Poeme : Aujourd’hui

Aujourd’hui

AUJOURD’HUI
Le troisième millénaire
Vient à peine de naître,
L’histoire voit apparaître
La première crise financière
Dans l’hypocrisie des politiques
Avec leurs potions magiques…

Un tremblement de terre
A même remué toute la mer ;
Des centaines de milliers de morts,
Un second, du fond de la mer,
A ouvert une centrale nucléaire ;
Les conséquences dureront des années encore…

Aujourd’hui ;
Arrêtons de jouer
Avec nos vies
Cessons de manipuler
La nature de la vie
Respectons toutes les vies…

Voilà les chercheurs
Avec un virus qu’ils libèrent,
Un nouveau fléau pour la guerre ;
Si naît un autre Hitler
Ou un gourou qui prend peur ;
Ils laisseront place à l’horreur…

Le troisième millénaire
Voit se réchauffer l’atmosphère,
Des volcans vont réveiller l’enfer,
Mettre nos terres et nos océans
Peut-être à feu et à sang
Alors aimons-nous tous comme des frères…

Aujourd’hui ;
Arrêtons de jouer
Avec nos vies
Cessons de manipuler
La nature de la vie
Respectons toutes les vies…
Georges Adrien PARADIS à Limoux le 13 décembre 2011 à 22h00

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Aujourd’hui

  au=jourd=hui 3
  le=troi=siè=me=mil=lé=nai=re 8
  vient=à=pei=ne=de=naî=tre 7
  lhis=toi=re=voit=ap=pa=raî=tre 8
  la=pre=mière=cri=se=fi=nan=cière 8
  dans=lhy=po=cri=sie=des=po=li=tiques 9
  a=vec=leurs=po=tions=ma=gi=ques 8

  un=trem=ble=ment=de=ter=re 7
  a=même=re=mué=tou=te=la=mer 8
  des=cen=taines=de=mil=liers=de=morts 8
  un=se=cond=du=fond=de=la=mer 8
  a=ou=vert=une=cen=tra=le=nu=clé=aire 10
  les=con=sé=quences=dure=ront=des=an=nées=en=core 11

  au=jourd=hui 3
  ar=rê=tons=de=jou=er 6
  a=vec=nos=vies 4
  ces=sons=de=ma=ni=pu=ler 7
  la=na=tu=re=de=la=vie 7
  res=pec=tons=tou=tes=les=vies 7

  voi=là=les=cher=cheurs 5
  a=vec=un=vi=rus=quils=li=bèrent 8
  un=nou=veau=flé=au=pour=la=guerre 8
  si=naît=un=au=tre=hit=ler 7
  ou=un=gou=rou=qui=prend=peur 7
  ils=laisse=ront=pla=ce=à=lhor=reur 8

  le=troi=siè=me=mil=lé=nai=re 8
  voit=se=ré=chauf=fer=lat=mo=sphère 8
  des=vol=cans=vont=ré=vei=ller=len=fer 9
  mettre=nos=ter=res=et=nos=o=cé=ans 9
  peut=tê=tre=à=feu=et=à=sang 8
  a=lors=ai=mons=nous=tous=comme=des=frères 9

  au=jourd=hui 3
  ar=rê=tons=de=jou=er 6
  a=vec=nos=vies 4
  ces=sons=de=ma=ni=pu=ler 7
  la=na=tu=re=de=la=vie 7
  res=pec=tons=tou=tes=les=vies 7
  georges=a=drien=pa=ra=dis=à=li=moux=le=trei=ze=dé=cem=bre=deux=milleon=ze=à=vingt=deux=h=zé=ro=zé=ro 26
 • Phonétique : Aujourd’hui

  oʒuʁdɥi
  lə tʁwazjεmə milenεʁə
  vjɛ̃ a pεnə də nεtʁə,
  listwaʁə vwa apaʁεtʁə
  la pʁəmjεʁə kʁizə finɑ̃sjεʁə
  dɑ̃ lipɔkʁizi dε pɔlitik
  avεk lœʁ pɔsjɔ̃ maʒik…

