Poème-France.com

Poeme : Les Mots DouxLes Mots Doux

LES MOTS DOUX
J’ai l’air
Comme ça,
Un peu fou
Ou fantasque ;
Mon masque
Cache tout,
C’est un peu ça
Que je veux faire…

En désirs cachés,
Je fais l’amour
Avec mes vers ;
Ils sont osés,
Mais, si sincères
Et vrais toujours,
À vouloir le faire
Avec vous mon amour…

En verbes osés,
Je pénètrerais
En longs versets,
L’intérieur de votre bouche,
Pour goûter à la rosée
De votre langue léchée,
Goulue, elle s’abouche
À ma salive amouracher…

Dans une fougue gothique
Vous êtes venue, érotique,
Vous enfournez sur ma verve
Humide et fantasmagorique,
Dans une charge emblématique
Je prends votre sensualité qui se livre
En exergue sexuelle lubrique,
Votre félinité m’enivre
Et toute votre chasteté m’énerve…
Georges Adrien PARADIS à Limoux le 7 août 2012 à 16h30
Giorgioadriano

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

lε mo du
ʒε lεʁ
kɔmə sa,
œ̃ pø fu
u fɑ̃taskə,
mɔ̃ maskə
kaʃə tu,
sεt- œ̃ pø sa
kə ʒə vø fεʁə…

ɑ̃ deziʁ kaʃe,
ʒə fε lamuʁ
avεk mε vεʁ,
il sɔ̃t- oze,
mε, si sɛ̃sεʁə
e vʁε tuʒuʁ,
a vulwaʁ lə fεʁə
avεk vu mɔ̃n- amuʁ…

ɑ̃ vεʁbəz- oze,
ʒə penεtʁəʁε
ɑ̃ lɔ̃ɡ vεʁsε,
lɛ̃teʁjœʁ də vɔtʁə buʃə,
puʁ ɡute a la ʁoze
də vɔtʁə lɑ̃ɡ leʃe,
ɡulɥ, εllə sabuʃə
a ma salivə amuʁaʃe…

dɑ̃z- ynə fuɡ ɡɔtikə
vuz- εtə vənɥ, eʁɔtikə,
vuz- ɑ̃fuʁne syʁ ma vεʁvə
ymidə e fɑ̃tasmaɡɔʁikə,
dɑ̃z- ynə ʃaʁʒə ɑ̃blematikə
ʒə pʁɑ̃ vɔtʁə sɑ̃sɥalite ki sə livʁə
ɑ̃n- εɡzεʁɡ sεksɥεllə lybʁikə,
vɔtʁə felinite mɑ̃nivʁə
e tutə vɔtʁə ʃastəte menεʁvə…
ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadiz- a limu lə sεt aut dø milə duzə a sεzə aʃ tʁɑ̃tə