Poème-France.com

Poeme : Tu Es ToutTu Es Tout

Tu Es Tout,
Tel un phénix, tu dégages une aura de bonheur, Où que tu sois, quoi que tu fasses, tu es présent en moi, Lorsque tu déploies tes ailes et m’éclaire de tes couleurs, J’éprouve une joie sans pareil quand je te vois.
Tel un soleil, tu brûles tout autour de toi, Rien ne te résiste, la glace devient vapeur, Tes yeux étincelant me laisse sans voix, Je me laisse doucement envahir par ta chaleur.
Tel une musique, tu es les battements de mon cœur, Je me laisser bercer par tes bras, si doux, si fort à la fois, Tes notes montent en force et retombent en douceur, Ton rythme devient le mien, tu prends possession de moi.
Tel une femme, ta puissance bouscule toutes les lois, Ton charme subtil et irrésistible ne me fait pas peur, On se demande comment la nature a put créer une seule fois, La perfection même et ainsi ma plus belle faveur

Tu es tout pour moi
Gitan

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty ε tu,
tεl œ̃ feniks, ty deɡaʒəz- ynə oʁa də bɔnœʁ, u kə ty swa, kwa kə ty fasə, ty ε pʁezɑ̃ ɑ̃ mwa, lɔʁskə ty deplwa tεz- εləz- e meklεʁə də tε kulœʁ, ʒepʁuvə ynə ʒwa sɑ̃ paʁεj kɑ̃ ʒə tə vwa.
tεl œ̃ sɔlεj, ty bʁylə tut- otuʁ də twa, ʁjɛ̃ nə tə ʁezistə, la ɡlasə dəvjɛ̃ vapœʁ, tεz- iøz- etɛ̃səlɑ̃ mə lεsə sɑ̃ vwa, ʒə mə lεsə dusəmɑ̃ ɑ̃vaiʁ paʁ ta ʃalœʁ.
tεl ynə myzikə, ty ε lε batəmɑ̃ də mɔ̃ kœʁ, ʒə mə lεse bεʁse paʁ tε bʁa, si du, si fɔʁ a la fwa, tε nɔtə mɔ̃te ɑ̃ fɔʁsə e ʁətɔ̃be ɑ̃ dusœʁ, tɔ̃ ʁitmə dəvjɛ̃ lə mjɛ̃, ty pʁɑ̃ pɔsesjɔ̃ də mwa.
tεl ynə famə, ta pɥisɑ̃sə buskylə tutə lε lwa, tɔ̃ ʃaʁmə sybtil e iʁezistiblə nə mə fε pa pœʁ, ɔ̃ sə dəmɑ̃də kɔmɑ̃ la natyʁə a pyt kʁee ynə sələ fwa, la pεʁfεksjɔ̃ mεmə e ɛ̃si ma plys bεllə favœʁ

ty ε tu puʁ mwa