  œ̃ tʁɑ̃bləmɑ̃ də teʁə
  a mεmə ʁəmye tutə la mεʁ,
  dε sɑ̃tεnə də milje də mɔʁ,
  œ̃ səɡɔ̃, dy fɔ̃ də la mεʁ,
  a uvεʁ ynə sɑ̃tʁalə nykleεʁə,
  lε kɔ̃sekɑ̃sə dyʁəʁɔ̃ dεz- anez- ɑ̃kɔʁə…

  oʒuʁdɥi,
  aʁεtɔ̃ də ʒue
  avεk no vi
  sesɔ̃ də manipyle
  la natyʁə də la vi
  ʁεspεktɔ̃ tutə lε vi…

  vwala lε ʃεʁʃœʁ
  avεk œ̃ viʁys kil libεʁe,
  œ̃ nuvo fleo puʁ la ɡeʁə,
  si nε œ̃n- otʁə itle
  u œ̃ ɡuʁu ki pʁɑ̃ pœʁ,
  il lεsəʁɔ̃ plasə a lɔʁœʁ…

  lə tʁwazjεmə milenεʁə
  vwa sə ʁeʃofe latmɔsfεʁə,
  dε vɔlkɑ̃ vɔ̃ ʁevεje lɑ̃fe,
  mεtʁə no teʁəz- e noz- ɔseɑ̃
  pø tεtʁə a fø e a sɑ̃
  alɔʁz- εmɔ̃ nu tus kɔmə dε fʁεʁə…

  oʒuʁdɥi,
  aʁεtɔ̃ də ʒue
  avεk no vi
  sesɔ̃ də manipyle
  la natyʁə də la vi
  ʁεspεktɔ̃ tutə lε vi…
  ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadiz- a limu lə tʁεzə desɑ̃bʁə dø milə ɔ̃zə a vɛ̃t- dø aʃ zeʁo zeʁo
 • Syllabes Phonétique : Aujourd’hui

  o=ʒuʁ=dɥi 3
  lə=tʁwa=zjε=mə=mi=le=nε=ʁə 8
  vj=ɛ̃=a=pε=nə=də=nε=tʁə 8
  lis=twa=ʁə=vwa=a=pa=ʁε=tʁə 8
  lapʁə=mjε=ʁə=kʁi=zə=fi=nɑ̃=sjεʁə 8
  dɑ̃=li=pɔ=kʁi=zi=dε=pɔ=li=tik 9
  a=vεk=lœʁ=pɔ=sj=ɔ̃=ma=ʒik 8

  œ̃=tʁɑ̃=blə=mɑ̃=də=te=ʁə 7
  a=mεməʁə=my=e=tu=tə=la=mεʁ 8
  dε=sɑ̃=tεnə=də=mi=lje=də=mɔʁ 8
  œ̃=sə=ɡɔ̃=dy=fɔ̃=də=la=mεʁ 8
  a=u=vεʁ=ynə=sɑ̃=tʁa=lə=ny=kle=εʁə 10
  lε=kɔ̃se=kɑ̃=sə=dyʁə=ʁɔ̃=dε=za=ne=zɑ̃kɔʁə 10

  o=ʒuʁ=dɥi 3
  a=ʁε=tɔ̃=də=ʒu=e 6
  a=vεk=no=vi 4
  se=sɔ̃=də=ma=ni=py=le 7
  la=na=ty=ʁə=də=la=vi 7
  ʁεs=pεk=tɔ̃=tu=tə=lε=vi 7

  vwa=la=lε=ʃεʁ=ʃœ=ʁə 6
  a=vεk=œ̃=vi=ʁys=kil=li=bε=ʁe 9
  œ̃=nu=vo=fle=o=puʁ=la=ɡeʁə 8
  si=nε=œ̃=no=tʁə=i=tle 7
  u=œ̃=ɡu=ʁu=ki=pʁɑ̃=pœ=ʁə 8
  il=lεsə=ʁɔ̃=pla=sə=a=lɔ=ʁœʁ 8

  lə=tʁwa=zjε=mə=mi=le=nε=ʁə 8
  vwa=sə=ʁe=ʃo=fe=lat=mɔs=fεʁə 8
  dε=vɔl=kɑ̃=vɔ̃=ʁe=vε=je=lɑ̃=fe 9
  mεtʁə=no=teʁə=ze=no=zɔ=se=ɑ̃ 8
  pø=tε=tʁə=a=fø=e=a=sɑ̃ 8
  a=lɔʁ=zε=mɔ̃=nu=tus=kɔmə=dεfʁεʁə 8

  o=ʒuʁ=dɥi 3
  a=ʁε=tɔ̃=də=ʒu=e 6
  a=vεk=no=vi 4
  se=sɔ̃=də=ma=ni=py=le 7
  la=na=ty=ʁə=də=la=vi 7
  ʁεs=pεk=tɔ̃=tu=tə=lε=vi 7
  ʒɔʁʒə=za=dʁjɛ̃=pa=ʁa=di=za=li=mu=lə=tʁε=zə=de=sɑ̃=bʁə=dø=mi=ləɔ̃=zə=a=vɛ̃t=dø=aʃ=ze=ʁo=ze=ʁo 27

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
15/12/2011 08:56Solang

Tellement vrai, trés beau poéme et trés actuel.
Continue comme ça !!

SOLANGE