tʁo=də=bʁy=no=se=ʃofə 10
  lε=tɑ̃=ɡo=də=vjε=ne=də=plys=zɑ̃=plys 10
  la=ti=no=dε=fi=jə=ʒə=nə=zo=ze=polə=nɥ 12
  o=lɔ̃ɡ=ʃə=vø=zɔ̃=dy=le=e=ʃo=fe 10
  dε=zɔ=mə=plys=myʁ=lʒɔ=ʒo=ε=te=my 10
  il=vwa=lε=ptitə=bo=te=ʒu=e=lε=ɡʁy=tuʁ=ne 12
  il=pɑ̃səa=sɔ̃=nis=twa=ʁə=a=vεk=sa=məf 10

  lε=ɡa=mi=nə=tuʁ=ne=tuʁ=ne 8
  su=lε=spo=ly=mi=nø=ki=tuʁ=ne 9
  o=si=vi=tə=kə=lœ=ʁə=lɔ̃ɡ=ʃə=vø 10
  e=ʃɑ̃=ʒe=la=ku=lœʁ=də=lœʁ=zi=ø 10
  ʁu=ʒə=vεʁ=ʒo=nə=e=pɥi=blø 8
  e=lε=fi=jə=tuʁ=ne=tuʁ=ne 8
  lʒɔ=ʒo=sa=valə=sε=bjε=ʁə=ze=sa=ltuʁnə 10

  pɥi=vla=lʒɔ=ʒo=ki=plœ=ʁə=kɔməœ̃=ɡʁo=ba=luʁ 11
  il=pɑ̃sə=tʁo=a=skil=a=pεʁ=dy=da=muʁ 10
  sεt=a=muʁ=il=sε=kil=la=pεʁ=dy=puʁ=tu=ʒuʁ 12
  e=lε=ɡa=minə=zo=si=εllə=tuʁ=ne=tuʁ=ne 11
  la=tεtə=də=tus=lε=fε=taʁd=bə=ʁe=εl=lə=bufɔnə 12
  su=lε=spo=tʁo=ʃo=ki=tuʁ=ne 8
  a=bwaʁə=tu=tə=lœʁ=bjε=ʁə=kɑ̃=til=ʃɑ̃=tɔ=ne 12

  tu=to=fɔ̃=dy=bis=tʁo 6
  lʒɔ=ʒo=a=by=pe=tε=tʁə=œ̃=pø=tʁo 10
  ynə=ma=ɲi=fi=kəe=sy=bli=mə=fi=jə=o=ʃə=vø=nwaʁ 14
  dɑ̃səe=ɔ̃=dy=lə=sε=ziø=nwaʁ=zo=ʁə=ɡaʁ=tʁε=ʃo 12
  tʁε=nwaʁ=kɔ=mə=sɔ̃=bo=ʁə=ɡaʁ=a=klo 10
  lʒɔ=ʒo=lε=sə=plə=ʁe=sɔ̃=de=zεs=pwaʁ 10
  ʒɔʁʒə=za=dʁjɛ̃=pa=ʁa=di=za=li=mu=lə=tʁɑ̃=tə=nɔ=vɑ̃=bʁə=dø=mi=ləɔ̃=zə=a=vɛ̃=aʃ=ze=ʁo=ze=ʁo 26

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
07/02/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.