Poeme : A Mon Amour

A Mon Amour

Mon Amour
Mon amour, mon cœur, ma princesse, mon âme sœur. Je pense à toi tous les jours, toutes les nuits, tu es dans toutes mes pensées. Il y a quelque chose en toi qui me rend heureux, ton sourire m’envahit de bonheur. Belle comme le coucher du soleil, tu es ma petite fée.
Je veux t’offrir ma chaleur pour te réchauffer du froid, t’embrasser pour ne pas que tu aies peur, pour ne jamais que tu pleures. Et tout ça, pour être à toi. Ton sourire est tellement agréable, ton corps si tendre à caresser, ton odeur si douce à sentir, ton regard si intense mon cœur. Je me ferais tout beau, tout neuf pour que tu me regardes toujours avec cette lueur qu’il y a en toi. Je t’aime, je t’aime, je t’aime.
J’aime te regarder, t’admirer, me balader avec toi pour oublier tout, tout à part toi. J’aime sentir ton odeur, te faire tout plein de bisous dans le cou et t’embrasser en posant mes lèvres sur les tiennes avec tant de tendresse. J’aime te sentir à mes cotés lorsque je dors, lorsque je rêve. Et te voir apparaître quand je me réveille.
Tu me plais mon amour, je t’aime tellement. Profitons de tous les moments que nous pouvons passer ensemble car la vie avance à pas de géant. Je ne serais jamais méchant, jamais infidèle, pour que tu sois belle. Je t’aime, je t’aime, je t’aime

Ton amour

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: A Mon Amour

  mon=a=mour 3
  mon=a=mour=mon=cœur=ma=prin=ces=se=mon=â=me=sœur=je=pen=se=à=toi=tous=les=jours=tou=tes=les=nuits=tu=es=dans=tou=tes=mes=pen=sées=il=y=a=quel=que=cho=se=en=toi=qui=me=rend=heu=reux=ton=sou=ri=re=men=va=hit=de=bon=heur=bel=le=com=me=le=cou=cher=du=so=leil=tu=es=ma=pe=ti=te=fée 74
  je=veux=tof=frir=ma=cha=leur=pour=te=ré=chauf=fer=du=froid=tem=bras=ser=pour=ne=pas=que=tu=aies=peur=pour=ne=ja=mais=que=tu=pleures=et=tout=ça=pour=ê=treà=toi=ton=sou=ri=re=est=tel=le=ment=a=gré=a=ble=ton=corps=si=ten=dre=à=ca=res=ser=ton=o=deur=si=dou=ce=à=sen=tir=ton=re=gard=si=in=ten=se=mon=cœur=je=me=fe=rais=tout=beau=tout=neuf=pour=que=tu=me=re=gar=des=tou=jours=a=vec=cet=te=lueur=quil=y=a=en=toi=je=tai=me=je=tai=me=je=taime 112
  jaime=te=re=gar=der=tad=mi=rer=me=ba=la=der=a=vec=toi=pour=ou=blier=tout=tout=à=part=toi=jai=me=sen=tir=ton=o=deur=te=fai=re=tout=plein=de=bi=sous=dans=le=cou=et=tem=bras=ser=en=po=sant=mes=lè=vres=sur=les=tien=nes=a=vec=tant=de=ten=dresse=jai=me=te=sen=tir=à=mes=co=tés=lors=que=je=dors=lors=que=je=rêve=et=te=voir=ap=pa=raî=tre=quand=je=me=ré=veille 90
  tu=me=plais=mon=a=mour=je=tai=me=tel=le=ment=pro=fi=tons=de=tous=les=mo=ments=que=nous=pou=vons=pas=ser=en=sem=ble=car=la=vie=a=van=ce=à=pas=de=gé=ant=je=ne=se=rais=ja=mais=mé=chant=ja=mais=in=fi=dè=le=pour=que=tu=sois=belle=je=tai=me=je=tai=me=je=tai=me 68

  ton=a=mour 3
 • Phonétique : A Mon Amour

  mɔ̃n- amuʁ
  mɔ̃n- amuʁ, mɔ̃ kœʁ, ma pʁɛ̃sεsə, mɔ̃n- amə sœʁ. ʒə pɑ̃sə a twa tus lε ʒuʁ, tutə lε nɥi, ty ε dɑ̃ tutə mε pɑ̃se. il i a kεlkə ʃozə ɑ̃ twa ki mə ʁɑ̃t- œʁø, tɔ̃ suʁiʁə mɑ̃vai də bɔnœʁ. bεllə kɔmə lə kuʃe dy sɔlεj, ty ε ma pətitə fe.
  ʒə vø tɔfʁiʁ ma ʃalœʁ puʁ tə ʁeʃofe dy fʁwa, tɑ̃bʁase puʁ nə pa kə ty ε pœʁ, puʁ nə ʒamε kə ty plœʁə. e tu sa, puʁ εtʁə a twa. tɔ̃ suʁiʁə ε tεllmɑ̃ aɡʁeablə, tɔ̃ kɔʁ si tɑ̃dʁə a kaʁese, tɔ̃n- ɔdœʁ si dusə a sɑ̃tiʁ, tɔ̃ ʁəɡaʁ si ɛ̃tɑ̃sə mɔ̃ kœʁ. ʒə mə fəʁε tu bo, tu nəf puʁ kə ty mə ʁəɡaʁdə- tuʒuʁz- avεk sεtə lɥœʁ kil i a ɑ̃ twa. ʒə tεmə, ʒə tεmə, ʒə tεmə.
  ʒεmə tə ʁəɡaʁde, tadmiʁe, mə balade avεk twa puʁ ublje tu, tut- a paʁ twa. ʒεmə sɑ̃tiʁ tɔ̃n- ɔdœʁ, tə fεʁə tu plɛ̃ də bizus dɑ̃ lə ku e tɑ̃bʁase ɑ̃ pozɑ̃ mε lεvʁə- syʁ lε tjεnəz- avεk tɑ̃ də tɑ̃dʁεsə. ʒεmə tə sɑ̃tiʁ a mε kɔte lɔʁskə ʒə dɔʁ, lɔʁskə ʒə ʁεvə. e tə vwaʁ apaʁεtʁə kɑ̃ ʒə mə ʁevεjə.
  ty mə plε mɔ̃n- amuʁ, ʒə tεmə tεllmɑ̃. pʁɔfitɔ̃ də tus lε mɔmɑ̃ kə nu puvɔ̃ pase ɑ̃sɑ̃blə kaʁ la vi avɑ̃sə a pa də ʒeɑ̃. ʒə nə səʁε ʒamε meʃɑ̃, ʒamεz- ɛ̃fidεlə, puʁ kə ty swa bεllə. ʒə tεmə, ʒə tεmə, ʒə tεmə

  tɔ̃n- amuʁ
 • Syllabes Phonétique : A Mon Amour

  mɔ̃=na=muʁ 3
  mɔ̃=na=muʁ=mɔ̃=kœʁ=ma=pʁɛ̃=sε=sə=mɔ̃=na=mə=sœʁ=ʒə=pɑ̃=sə=a=twa=tus=lε=ʒuʁ=tu=tə=lε=nɥi=ty=ε=dɑ̃=tu=tə=mε=pɑ̃=se=il=i=a=kεl=kə=ʃo=zə=ɑ̃=twa=ki=mə=ʁɑ̃=tœ=ʁø=tɔ̃=su=ʁi=ʁə=mɑ̃=va=i=də=bɔ=nœʁ=bεl=lə=kɔ=mə=lə=ku=ʃe=dy=sɔ=lεj=ty=ε=ma=pə=ti=tə=fe 74
  ʒə=vø=tɔ=fʁiʁ=ma=ʃa=lœʁ=puʁtə=ʁe=ʃo=fe=dy=fʁwa=tɑ̃=bʁa=se=puʁ=nə=pa=kə=ty=ε=pœʁ=puʁ=nə=ʒa=mε=kə=ty=plœ=ʁə=e=tu=sa=puʁ=ε=tʁəa=twa=tɔ̃=su=ʁi=ʁə=ε=tεl=lmɑ̃=a=ɡʁe=a=blə=tɔ̃=kɔʁ=si=tɑ̃=dʁə=a=ka=ʁe=se=tɔ̃=nɔ=dœʁ=si=du=sə=a=sɑ̃=tiʁ=tɔ̃=ʁə=ɡaʁ=si=ɛ̃=tɑ̃=sə=mɔ̃=kœʁ=ʒə=mə=fə=ʁε=tu=bo=tu=nəf=puʁ=kə=ty=mə=ʁə=ɡaʁ=də=tu=ʒuʁ=za=vεk=sε=tə=lɥœʁ=kil=i=a=ɑ̃=twa=ʒə=tε=mə=ʒə=tε=mə=ʒə=tεmə 111
  ʒεmə=tə=ʁə=ɡaʁ=de=tad=mi=ʁe=mə=ba=la=de=a=vεk=twa=puʁ=u=blje=tu=tu=ta=paʁ=twa=ʒε=mə=sɑ̃=tiʁ=tɔ̃=nɔ=dœʁ=tə=fε=ʁə=tu=plɛ̃=də=bi=zus=dɑ̃=lə=ku=e=tɑ̃=bʁa=se=ɑ̃=po=zɑ̃=mε=lε=vʁə=syʁ=lε=tjε=nə=za=vεk=tɑ̃=də=tɑ̃=dʁε=sə=ʒε=mə=tə=sɑ̃=tiʁ=a=mε=kɔ=te=lɔʁ=skə=ʒə=dɔʁ=lɔʁ=skə=ʒə=ʁε=və=e=tə=vwaʁ=a=pa=ʁε=tʁə=kɑ̃=ʒə=mə=ʁe=vεjə 92
  ty=mə=plε=mɔ̃=na=muʁ=ʒə=tε=mə=tεl=lmɑ̃=pʁɔ=fi=tɔ̃=də=tus=lε=mɔ=mɑ̃=kə=nu=pu=vɔ̃=pa=se=ɑ̃=sɑ̃=blə=kaʁ=la=vi=a=vɑ̃=sə=a=pa=də=ʒe=ɑ̃=ʒə=nə=sə=ʁε=ʒa=mε=me=ʃɑ̃=ʒa=mε=zɛ̃=fi=dε=lə=puʁ=kə=ty=swa=bεl=lə=ʒə=tε=mə=ʒə=tε=mə=ʒə=tε=mə 68

  tɔ̃=na=muʁ 3

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
20/05/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Amour
Publié le 13/08/2011 01:41

L'écrit contient 258 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Gitan

Récompense

0
0
0